دانلود پایان نامه

4-15 پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 86
منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 87
چکیده لاتین …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 92
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 4-1: غلظت لازم برای 50 درصد کاهش جوانه زنی(Ec50) بذور گیاهان زراعی مورد آزمایش توسط علف کش های مختلف 30
جدول 4-2: ضرایب معادله چهار پارامتره منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش آپیروس برای توصیف تغییرات وزن خشک اندام هوایی گیاهان زراعی در خاک محتوی 25 درصد خاک برگ 33
جدول 4-3: ضرایب معادله چهار پارامتره منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش آپیروس برای توصیف تغییرات وزن خشک اندام هوایی گیاهان زراعی در خاک محتوی 50 درصد خاک برگ 34
جدول 4-4: ضرایب معادله چهار پارامتره منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش آپیروس برای توصیف تغییرات وزن خشک اندام هوایی گیاهان زراعی در خاک محتوی 75 درصد خاک برگ 35
جدول 4-5: ضرایب معادله چهار پارامتره منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش آپیروس برای توصیف تغییرات وزن ریشه گیاهان زراعی در خاک محتوی 25 درصد خاک برگ 37
جدول 4-6: ضرایب معادله چهار پارامتره منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش آپیروس برای توصیف تغییرات وزن ریشه گیاهان زراعی در خاک محتوی 50 درصد خاک برگ 38
جدول 4-7: ضرایب معادله چهار پارامتره منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش آپیروس برای توصیف تغییرات وزن ریشه گیاهان زراعی در خاک محتوی 75 درصد خاک برگ 39
جدول 4-8: ضرایب معادله چهار پارامتره منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش آپیروس برای توصیف تغییرات طول ریشه گیاهان زراعی در خاک محتوی 25 درصد خاک برگ 42
جدول 4-9: ضرایب معادله چهار پارامتره منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش آپیروس برای توصیف تغییرات طول ریشه گیاهان زراعی در خاک محتوی 50 درصد خاک برگ 42
جدول 4-10: ضرایب معادله چهار پارامتره منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش آپیروس برای توصیف تغییرات طول ریشه گیاهان زراعی در خاک محتوی 75 درصد خاک برگ 43
جدول 4-11: ضرایب معادله چهار پارامتره منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش آتلانتیس برای توصیف تغییرات وزن خشک اندام هوایی گیاهان زراعی در خاک محتوی 25 درصد خاک برگ 45
جدول 4-12: ضرایب معادله چهار پارامتره منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش آتلانتیس برای توصیف تغییرات وزن خشک اندام هوایی گیاهان زراعی در خاک محتوی 50 درصد خاک برگ 46
جدول 4-13: ضرایب معادله چهار پارامتره منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش آتلانتیس برای توصیف تغییرات وزن خشک اندام هوایی گیاهان زراعی در خاک محتوی 75 درصد خاک برگ 47
جدول 4-14: ضرایب معادله چهار پارامتره منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش آتلانتیس برای توصیف تغییرات وزن ریشه گیاهان زراعی در خاک محتوی 25 درصد خاک برگ 49
جدول 4-15: ضرایب معادله چهار پارامتره منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش آتلانتیس برای توصیف تغییرات وزن ریشه گیاهان زراعی در خاک محتوی 50 درصد خاک برگ 50
جدول 4-16: ضرایب معادله چهار پارامتره منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش آتلانتیس برای توصیف تغییرات وزن ریشه گیاهان زراعی در خاک محتوی 75 درصد خاک برگ 51
جدول 4-17: ضرایب معادله چهار پارامتره منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش آتلانتیس برای توصیف تغییرات طول ریشه گیاهان زراعی در خاک محتوی 25 درصد خاک برگ 53
جدول 4-18: ضرایب معادله چهار پارامتره منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش آتلانتیس برای توصیف تغییرات طول ریشه گیاهان زراعی در خاک محتوی 50 درصد خاک برگ 54