دانلود پایان نامه
جدول 4-19: ضرایب معادله چهار پارامتره منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش آتلانتیس برای توصیف تغییرات طول ریشه گیاهان زراعی در خاک محتوی 75 درصد خاک برگ 55
جدول 4-20: ضرایب معادله چهار پارامتره منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش توتال برای توصیف تغییرات وزن خشک اندام هوایی گیاهان زراعی در خاک محتوی 25 درصد خاک برگ 58
جدول 4-21: ضرایب معادله چهار پارامتره منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش توتال برای توصیف تغییرات وزن خشک اندام هوایی گیاهان زراعی در خاک محتوی 50 درصد خاک برگ 59
جدول 4-22: ضرایب معادله چهار پارامتره منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش توتال برای توصیف تغییرات وزن اندام هوایی گیاهان زراعی در خاک محتوی 75 درصد خاک برگ 60
جدول 4-23: ضرایب معادله چهار پارامتره منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش توتال برای توصیف تغییرات وزن خشک ریشه گیاهان زراعی در خاک محتوی 25 درصد خاک برگ 62
جدول 4-24: ضرایب معادله چهار پارامتره منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش توتال برای توصیف تغییرات وزن خشک ریشه گیاهان زراعی در خاک محتوی 50 درصد خاک برگ 63
جدول 4-25: ضرایب معادله چهار پارامتره منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش توتال برای توصیف تغییرات وزن خشک ریشه گیاهان زراعی در خاک محتوی 75 درصد خاک برگ 64
جدول 4-26: ضرایب معادله چهار پارامتره منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش توتال برای توصیف تغییرات طول ریشه گیاهان زراعی در خاک محتوی 25 درصد خاک برگ 67
جدول 4-27: ضرایب معادله چهار پارامتره منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش توتال برای توصیف تغییرات طول ریشه گیاهان زراعی در خاک محتوی 50 درصد خاک برگ 68
جدول 4-28: ضرایب معادله چهار پارامتره منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش توتال برای توصیف تغییرات طول ریشه گیاهان زراعی در خاک محتوی 75 درصد خاک برگ 69
جدول 4-29: ضرایب معادله چهار پارامتره منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش شوالیه برای توصیف تغییرات وزن اندام هوایی گیاهان زراعی در خاک محتوی 25 درصد خاک برگ 72
جدول 4-30: ضرایب معادله چهار پارامتره منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش شوالیه برای توصیف تغییرات وزن اندام هوایی گیاهان زراعی در خاک محتوی 50 درصد خاک برگ 73
جدول 4-31: ضرایب معادله چهار پارامتره منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش شوالیه برای توصیف تغییرات وزن اندام هوایی گیاهان زراعی در خاک محتوی 75 درصد خاک برگ 74
جدول 4-32: ضرایب معادله چهار پارامتره منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش شوالیه برای توصیف تغییرات وزن خشک ریشه گیاهان زراعی در خاک محتوی 25 درصد خاک برگ 77
جدول 4-33: ضرایب معادله چهار پارامتره منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش شوالیه برای توصیف تغییرات وزن خشک ریشه گیاهان زراعی در خاک محتوی 50 درصد خاک برگ 78
جدول 4-34: ضرایب معادله چهار پارامتره منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش شوالیه برای توصیف تغییرات وزن خشک ریشه گیاهان زراعی در خاک محتوی 75 درصد خاک برگ 79
جدول 4-35: ضرایب معادله چهار پارامتره منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش شوالیه برای توصیف تغییرات طول ریشه گیاهان زراعی در خاک محتوی 25 درصد خاک برگ 81
جدول 4-36: ضرایب معادله چهار پارامتره منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش شوالیه برای توصیف تغییرات طول ریشه گیاهان زراعی در خاک محتوی 50 درصد خاک برگ 82
جدول 4-37: ضرایب معادله چهار پارامتره منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش شوالیه برای توصیف تغییرات طول ریشه گیاهان زراعی در خاک محتوی 75 درصد خاک برگ 83
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 4-1: روند تغییرات درصد جوانه زنی بذور گیاهان زراعی مورد آزمایش در غلظت های مختلف علف کش آپیروس 28
شکل 4-2: روند تغییرات درصد جوانه زنی بذور گیاهان زراعی مورد آزمایش در غلظت های مختلف علف کش آتلانتیس 29