دانلود پایان نامه
نمودار 3-7- مقایسه میانگین صفت تعداد گلچه در گل آذین در فصول مختلف بین ژنوتیپهای بومادران.
2) فصل تابستان: تغییرات گلچه در گلآذین به واسطه تابستان بارز بود به طوریکه گونه A. filipendulina بالاترین تعداد را داشت. و تغییرات در بین ژنوتیپ های این گونه (Afc با 101 عدد و Af26 با 33/78 عدد) زیاد بود. کمترین تعداد متعلق به گونه aucherii .A با10 عدد بود. تفاوت در گونه A. millefolium، ژنوتیپهای Am35 باتعداد گلچه در گلآذین 66/81 عدد ، Amuk با 33/ عدد 47 و AmlitR با 47 عدد تفاوت معنا داری داشتند. در گونههای nobilis.A (33/28 عدد) و A. tenuifolia (43 عدد) تفاوت مشخص بود(نمودار 3-7). در ژنوتیپهای Ap71 (33/75 عدد) و Ap16 (31 عدد) از گونه pachycephala .A تفاوت معنا داری داشتند(جدول 3-4).
3) فصل پاییز: در پاییز تفاوت در این صفت به خوبی نشان داد به نحوی که برخی ژنوتیپ ها گلدهی رخ نداد و صفر بود. بیشترین تعداد گلچه متعلق به گونه nobilis.A (66/45 عدد) بود و کمترین متعلق به گونه aucherii .A با6 عدد بود. تفاوت در بین گونه زیاد بود و در ژنوتیپ Amuk از گونه A. millefolium با 47 عدد مشخص بود(نمودار 3-7). در زمستان گلدهی در هیچ کدام از ژنوتیپ ها رخ نداد (جدول 3-4).
ج) روز تا شروع گلدهی
مقایسه میانگین دادهها در چهار فصل سال نشان دادکه سریعترین تاریخ متعلق به ژنوتیپ AmlitR با 21 روز بود و دیرترین تاریخ گلدهی متعلق به ژنوتیپ Amuk با 85 روز از گونه A. millefolium بود. دو گونه nobilis.A (56 روز) و aucherii .A ( 59 روز) در گروه دیرترین تاریخ گلدهی جای داشتند(جدول 3-3).
1) فصل بهار: ژنوتیپ AmlitR با 46 روز (اواخر فروردین ماه ) زودتر به گل رفت. دیر ترین تاریخ متعلق به ژنوتیپ Amuk از گونه A. millefolium با 116 روز (اواخر خرداد) بود. تفاوت این صفت در گونه A. millefolium چشم گیر بود و ژنوتیپ Am35 با 72 روز (اواخر اردیبهشت) مشخص بود. در ژنوتیپ های (Afc با 94 روز و Af26 با 74 روز ) گونه A. filipendulina تفاوت بارز بود. تفاوت این صفت در بین ژنوتیپ های Ap71 با 82 روز (اوایل خرداد) و Ap16 با 74 روز، گونه pachycephala .A کمتر بود(نمودار 3-8). سه گونه nobilis.A ( 74 روز)، aucherii .A ( 78 روز) و A. tenuifolia ( 77 روز) تفاوت کمتری در این صفت در بهار نشان دادند (جدول 3-4).

نمودار 3-8- مقایسه میانگین صفت تعداد روز تاگلدهی در فصول مختلف بین ژنوتیپهای بومادران.
2) فصل تابستان: تغییرات صفت روز تا شروع گلدهی به واسطه تابستان بارز بود به طوریکه گونه A. filipendulina دیر ترین تاریخ گلدهی (اواخر شهریور) را داشت. تفاوت در داخل این گونه بارز بود و ژنوتیپهای Afc با 87 روز و Af26 با 69 روز به خوبی آن را نشان دادند. در بین گونه A. millefolium ژنوتیپ ها به سه گروه دیرگلده، میانگلده، زودگلده دسته بندی شدند و AmlitR با 39 روز (اواخر تیرماه ) در دسته زودگلده، Amuk با 109روز (اواخر شهریورماه) در دیرگلده و Am35 با 65 روز (اواخرمرداد ماه) در میانگلده دسته بندی شدند. تفاوت این صفت در گونه بارز نبود و در کل ژنوتیپ ها (Ap71 با 75 روز و Ap16 با 69 روز ) میانگلده بودند(نمودار 3-8). گونههای nobilis.A (67 روز)، A. tenuifolia (70) و aucherii .A ( 71 روز) تاریخ گلدهی در اواخر مرداد ماه بود(جدول 3-4).
3) فصل پاییز: در پاییز برخی گونه ها گل ندادند و مقدار صفر بود. ژنوتیپ Amuk ( 115 روز) از گونه A. millefolium دیر ترین تاریخ گلدهی (اواخر آذرماه) را داشت. گونه های nobilis.A با 82 روز (اوایل آذر)، aucherii .A 87 روز(اوایل آذر) میانگلده بودند(نمودار 3-8). در زمستان گلدهی در هیچ کدام از ژنوتیپ ها رخ نداد(جدول 3-4).
د) روز تا %50 گلدهی
مقایسه میانگین دادهها در چهار فصل سال نشان دادکه سریعترین تاریخ 50 % گلدهی متعلق به ژنوتیپ AmlitR با 26 روز و دیرترین تاریخ روز تا %50 گلدهی متعلق به ژنوتیپ Amuk با 105 روز ازگونه A. milifolium بود. گونه nobilis.A با 64 روز در دسته دیرترین تاریخ روز تا %50 گلدهی بود(جدول 3-3).
1) فصل بهار: گونهA. filipendulina دیرترین تاریخ روز تا %50 گلدهی در بهار داشت. تفاوت بین گونه چشمگیر نبود و ژنوتیپ ها ( Afc با 110 روز و Af26 با 94 روز ) در دسته دیرشکوفا بودند. گونههای nobilis.A (86 روز)، A. tenuifolia (84) و aucherii .A ( 83 روز) در دسته میانشکوفا بودند. در بین گونه A. milifolium تفاوت بارز بود بطوریکه هر سه دسته را شامل شد. ژنوتیپ های AmlitR با 56 روز در دسته زودشکوفا، Amuk با 127روز در دیرشکوفا و Am35 با 76 روز در میانشکوفا دسته بندی شدند(نمودار 3-9). تفاوت در بین گونه pachycephala .A کمتر بود و ژنوتیپ ها (Ap71 با 84 روز و Ap16 با 82 روز) میانشکوفا بودند (جدول 3-4).
2) فصل تابستان: تغییرات روز تا %50 گلدهی به واسطه تابستان بارز بود به طوریکه گونهA. filipendulina دیرترین تاریخ روز تا %50 گلدهی در تابستان داشت. گونه pachycephala .A تفاوت بین گونه کمتری نشان داد و ژنوتیپ ها Ap71 با 76 روز و Ap16 با 74 روز از لحاظ روز تا %50 گلدهی میانشکوفا بودند. گونه A. milifolium تفاوت صفت روز تا %50 گلدهی در تابستان بارز بود و ژنوتیپ های AmlitR با 48 روز در دسته زودشکوفا، Amuk با 119روز در دیرشکوفا و Am35 با 68 روز در میانشکوفا دسته بندی شدند. تفاوت بین گونه A. filipendulina به روشنی مشخص بود و ژنوتیپهای Afc با 102 روز در دیرشکوفا و Af26 با 86 روز در میانشکوفا دسته بندی شدند(نمودار 3-9). گونههای nobilis.A (78 روز)، A. tenuifolia (76 روز) و aucherii .A ( 75 روز) در دسته میانشکوفا بودند (جدول 3-4).
3) فصل پاییز: در پاییز برخی ژنوتیپ ها به گل نرفتند و ژنوتیپ Amukاز گونه A. milifolium با 175روز دیرشکوفا بود. گونه های nobilis.A (95 روز) و aucherii .A ( 106 روز) در دسته دیرشکوفا بودند(نمودار 3-9). در زمستان گلدهی در هیچ کدام از ژنوتیپ ها رخ نداد (جدول 3-4).

مطلب مرتبط :   پایان نامه درباره برنامه چهارم توسعه، هزینه تمام شده

نمودار 3-9- مقایسه میانگین صفت تا 50% گلدهی در فصول مختلف بین ژنوتیپهای بومادران.
ر) روز تا %100 گلدهی
مقایسه میانگین دادهها در چهار فصل سال نشان دادکه سریعترین تاریخ تا گلدهی کامل متعلق به ژنوتیپ AmlitR با 30 روز از گونه A. milifolium بود. دیرترین آن متعلق به ژنوتیپ Amuk با 116 روز تا گلدهی کامل بود(جدول 3-3).
1) فصل بهار: سریع ترین تاریخ تا گلدهی کامل در بهار متعلق به گونه A. tenuifolia (97 روز) بود. دیرترین تاریخ تا گلدهی کامل متعلق به گونه A. filipendulina (146 روز) بود. در گونه pachycephala .A بین ژنوتیپها (Ap71 با 99 روز و Ap16 با 86 روز ) تفاوت زیادی در صفت روز تا %100 گلدهی بود. ژنوتیپهای متعلق به گونه A. filipendulina ، Afc با 191 روز و Af26 با 101 روز اختلاف چشمگیری داشتند. تفاوت در بین ژنوتیپهای گونه A. milifolium بارز بود و در سه دسته زود، میان، دیرگلدهی کامل قرار گرفتند. ژنوتیپ های AmlitR با 68 روز در دسته زودگلدهی کامل ، Amuk با 133روز در دیرگلدهی کامل و Am35 با 102 روز در میانگلدهی کامل دسته بندی شدند3) فصل پاییز: در پاییز برخی ژنوتیپ ها به گل نرفتند و ژنوتیپ Amukاز گونه A. milifolium با 175روز دیرشکوفا بود. گونه های nobilis.A (95 روز) و aucherii .A ( 106 روز) در دسته دیرشکوفا بودند(نمودار 3-10). در زمستان گلدهی در هیچ کدام از ژنوتیپ ها رخ نداد (جدول 3-4).گونه های nobilis.A (115 روز) و aucherii .A ( 100 روز) در دسته میانگلدهی کامل بودند(جدول 3-4).
2) فصل تابستان: تغییرات روز تا %100 گلدهی به واسطه تابستان بارز بود به طوریکه pachycephala .A سریعترین تاریخ تا گلدهی کامل را دارا بود. دیرترین تاریخ تا گلدهی کامل متعلق به گونه nobilis.A (99 روز) بود. تفاوت تاریخ تا گلدهی کامل تابستان در بین ژنوتیپهای گونه A. milifolium بارز بود و در سه دسته زود، میان، دیرگلدهی کامل قرار گرفتند. ژنوتیپ های AmlitR با 52 روز در دسته زودگلدهی کامل ، Amuk با 117روز در دیرگلدهی کامل و Am35 با 86 روز در میانگلدهی کامل دسته بندی شدند. تفاوت تاریخ تا گلدهی کامل در ژنوتیپ های (Ap71 با 83 روز و Ap16 با 70 روز ) گونه pachycephala .A بارز بود(نمودار 3-10). گونه aucherii .A ( 84 روز) در دسته میانگلدهی کامل بود (جدول 3-4).

مطلب مرتبط :   تحقیق با موضوع صندوق های سرمایه گذاری مشترک، صندوق های سرمایه گذاری

نمودار 3-10- مقایسه میانگین صفت تعداد رووز تا100%گلدهی در فصول مختلف بین ژنوتیپهای بومادران.
3) فصل پاییز: پاییز تغییرات مشخص بود و به طوریکه aucherii .A ( 129 روز) سریعترین تاریخ تا گلدهی کامل را دارا بود. دیرترین تاریخ تا گلدهی کامل متعلق به ژنوتیپ گونه Amuk از گونه A. milifolium (214 روز) بود. nobilis.A ( 135 روز) در دسته میانگلدهی کامل بود(نمودار 3-10). در زمستان گلدهی در هیچ کدام از ژنوتیپ ها رخ نداد(جدول 3-4).
ز) تعداد گل در شاخه اصلی
مقایسه میانگین دادهها در چهار فصل سال نشان دادکه بیشترین تعداد گل در شاخه اصلی متعلق به گونه nobilis.A بود و ژنوتیپ های دیگر در گروه مشابه، کمتر بودند(جدول 3-3).