دانلود پایان نامه

ایتام
4
88/3%
10
منافقان
2
94/1%
جدول 4-3 فراوانی شاخصهای اخلاق محیط زیست
ردیف
شاخص های اخلاق محیط زیست
فراوانی
درصد
1-
طبیعت
3
91/2%
2.2.4. پرسش دوم تحقیق
چگونه می توان از این مفاهیم برای طراحی یک نظام آموزش اخلاقی استفاده کرد؟
1.2.2.4. مبانی هستی شناختی و انسان شناختی :
اخلاق یکی از بهترین اصول زندگی فردی و اجتماعی محسوب می شود.”موضوع علم اخلاق اعم از ملکات نفسانی است که فلاسفه تاکنون بر آن تاکید داشته اند، از این رو همه کارهای اختیاری انسان را که دارای بار ارزشی است، در بر می گیرد.”( طباطبایی،ترجمه موسوی همدانی ، ج19، 119:1363)
تفاوت‏هاى پایه‏اى در بنیاد اخلاق میان آراى فیلسوفان و اندیشمندان علم اخلاق از یک سو و نگاه قرآن از سوى دیگر، در دو اصل مهم خلاصه مى‏گردد: یکى رویکرد به جهان هستى و دیگرى در نگاه به جایگاه انسان در هستى ؛ به این معنا که فیلسوفان، واقعیت هستى را پذیرفته و انکار ناشدنى دانسته و به دنبال شناسایى آن برآمده‏اند تا بر اثر معرفت‏شناسى هستى، بهترین و برترین را برگزینند، از این رو افلاطون به دنبال خیر و ارسطو در پى سعادت، در این واقعیت هستى برآمده‏اند ؛ به عبارت دیگر، بنیادهاى اخلاقى در نگاه علمى و فلسفى، از جست و جو در لا به لاى واقعیت محسوس و معلوم استخراج مى‏گردد ؛ براى مثال انسان موجودى واقعى و انکار ناشدنى است، پس باید در این انسان، به عنوان یک واقعیت جست و جو و پژوهش کنیم تا شاخص برتر و بهتر را در او بیابیم. با این رویکرد افلاطون دانایى را و ارسطو حد اعتدال را ملاک برتر در انسان مى‏شناسند و رواقییون و کلبیون رهایى انسان از دنیا و بى‏علاقگى او به دنیا و گریز از دیگران را ملاک سعادت انسان معرفى مى‏کنند و دیگران شاخص بهتر و برتر انسان را، اراده خوب داشتن یا محبت، منفعت و لذت بردن مى‏دانند.
ریشه رویکرد و نگاه اولى فیلسوفان و اندیشمندان، جهان موجود، محسوس و معلوم است. به دنبال این نگاه است که انسان‏شناسى آنان چهره علمى و تجربى دارد، زیرا آگاهى و معرفت را به حس و تجربه اختصاص مى‏دهند یا انسان‏شناسى آنان رنگ عقلانیت دارد، زیرا پایه معرفت و آگاهى را عقل و خرد آدمى مى‏شناسند، از این رو انسان به عنوان موجود اندیشمند یا حیوان فرهنگ‏ساز و ابزارساز شناخته مى‏شود.
اندیشمندان مسلمان حوزه علم اخلاق عموما اخلاق، مسایل و ارزش اخلاقی را زیر مجموعه ای از کلیت و تمامیت دین می دانند. در این نگرش دین کلیتی است مشتمل بر جهان بینی، نظام حقوقی و احکام رفتاری و نظام ارزش ها و باید ها و نباید هایی که فرد را در راستای رسیدن به خود شکوفایی و سرانجام راهیابی به مرحله قرب الی الله یاری می دهند. از دیدگاه قرآنی قرب و نزدیکی به پرودگار بالاترین سرور و شادمانی برای مومن است. غایت نهایی اسلام “وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَکْبَرُ” است، که باعث دستیابی فرد به قربت الی الله می شود. “بحث اخلاق، بحث درباره ارزش های انسانی است: چگونه زیستن و چگونه رفتار کردن، اما آن چه مهم است، تبیین میزان، ملاک و معیار در ارزش فعل اخلاقی از نگاه قرآن است.”( شیروانی، 154:1379)
از دیدگاه اسلامی، تنها راه خوشبختی بشر و دستیابی او به سعادت ابدی و رسیدن به زندگی مطلوب تنها از راه دین محقق میشود. اسلام آخرین دین الهی و کامل ترین آن، مجموعهای است از بایدها و نبایدها، که همه آنچه بشر برای تعالی و رشد خویش در طول زندگی بدان نیازمند است، در اختیارش مینهد. توحید یکی از اصلیترین اصول عقاید اسلامی است و به معنی آن است که هیچ خدایی جزء خدای یگانه نیست. “به این ترتیب اگر پرسیدهشود که پیام اصلی اسلام و قرآن چیست، پاسخ این است که حرف اصلی این آیین جدید همانا وحدانیت است. این معنا از عنوان این دین الهی، یعنی اسلام فهمیده میشود که معنی آن تسلیم و تاکید بر قبول مرکزیت اندیشه وحدانیت است. اسلام به معنای تسلیم است و منظور تسلیم مطلق شدن به نیروی لایزال الهی است. به همین دلیل گاه از اسلام به شریعت الله، یعنی راه و روش خداوند یاد میشود.”(رجایی، 1382: 122)