دانلود پایان نامه
90/36-79/33
67/35-00/35
وجود حداقل یک حرف مشابه در میانگین هر ستون، نشان دهنده عدم وجود اختلاف معنی دار در سطح 5 درصد است.
میانگین تعداد گلبولهای سفید (WBC) بر حسب 103/ میکرولیتر از بالادست به پاییندست به ترتیب 13/1 ± 86/10، 62/0 ± 03/10، 62/1 ± 40/15 و 78/3 ± 57/14(جدول 4-3)، میانگین درصدلنفوسیتها به ترتیب 51/0 ± 56/88، 84/0 ± 95/86، 29/7 ± 80/70 و 88/0 ± 33/91، میانگین درصد نوتروفیلها 41/0 ± 24/8، 62/0 ± 70/9، 93/3 ± 60/19 و 93/3 ± 60/19، میانگین درصد مونوسیتها 19/0 ± 49/1، 19/0 ± 51/1، 54/2 ± 20/5 و 58/0 ± 00/1 و میانگین درصد ائوزینوفیلها 11/0 ± 29/1، 18/0 ± 43/1، 53/1 ± 20/3 و 88/0 ± 33/1 محاسبه شد (جدول 4-5). علیرغم عدم وجود اختلاف معنیدار در میانگین تعداد گلبولهای سفید (WBC) در تمام ایستگاهها (جدول 4-3)، شمارش افتراقی گلبولهای سفید نشان داد که میانگین درصد تمام انواع گلبولهای سفید به جز لنفوسیتها در ایستگاه چمگردان بهطور معنیداری از سایر ایستگاهها بیشتر است (جدول 4-5؛ 05/0p<).
هریک از یاختههای سفید خون نقش متفاوتی در ایجاد پاسخهای ایمنی دارند. مثلا مهمترین نقش لنفوسیتهای خون ماهی، ایجاد مکانیسمهای ایمنی از طریق تولید پادتن (آنتی بادی) است. در حالیکه مونوسیتها یاختههای بیگانهخوار بزرگ غیرمتحرک یا غیرمهاجم هستند. این سلولها میتوانند باکتریها، سلولهای مرده، بقایای سلولی و اجسام بزرگ دیگر را پس از ظهور یک ماده خارجی در جریان خون و یا در بافت، با خاصیت بیگانهخواری به داخل خود کشیده و هضم نمایند. عمدهترین فعالیت نوتروفیلها نیز انجام عمل فاگوسیتوز است. اما فعالیت بیگانهخواری در این سلولها به صورت فعال انجام میشود یعنی این سلولها خود را به محل التهاب یا آلودگی میرسانند و عمل بیگاهخواری را انجام میدهند. همچنین ائوزینوفیلها نیز دارای فعالیت فاگوسیتی هستند، ولی قدرت بیگانهخواری آنها در مقایسه با یاختههای نوتروفیلی کمتر است. به علاوه نقش این یاختههای سفید خون در از بین بردن انگلهای بافتی بسیار قابل توجه است [4].
اندازهگیری انواع مختلف گلبولهای سفید معمولاً برای ارزیابی پاسخهای فیزیولوژیک به تنشهای محیطی انجام میشود. انواع مختلف EDCها میتواند منجر به افزایش یا کاهش تعداد کل لکوسیتها و همچنین انواع مختلف آنها شوند. مثلا در بسیاری از گونهها از قبیل H. fossilis حضور این ترکیبات منجر به کاهش تعداد کل گلبولهای سفید و انواع آن میشود [94].
جدول 4-5) میانگین ± انحراف معیار درصد گلبولهای سفید مشاهد شده در عروسماهی زایندهرود P. esfahani در ایستگاههای مختلف.
نام ایستگاه
لنفوسیت
نوتروفیل
مونوسیت
ائوزینوفیل
بیشینه-کمینه
بیشینه-کمینه
بیشینه-کمینه
بیشینه-کمینه
چشمهدیمه
51/0 ±56/88a
41/0 ± 24/8b
19/0 ±49/1b
11/0 ± 29/1b
94-81
14-1
6-0
4-0
خرسونک