دانلود پایان نامه
5-1- مقدمه 84
5-2. خلاصه موضوع و روش تحقیق و بیان فرضیه ها 85
5-3.تحلیل تطبیقی یافته ها 85
5-4.محدودیت های تحقیق 86
5-5.پیشنهاد ها 87
5-6.خلاصه فصل 88
منابع 89
پیوست 94
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1 بیان مسأله
محافظه کاری یکی از ویژگی های صورت های مالی است که در سال های اخیر به دلیل رسوایی های مالی ( در شرکت هایی مانند انرون و وردکام)توجه بیشتری را به خود جلب کرده است. با وجود اهمیت زیاد محافظه کاری تا کنون تعریف جامعی از محافظه کاری ارائه نشده اما در متون حسابداری دو ویژگی مهم محافظه کاری مورد بررسی قرار گرفته است. نخست جانبداری رو به پایین ارزش دفتری سرمایه نسبت به ارزش بازار آن و دوم گرایش به تسریع در شناسایی هزینه ها و تعویق شناخت درآمدها می باشد (پرایس،2005). واتز(2008) از بلیس (1924) در تعریف محافظه کاری چنین نقل کرده است “محافظه کاری به طور سنتی با ضرب المثل هیچ سودی را پیش بینی نکنید ،اما همه زیان ها را پیش بینی کنید تعریف شده است”. مالی از سوی دیگرهر شرکت یا کسب و کاری دارای یک دوره عمر است. بدین معنی که در یک مقطعی از زمان متولد و معرفی می شود، رشد می کند، به مرحله بلوغ می رسد و سپس مرحله اشباع و نهایتا پیری و زوال آن فرا می رسد..مراحلچرخه زندگیرا می توان به عنوان فاز مجزا و شناسایی که از تغییر درعوامل داخلی مانند انتخاب استراتژی، منابع مالی و تواناییهای مدیریتی بوجود می آیند،و /​​یاعوامل خارجی از قبیل تعریف محیط رقابتی و عوامل اقتصاد کلان تعریف کرد (دیکینسون، 2011). بلک(1998)مراحل چرخه زندگی به عنوان یک جانشین برای صفات اقتصادی شرکت تعریف می کند.بررسی ادبیات نشان می دهد که چرخه زندگی شرکت عامل مهم تعیین کننده بسیاری ازتصمیم گیری های شرکت های بزرگ است(کوین وکامرون، 1983؛ اسمیت،میچل، وتابستان، 1985؛ لستروپارنل، 1999). به عنوان رفتار سازمانی در مراحل مختلف چرخه زندگی ، رفتار گزارشگری مالی نیزانتظار می رود درمراحل سازمانی چرخه زندگی تغییر کند. بر اساس محافظه کاری شرطی ، اخبار بد علی رغم تایید پایین ، در دوره جاری شناسایی می شوند ،اما شناسایی اخبار خوب تا زمان اخراز شرط قابلیت تایید لازم ، یعنی تا دوره آینده به تاخیر می افتد. به نظر می رسد که این ویژگی باعث شده است که شرکت هایی که در مرحله افول به سر می برند و از نظر اقتصادی در شرایط مناسبی نیستتند کمتر از اصل محافظه کاری پیروی کنند و بالعکس شرکت هایی که در مرحله رشد هستند نسبت به شرکت های بالغ از محافظه کاری بیشتری برخوردارند. اینمطالعه به بررسی تاثیرچرخه عمردرکیفیت سود، به عبارتی محافظه کاریمی پردازد.
به طور کلی در این تحقیق ما به دنبال یافتن رابطه بین چرخه عمر شرکت و محافظه کاری می باشیم . منغییر مستقل ما چرخه عمر شرکت و متغییر وابسته محافظه کاری می باشد.
1-2 ضرورت تحقیق
با توجه به جنبه های اقتصادی اطلاعات، گزارشگری مالی و سیستم حسابداری نقش حیاتی را در بازار سرمایه ایفا میکند. هدف اصلی گزارشگری مالی تأمین نیازهای اطلاعاتی سرمایه گذاران است. سرمایه گذاران و استفاده کنندگان با استفاده از اطلاعات حسابداری عملکرد آتی شرکت را پیشبینی و از آن برای ارزشگذاری شرکت استفاده میکنند. تا با استفاده از اطلاعاتی که در مورد ارزش شرکت ها دارند تصمیماتی را در زمینه خرید یا فروش سهام اتخاذ کنند. بر این اساس باید صورت های مالی اطلاعات مربوط و قابل اتکایی را در مورد وضعیت اقتصادی شرکت ها در اختیار قرار دهند اما با توجه به ابهاماتی که در حسابداری وجود دارد جامعه حسابداران اصل محافظه کاری را برای رفع این ابهامات و مشکلات پیشنهاد می کنند.
طبق تئوری چرخه ی عمر، شرکتها در مراحل مختلف چرخه ی عمر از نظر مالی و اقتصادی دارای نمودگرها و رفتارهای خاصی هستند، بدین معنی که ویژگیهای مالی و اقتصادی یک شرکت تحت تأثیر مرحلهای از چرخه ی عمر است که شرکت در آن قرار دارد.
بر این اساس ما به دنبال بررسی میزان محافظه کاری در هر یک از مراحل مختلف عمر شرکت ها می باشیم تا در این راستا به بازار سرمایه گذاری ها در جهت بهبود تهیه صورت های مالی و در نتیجه بهبود ارزیابی عملکرد شرکت ها کمک کرده باشیم.
1-3 اهداف تحقیق
همان طور که میدانیم حسابداری در رابطه با تعیین ارزش ها و همچنین بیان عملکرد های واحد اقتصادی تا حدی نا توان است و برای مواجهه با این مشکل از اصل محافظه کاری استفاده می کند تا در مواقع ابهام بتواند دست مدیران یا مالکان را از تغییر داده ها به نفع خود ببندد. به این شکل که در راستای انجام محافظه کاری چهار اقدام زیر انجام می شود 1-شناسایی کمتر دارایی ها 2-شناسایی بیشتر بدهی ها 3-شناسایی زود تر هزینه ها 4-شناسایی دیر تر درآمد ها. این اقدامات باعث این می شود که عملکرد واحد اقتصادی به دلیل ابهامات کمتر از واقع نشان داده شود. می دانیم که شرکت ها برای استفاده از محافظه کاری دلالیل متفاوت دارند و بنابراین در مورد استفاده از محافظه کاری به یک شکل عمل نمی کنند. به نظر می رسد شرکت های رو به رشد برای کاهش هزینه مالیات و هزینه های سیاسی تمایل به استفاده بیشتر از محافظه کاری دارند و اما شرکت های رو به افول که برای تامین مالی نیاز به انتشار سهام یا اوراق قرضه دارند از محافظه کاری کمتری استفاده می کنند تا عملکرد خود را بیشتر نشان دهند تا از این طریق سهام داران را به سمت خرید اوراق خود بکشانند. لذا این تحقیق نشان می دهد که کدام دسته از شرکت ها از محافظه کاری بیشتری استفاده می کنند و کدام یک از محافظه کاری کمتری استفاده می کنند تا از این طریق تخمین بهتری از عملکرد واقعی و توان مالی شرکت داشته باشیم.
بر این اساس هدف این پ‍‍‍‍ژوهش پیدا کردن رابطه بین مراحل سه گانه عمر شرکت مانند رشد بلوغ و یا افول با محافظه کاری است.
1-4 سوالات تحقیق
1-آیا شرکت های روبه رشد در مقایسه با شرکت های بالغ از سطح محافظه کاری بالا تری برخوردارند؟
2- آیا شرکت های روبه افول در مقایسه با شرکت های بالغ از سطح محافظه کاری پایین تری برخوردارند؟
1-5 فرضیه ها
1- شرکت های روبه رشد در مقایسه با شرکت های بالغ از سطح محافظه کاری بالا تری برخوردارند.
2- شرکت های روبه افول در مقایسه با شرکت های بالغ از سطح محافظه کاری پایین تری برخوردارند.