دانلود پایان نامه

زیستکشها
متوکسیکلر
آترازین
آفتکش
آفتکش
ممانعت از اسپرماتوژنزیز
سرطانزا
پزشکی
دیاتیلاستیلبسترول
اکوئیلین
درمان سرطان
قرص ضد بارداری
سرطانزا
القاء سنتز ویتلوژنین
17 بتا- استرادیول
بیسفنولآ
بیفنیلهایپلیکلرینه (PCBs)
نانیلفنول
متوکسیکلر
دیاتیلاستیلبسترول
11- کتوتستوسترون
وینکلوزولین
3،3- دیایندولیل متان
شکل2-1) ساختار شیمیایی برخی از ترکیبات مخرب سیستم درونریز [39].
مقصد نهایی بیشتر ضایعات، محیطهای آبی هستند و روزانه حجم زیادی از پسابهای شهری و صنعتی به رودخانهها و آبهای نزدیک سواحل دریاها میریزند [99]. بیشتر EDCها به ندرت به ذرات موجود در آب متصل میشوند و بنابراین به آسانی در دسترس موجودات آبزی قرار میگیرند و اثرات متعدی بر سلامت آنها ایجاد میکنند [55]. از جمله این اثرات میتوان به ایجاد حالت دوجنسی در شکمپایان دریایی درمعرض تریبوتیلتین (TBT)، کاهش جمعیت خوکهای آبی دریای بالتیک از طریق مصرف طعمههای آلوده، نازک شدن پوسته تخم در پرندگان ماهیخوار که طعمه آنها در معرض DDTقرار داشتهاند و ناهنجاریهای گسترده در اندامهای جنسی تمساحهای ایالت فلوریدا آمریکا به دلیل حضور آلایندههای اورگانوکلرینی اشاره کرد [28، 34، 41، 68].
از میان گونههای آبزی، سیستم درونریز ماهی از بسیاری جهات مشابه مهرهداران تکامل یافتهتر است و در نتیجه ماهیان این قابلیت را دارند که به عنوان شاخصهای زیستی تعیین اثرات EDCها بر سایر مهرهداران و حتی انسان به کار روند [18]. از سوی دیگر، تنفس آبی و تنظیم اسمزی از جمله عواملی است که باعث میشود ماهیان بیشتر در معرض این ترکیبات قرار گیرند. نرخ بالاتر تنفس ماهیان در مقایسه با انسان به علاوه سایر ویژگیهای آبشش ماهیان از قبیل جریان مخالف خون و آب، غشای نازک بافت پوششی و سطح وسیع آن میتواند جذب ترکیبات از آب و انتقال آنها به جریان خون را افزایش دهد [106]. ماهیان استخوانی آب شور به دلیل داشتن ویژگی هیپوتونیک، آب دریا را مینوشند اما ماهیان آب شیرین، هیپواسموتیک هستند و آب را به سمت بدن خود هدایت میکنند و ازاین طریق در معرض مواد موجود در آب قرار میگیرند [26]. بنابراین اثرات EDCها در جوامع ماهیان با سرعت بیشتری قابل تشخیص است. اگرچه در برخی از موارد، ماهیان از نظر ظاهری کاملا در سلامت هستند اما به دلیل حضور انواع آلایندهها از تنشهای فیزیولوژیک در رنج هستند. حضور مداوم این آلاینده های زیست محیطی میتواند منجر به ایجاد جنسیتهای بینابینی، کاهش تراکم و تحرک اسپرم، کاهش اندازه گنادها، تغییر الگوی بیان ژن ویتلوژنین در انواع نر و ماده، انحراف نسبت جنسی و حتی نابودی کامل جمعیت ماهیان به عنوان جزئی از حیاتوحش رودخانه شود [56]. این تاثیرات به دلیل وجود کنشهای متقابل بین ترکیبات مخرب سیستم درونریز و این سیستم در آبزیان ایجاد میشود.