دانلود پایان نامه
302/60 37/10 97/12
C.V
*، ** وns به ترتیب نشاندهنده معنی دار بودن در سطح 5 درصد، یک درصد و عدم معنی دار بودن می باشد.
سه گونه aucherii .A (mgt/gdm71/26)، nobilis.A (mgt/gdm58/33) و A. tenuifolia (mgt/gdm 18/26) نسبت به میانگین مقدار فنول تام در بهار (mgt/gdm53/72) پایینتر بودند. میزان فنول تام تام در تنشهای محیطی فزایش می یابد. پس می توان گفت در شرایط جوی فصل بهار گونه pachycephala .A با 05/175 میلی گرم تانیک اسید بر گرم ماده خشک یشتر تحت تأثیر قرار گرفته است و این مقاومت پایین تر این گونه را نشان میدهد زیرا بر اساس نتایج گونزالز و همکاران]54[، پترولنگر و همکاران]90[ در شرایط تنش، گیاه دچار صدمه شده و برای ادامه حیات خود میزان تولید ترکیبات ثانویه خود را افزایش میدهد که این ترکیبات می توانند از صدمات ناشی از رادیکالهای آزاد جلوگیری کنند.گیاهانی که فعالیت دارای ماده موثره بیشتری(مقدار فنول تام) از لحاظ دارویی قویتر هستند پس میتوان گفت با برداشت گونه pachycephala .A( 05/175 میلی گرم تانیک اسید بر گرم ماده خشک) بیشترین ماده مؤثره بدست میآید(جدول3-8).

2) فصل تابستان: در تابستان تغییرات بسیار بود و گونه nobilis.A با 11/71 میلی گرم تانیک اسید بر گرم ماده خشک مقدار بیشتری فنول تام داشت. گونه aucherii .A با 36/30 میلی گرم تانیک اسید بر گرم ماده خشک کمترین مقدار بود. تفاوت مقدار فنول تام در داخل گونهها نیز بارز بود، به طوریکه ژنوتیپ 71pA با mgt/gdm01/68 از گونه pachycephala .A نسبت به ژنوتییپ16AP با mgt/gdm79/20 دارای فنول تام بیشتری بود. درگونه A. filipendulina (Afc با mgt/gdm43/28 و Af26 با mgt/gdm 60/39) مقدار فنول تام با 01/34 میلی گرم تانیک اسید بر گرم ماده خشک از میانگین آن در تابستان (mgt/gdm 98/48) پایین تر بود. اختلاف در گونه A. millefolium بارز بود و ژنوتیپ AmlitR با 30/87 میلی گرم تانیک اسید بر گرم ماده خشک مقدار بیشتری نسبت به Amuk (mgt/gdm 08/39) و Am35 (mgt/gdm 73/50) نشان داد. مقدار فنول تام گونه A. tenuifolia با 41/54 میلی گرم تانیک اسید بر گرم ماده خشک از میانگین آن در تابستان (mgt/gdm 98/48) بالاتر بود. پس میتوان گفت با برداشت گونه nobilis.A ( 11/71 میلی گرم تانیک اسید بر گرم ماده خشک) در این فصل بیشترین ماده مؤثره بدست میآید. در گیاهان مختلف میزان تجمع ترکیبات فنولیک به دلیل اختلاف در مقاومت گیاه به تنشهای محیطی متفاوت است. گیاه گونه aucherii .A با 36/30 میلی گرم تانیک اسید بر گرم ماده خشک میزان کمتری تحت تنش قرار گرفته است (جدول3-8).
3) فصل پاییز: در پاییز میزان فنول تام کاهش یافت و گونههای aucherii .A (mgt/gdm78/15) و A. tenuifolia (mgt/gdm 50/15) کمترین مقدار را در این فصل داشتند. گونه A. filipendulina (Afc با mgt/gdm90/42 و Af26 با mgt/gdm 78/20) با 84/31 میلی گرم تانیک اسید بر گرم ماده خشک از میانگین پاییز (mgt/gdm 50/23) بالاتر بود. تفاوت مقدار فنول تام در داخل گونهها نیز در پاییز بارز بود، به طوریکه ژنوتیپ 16AP با mgt/gdm67/30 از گونه pachycephala .A نسبت به ژنوتیپ71pA با mgt/gdm15/12 دارای فنول تام بیشتری بود. درگونه A. filipendulina (Afc با mgt/gdm90/42 و Af26 با mgt/gdm 78/20) مقدار فنول تام با 84/31 میلی گرم تانیک اسید بر گرم ماده خشک از میانگین آن در پاییز(mgt/gdm 50/23) بالاتر بود. تفاوت زیادی در گونه A. millefolium وجود نداشت، و ژنوتیپ Am35 با 02/28 میلی گرم تانیک اسید بر گرم ماده خشک مقدار بیشتری نسبت به Amuk (mgt/gdm 70/21) و AmlitR (mgt/gdm 42/19) نشان داد. مقدار فنول تام گونه nobilis.A با 10/28 میلی گرم تانیک اسید بر گرم ماده خشک از میانگین آن در پاییز (mgt/gdm 50/23) بالاتر بود. در زمستان ژنوتیپهای AmlitR، 71pA و At31 از بین رفتند (جدول3-8).
4) فصل زمستان: به واسطه تغییر فصل به زمستان میزان فنول تام کاهش یافت و گونه aucherii .A (mgt/gdm66/19) کمترین مقدار را در این فصل داشت. مقدار فنول تام گونه nobilis.A با 72/41 میلی گرم تانیک اسید بر گرم ماده خشک بالاترین مقدار فنول در زمستان بود. تفاوت در داخل گونهها نیز وجود داشت وژنوتیپ 16AP با mgt/gdm23/31 (pachycephala .A) از میانگین آن در زمستان (mgt/gdm 50/21) بالاتر بود. در گونه A. millefolium نیز ژنوتیپها (Am35 باmgt/gdm 10/36 و Amuk باmgt/gdm 48/27 ) فنول تام بیشتری نسبت به میانگین فصل (mgt/gdm 50/21) داشتند. سن بافت در میزان فنول تام موجود در گیاه بسیار پراهمیت است. سای و همکاران[40] مشاهده کردند که گیاه تحت تنش آب میزان فنول تام آن افزایش مییابد هچنین دام و همکاران[43] نشان دادند که میزان آلکالوئیدها طی مکانیسم تخریب برگها در Cynoglossum officinale بیشتر می شود. همچنین هاربووی و بالنتین[49] گزارش کردند که شرایط آفتابی و افزایش طول روز سبب سنتز بیشتر فنولها میشود. نتایج بدست آمده نشان داد که میزان فنول تام در فصل بهار و تابستان بیشتر و طی فصول سرد کمتر شده است. برای بدست آوردن بیشترین میزان فنول تام برداشت در بهار و تابستان میتواند انجام شود(جدول3-8).
3-2-2-گل
مقایسه میانگین دادهها در فصل بهار و تابستان نشان دادکه فنول تام اندازه گیری شده باروش فولین- سیوکالتو در گل تفاوت معناداری بین ژنوتیپها داشت. در برخی ژنوتیپها (Aau51، At31 و Af26 ) به دلیل نداشتن گل برآورد نشد. ژنوتیپ AmlitR (mgt/gdm 96/166) از گونه A. millefolium بیشترین میزان فنول تام فصل بهار و تابستان نشان داد. تفاوت در داخل گونهها نیز بسیار بود به طوریکه ژنوتیپ AmlitR (mgt/gdm 49/120) از گونه A. millefolium دارای مقدار فنول تام بیشتری در گل، نسبت به باقی ژنوتیپها (Am35 باmgt/gdm 49/64 و Amuk باmgt/gdm 01/53 ) بود. در گونه pachycephala .A ژنوتیپها (71pA با mgt/gdm75/ 85 و 16AP با mgt/gdm 67/34)تفاوت معناداری داشتند. گونههای nobilis.A با 38/52 میلی گرم تانیک اسید بر گرم ماده خشک و A. Filipendulina (Afc با mgt/gdm84/45) دارای میانگین کمتری نسبت به میانگین فصل بهار (mgt/gdm24/ 65) نشان دادند. در تابستان تغییرات بسیار بود مقدار فنول تام در گل با تغییر فصل افزایش یافت به طوریکه گونه A. Millefolium دارای مقدار فنول تام بالاتری را نشان داد. گونه pachycephala .A مقدار فنول تام کمتری را داشت. تفاوت در داخل گونهها نیز بارز بود در گونه A. Millefolium ژنوتیپ AmlitR (mgt/gdm 42/213) مقدار فنول تام بالاتری را نسبت به Am35 باmgt/gdm 71/28 و Amuk باmgt/gdm 51/96را نشان داد. AmlitR تنها ژنوتیپی بود که در طول مرحله گلدهی تغییر رنگ گلها از سفید به صورتی در آن پدیدار شد. تفاوت در داخل گونه pachycephala .A بسیار بود و ژنوتیپ 71pA با mgt/gdm34/ 29 از 16AP با mgt/gdm 13/52 دارای مقدار فنول تام کمتری را داشت. گونههای nobilis.A با 42/57 میلی گرم تانیک اسید بر گرم ماده خشک و A. Filipendulina (Afc با mgt/gdm97/56) دارای میانگین کمتری نسبت به میانگین فصل تابستان (mgt/gdm50/ 76) نشان دادند. برداشت گل در تابستان میزان فنول تام بیشتری را سبب میشو(جدول3-8).
3-3- اندازه گیری فعالیت آنتی اکسیدانی
3-2-1-شاخه و برگ
مقایسه میانگین دادهها در چهار فصل سال نشان دادکه فعالیت آنتی اکسیدانی اندازه گیری شده از محلول DPPH در شاخه و برگ تفاوت معناداری بین ژنوتیپها دارد. در آزمون DPPH بیشترین میزان Ic50 در گونه nobilis.A با μg/ml 4/ 1320 بود. پایین ترین میزان Ic50 در ژنوتیپ AmlitR (A. Millefolium) باμg/ml 2/ 176 بود. تفکیک میانگینها در آزمون DPPH نشان داد که میزان Ic50 در فصل های مختلف تفاوت معناداری دارد (جدول3-7).
1) فصل بهار: در این فصل گونه aucherii .A بالاترین میزان Ic50 با μg/ml82/2641 را دارا بود. آزمون DPPH در گونه A. Millefolium باμg/ml 16/293 پایینترین میزان Ic50 در فصل بهار نشان داد. تفاوت در داخل گونهها نیز بسیار بود به طوریکه میزان Ic50 ژنوتیپهای (71pA با μg/ml52/ 192 و16AP با μg/ml36/1480) گونه pachycephala .A تفاوت بسیار معناداری را نشان داد. تفاوت میزان Ic50در گونه A. Millefolium مشخص بود. ژنوتیپ AmlitR با μg/ml 51/ 42 کمترین میزان Ic50 را نسبت به ژنوتیپهای (Am35 با μg/ml42/458 و Amuk با μg/ml56/378) دیگر این گونه نشان داد. ژنوتیپ Afc با μg/ml 78/1669 از گونه A. Filipendulina نسبت به Af26 با μg/ml07/228 میزان Ic50پایینتری را نشان داد. گیاه طی تنش دارای میزان Ic50پایینتری خواهد بود. و گیاهی که دارای میزان Ic50پایینتری اشد خواص آنتی اکسیدانی بیشتری را داراست(جدول3-8).
جدول 3-6-مقایسه تجزیه واریانس فنول تام و آنتی اکسیدان گل در جمعیت های مختلف گیاه بومادران.
میانگین مربعات درجه آزادی منابع تغییرات
آنتی اکسیدان (گل) (IC50) فنول تام(گل)
29/2080ns 12/266ns 2 بلوک
42/3488404** 39/11375** 6 واریته
19/3465ns 009/274ns 12 بلوک درواریته
55/138423** 55/1331* 1 فصل
**27/2846984 17/3649** 6 فصل در واریته
98/10996 056/271 14 خطای آزمایشی
940/10 22/23
C.V
*، ** وns به ترتیب نشاندهنده معنی دار بودن در سطح 5 درصد، یک درصد و عدم معنی دار بودن می باشد