دانلود پایان نامه
نتایج شکل 4-24 منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش توتال بر وزن خشک اندام هوایی گیاهان زراعی مورد آزمایش در خاک محتوی 50 درصد خاک برگ و جدول 4-21 مقادیر ضرایب معادله مربوط به آن را نشان می دهد. در خاک محتوی 50 درصد خاک برگ بیشترین کاهش وزن خشک اندام هوایی به ترتیب در گیاهان آفتابگردان، ذرت، سویا، پنبه و برنج مشاهده گردید که دز موثر برای کاهش 50 درصدی وزن خشک اندام هوایی به ترتیب 72/3، 78/3، 82/3، 38/5 و 43/6 گرم ماده موثره در هکتار می باشد. در خاک حاوی 50 درصد خاک برگ، بیشترین کاهش مربوط به آفتابگردان بود که در مقایسه با خاک حاوی 25 درصد خاک برگ از تحمل نسبی بیشتری برخوردار بود، این امر نشان دهنده این است که مقدار ماده آلی تاثیر به سزایی در تحمل این گیاه به توتال دارد و در صورت افزایش ماده آلی خاک آفتابگردان می تواند از تحمل نسبی خوبی برخوردار باشد. سویا نیز با افزایش ماده آلی وزن اندام هوایی آن تفاوت معنی داری داشت. دز لازم برای کاهش 50 درصدی وزن اندام هوایی از 15/2 به 82/3 گرم ماده موثره افزایش یافت. پنبه با افزایش مقدار ماده آلی به 50 درصد خاک برگ با افزایش قابل توجه دز لازم از 11/2 به 38/5 گرم ماده موثره در هکتار برای کاهش 50 درصدی وزن اندام هوایی روبرو شد که نشان دهنده تحمل نسبی پنبه به توتال در صورت افزایش مقدار ماده آلی خاک است. در بین گیاهان مورد آزمایش برنج بیشترین دز را برای کاهش 50 درصدی وزن اندام هوایی لازم داشت که با افزایش مقدار ماده آلی به 50 درصد خاک برگ با دز 43/6 گرم ماده موثره در هکتار تفاوت معنی داری از خود نشان داد که بیانگر تحمل نسبی بالای این گیاه نسبت به سایر گیاهان در برابر توتال است. ذرت با افزایش ماده آلی از 25 به 50 درصد خاک برگ برای کاهش 50 درصدی وزن اندام هوایی تفاوت معنی داری داشت اما با افزایش ماده آلی خاک به 75 درصد خاک برگ تفاوت معنی داری نداشت در نتیجه حساسیت این گیاه نسبت به توتال را نشان می دهد. برنج با افزایش ماده آلی از 25 به 75 درصد با دز 53/4 و 84/13 گرم ماده موثره بیشترین تحمل را به توتال داشت. پنبه در بین گیاهان مورد آزمایش با دز 11/2 و 21/12 گرم ماده موثره در رتبه دوم قرار داشت. سویا، ذرت و آفتابگردان نیز تفاوت معنی داری از خود نشان دادند اما دز لازم برای کاهش 50 درصد وزن اندام هوایی در آنها نسبت به برنج و پنبه پایین تر بود در واقع برنج و پنبه از تحمل بیشتری نسبت به سویا، ذرت و آفتابگردان در برابر توتال برخوردارند.
نتایج شکل 4-25 منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش توتال بر وزن خشک اندام هوایی گیاهان زراعی مورد آزمایش در خاک محتوی 75 درصد خاک برگ و جدول 4-22 مقادیر ضرایب مربوط به آن را نشان می دهد. در خاک محتوی 75 درصد خاک برگ بیشترین کاهش وزن خشک اندام هوایی به ترتیب در گیاهان سویا، ذرت، آفتابگردان، پنبه و برنج مشاهده گردید. دز موثربرای کاهش 50 درصدی وزن خشک اندام هوایی این گیاهان به ترتیب 86/3، 09/4، 87/7، 21/12 و84/13 گرم ماده موثره در هکتار می باشد.

شکل 4-23: روند تغییرات وزن خشک اندام هوایی گیاهان زراعی نسبت به مقادیر مختلف علف کش توتال در خاک محتوی 25 درصد خاک برگ
جدول 4-20: ضرایب معادله چهار پارامتره منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش توتال برای توصیف تغییرات وزن خشک اندام هوایی گیاهان زراعی در خاک محتوی 25 درصد خاک برگ
گیاه Min Max EC50 b R2 P-value
برنج (1/0)53/97 (08/0)95/99 (65/0)53/4 (14/0)07/1- 97/0 0001/0>
پنبه (24/0)07/93 (19/0)41/99 (31/0)11/2 (1/0)84/0- 97/0 0001/0>
ذرت (26/0)43/96 (24/0)07/99 (63/0)59/1 (34/0)87/0- 81/0 0001/0>
سویا (06/0)98/94 (1/0)72/99 (1/0)15/2 (14/0)88/1- 99/0 0001/0>
آفتابگردان (29/0)55/63 (47/0)45/98 (05/0)45/1 (06/0)45/1- 99/0 0001/0>
* اعداد داخل پرانتز نشان دهنده مقدار خطای استاندارد(SE) در سطح احتمال خطای 5 درصد می باشند.

شکل 4-24: روند تغییرات وزن خشک اندام هوایی گیاهان زراعی نسبت به مقادیر مختلف علف کش توتال در خاک محتوی 50 درصد خاک برگ
جدول 4-21: ضرایب معادله چهار پارامتره منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش توتال برای توصیف تغییرات وزن خشک اندام هوایی گیاهان زراعی در خاک محتوی 50 درصد خاک برگ
گیاه Min Max EC50 b R2 P-value
برنج (15/0)5/94 (08/0)91/99 (56/0)43/6 (05/0)91/0- 99/0 0001/0>
پنبه (23/0)47/94 (22/0)62/99 (71/0)38/5 (27/0)5/1- 95/0 0001/0>
ذرت (1/0)49/98 (07/0)83/99 (07/1)78/3 (2/0)91/0- 92/0 0001/0>
سویا (6/0)63/83 (28/0)8/98 (57/0)82/3 (06/0)7/0- 98/0 0001/0>
آفتابگردان (73/0)7/75 (65/0)45/100 (38/0)72/3 (1/0)07/1- 98/0 0001/0>
* اعداد داخل پرانتز نشان دهنده مقدار خطای استاندارد(SE) در سطح احتمال خطای 5 درصد می باشند.