دانلود پایان نامه
= ρ1 + ρ 2 + ρ 3Market_to_Booki,t + ρ4Leveragei,t
Sizei,t=اندازه شرکت و لگاریتم طبیعی ارزش بازار حقوق صاحبان سهام در پایان دوره t، Market_to_Booki,t=نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام در پایان دوره t، Leveragei,t=اهرم و نسبت بدهی کل به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام در پایان دوره t
Cscorei,t=زمان بندی تفاضلی اخبار بد که نشان دهنده به موقع بودن شناخت اخبار بد نسبت به اخبار خوب می باشد(معیار محافظه کاری)
Gscorei,t=زمان بندی اخبار خوب
با ترکیب معادلات بالا به معادله پایین میرسیم.با جای گذاری هر یک از داده ها در مدل پایین و گرفتن رگرسیون هر کدام از ضرایب مورد نظر به دست می آید. و با جای گذاری ,δ1 ,δ2δ3 و δ4 در معادله Cscorei,t مقدار β3 محاسبه می شود.
Xi,t= μ1 + μ2 + μ3Market_to_Booki,t + 4Leveragei,t + Di,t(ρ1 + ρ 2 + ρ 3Market_to_Booki,t + ρ4Leveragei,t) + Ri,t(γ1 + γ2Size + γ3Market_to_Booki,t + γ4Leveragei,t) + Di,t* Ri,t (δ1 + δ2Size + δ3Market_to_Booki,t+ δ4Leveragei,t) + εi,t
1-9 نحوی تفکیک شرکت ها به مراحل عمر:
در نظریه های اقتصاد و مدیریت چرخه ی عمر شرکتها و مؤسسات به مراحلی تقسیم می شوند. مؤسسات و شرکتها با توجه به هر مرحله از حیات اقتصادی خود سیاست و خط مشی مشخصی را دنبال میکنند.
مراحل چرخه عمر شرکت ها در دیدگاه اقتصادی به شرح زیر است:
1-9-1 مرحله ی تولد یا ظهور : در این مرحله معمولاً میزان داراییها )اندازه شرکت( در سطح نازلی قرار دارد ، جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی و سود آوری در سطح پایین است و شرکتها برای تأمین مالی و تحقق فرصتهای رشد به نقدینگی بالایی نیاز دارند. نسبت سود تقسیمی در این شرکتها معمولاً صفر یا حداکثر 10 % است و بازده سرمایه گذاری یا بازده سرمایه گذاری تعدیل شده در قیاس با نرخ موزون تأمین مالی بعضا نا چیز است.
1-9-2 مرحله ی رشد : دراین مرحله اندازه ی شرکت بیش از اندازه ی شرکتهای در مرحله ی ظهور بوده و رشد فروش و درآمدها نیز نسبت به مرحله ظهور بیشتر است. منابع مالی بیشتر در داراییهای مولد سرمایه گذاری شده و شرکت از انعطافپذیری بیشتری در شاخصهای نقدینگی بر خوردار است. نسبت سود تقسیمی در این طیف از شرکتها معمولا ًبین 10% تا 50 % در نوسان است. بازده سرمایه گذاری یا بازده سرمایه گذاری تعدیل شده نیز در اغلب موارد بر نرخ موزون هزینه تأمین سرمایه فزونی دارد.
1-9-3 مرحله ی بلوغ : در این مرحله شرکتها فروش با ثبات و متعادلی را تجربه نموده و نیاز به وجوه نقد در اکثر موارد از طریق منابع داخلی تأمین میشود. اندازه ی داراییهای این شرکتها نیز به تناسب بیشتر از اندازه ی داراییهای شرکتهای در مرحله ی رشد بوده و نسبت سود تقسیمی در این شرکتها معمولاً بین 50 % تا 100 % در نوسان است . به دلیل وفور نقدینگی و کاهش اتکاء به سیاست تأمین مالی از خارج، عموماً بازده سرمایه گذاری یا بازده سرمایه گذاری تعدیل شده معادل یا بیش از نرخ تأمین سرمایه است.
1-9-4 مرحله ی افول یا سکون : در این مرحله چنانچه فرصتهای رشد وجود داشته باشد، به احتمال قریب به یقین بسیار ناچیز است . شاخص های سود آوری، نقدینگی و ایفای تعهدات روند نزولی داشته و شرکت در شرایط رقابتی بسیار شدیدی قرار داشته، ضمن اینکه هزینه ی تأمین مالی از منابع خارجی نیز بالا است به گونه ای که در اغلب موارد بازده سرمایه گذاری یا بازده سرمایه گذاری تعدیل شده کمتر از نرخ تأمین مالی است. (ادیزس،1989)
برای این کار از چهار متغییر رشد فروش،مخارج سرمایه ای،نسبت سود تقسیمی،و سن شرکت استفاده می کنیم.
ابتدا هر یک از متغییر های بالا را محاسبه می کنیم.
سال_ شرکت ها بر اساس هر یک از متغییر مذکور و با استفاده از پنجک های اماری در هر صنعت به پنج طبقه تقسیم می شوند که با توجه به قرار گرفتن در پنجک مورد نظر طبق جدول فصل سوم نمره ای بین 1 تا 5 می گیرند.
سپس برای هر سال شرکت ،نمره ای مرکب به دست می آید که با توجه به شرایط زیر در یکی از مراحل رشد،بلوغ و افول طبقه بندی می شود.
الف: در صورتی که مجموع نمرات بین 16تا 20 باشد، در مرحله رشد قرار دارد.
ب: در صورتی که مجموع نمرات بین 9تا 15 باشد، در مرحله بلوغ قرار دارد.
ج: در صورتی که مجموع نمرات بین 4تا 8 باشد، در مرحله افول قرار دارد.

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان درمورد الگوها و نظریه های مربوط به عدالت سازمانی، تعاریف و مفهوم عدالت سازمانی

تعریف مفهومی و عملیاتی چهار متغییر رشد فروش،نسبت سود تقسیمی، مخارج سرمایه ای ،و سن شرکت به صورت زیر است:
رشد فروش: نشان دهنده درصد تغییرات در فروش واحد اقتصادی می باشد که به روش زیر محاسبه می شود.
نسبت سود تقسیمی: که نشان دهنده این است که واحد اقتصادی چند درصد از سود حاصل شده خود را در میان سهامداران توزیع کرده است.و به روش زیر محاسبه می شود:
مخارج سرمایه ای: مخارجی هستند که از تحمل آن ها به دنبال کسب منافع آتی بلند مدت یا منافع آتی حداقل برای یک دوره مالی دیگر هستیم و به روش زیر محاسبه می شود:
=(اضافات(کاهش) دارایی های ثابت طی دوره/ارزش بازار شرکت)*100