دانلود پایان نامه
شکل 4-25: روند تغییرات وزن خشک اندام هوایی گیاهان زراعی نسبت به مقادیر مختلف علف کش توتال در خاک محتوی 75 درصد خاک برگ
جدول 4-22: ضرایب معادله چهار پارامتره منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش توتال برای توصیف تغییرات وزن اندام هوایی گیاهان زراعی در خاک محتوی 75 درصد خاک برگ
گیاه Min Max EC50 b R2 P-value
برنج (23/0)85/97 (05/0)9/99 (22/5)84/13 (1/0)7/0- 97/0 0001/0>
پنبه (3/0)1/96 (07/0)61/99 (44/3)21/12 (08/0)72/0- 98/0 0001/0>
ذرت (14/0)55/98 (06/0)81/99 (82/1)09/4 (16/0)66/0- 92/0 0001/0>
سویا (12/0)21/96 (1/0)91/99 (45/0)86/3 (11/0)07/1- 97/0 0001/0>
آفتابگردان (45/0)84/93 (16/0)74/99 (04/2)87/7 (1/0)74/0- 97/0 0001/0>
* اعداد داخل پرانتز نشان دهنده مقدار خطای استاندارد(SE) در سطح احتمال خطای 5 درصد می باشند.
تاثیر توتال بر وزن خشک ریشه
نتایج شکل 4-26 منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش توتال بر وزن خشک ریشه گیاهان زراعی مورد آزمایش در خاک محتوی 25 درصد خاک برگ و جدول 4-23 مقادیر ضرایب معادله مربوط به آن را نشان می دهد. در خاک محتوی 25 درصد خاک برگ، بیشترین کاهش وزن خشک ریشه به ترتیب در گیاهان برنج، آفتابگردان، پنبه، ذرت و سویا مشاهده گردید که نشان دهنده حساسیت نسبی این گیاهان به علف کش توتال می باشد. دز موثر برای 50 درصد (Ec50) کاهش وزن خشک ریشه این گیاهان به ترتیب 78/1، 17/2، 23/2، 69/2 و 86/2 گرم ماده موثره در هکتار می باشد. نتایج نشان داد در خاک با ماده آلی حاوی 25 درصد خاک برگ برنج و آفتابگردان با دز 78/1 و 17/2 گرم ماده موثره در هکتار کاهش بیشتری در وزن خشک ریشه داشتند.
نتایج شکل 4-27 منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش توتال بر وزن خشک ریشه گیاهان زراعی مورد آزمایش در خاک محتوی 50 درصد خاک برگ و جدول 4-24 مقادیر ضرایب معادله مربوط به آن را نشان می دهد. در خاک محتوی 50 درصد خاک برگ، بیشترین کاهش وزن خشک ریشه به ترتیب در گیاهان پنبه، آفتابگردان، برنج، سویا و ذرت مشاهده گردید که مقدار دز موثر برای کاهش 50 درصدی وزن خشک ریشه به ترتیب 66/2، 7/2، 77/2، 83/4 و 65/7 گرم ماده موثره در هکتار می باشد. با افزایش مقدار ماده آلی خاک به 50 درصد خاک برگ برنج، پنبه، سویا و آفتابگردان با دز 77/2، 66/2، 83/4 و7/2 گرم ماده موثره در هکتار تفاوت معنی داری نداشتند که بیان کننده حساسیت نسبی این گیاهان است. ذرت با دز 65/7 گرم ماده موثره در هکتار تفاوت معنی داری داشت که نشان دهنده تحمل نسبی این گیاه بود.
نتایج شکل 4-28 منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش توتال بر وزن خشک ریشه گیاهان زراعی مورد آزمایش در خاک محتوی 75 درصد خاک برگ و جدول 4-25 مقادیر ضرایب معادله مربوط به آن را نشان می دهد. در خاک محتوی 75 درصد خاک برگ بیشترین کاهش وزن خشک ریشه به ترتیب در گیاهان پنبه، برنج، ذرت، آفتابگردان و سویا مشاهده گردید. دز موثر برای کاهش50 درصدی وزن خشک ریشه این گیاهان به ترتیب 73/3، 87/4، 65/7، 31/16 و 14/20 گرم ماده موثره در هکتار می باشد. با افزایش مقدار ماده آلی خاک به 75 درصد خاک برگ برنج با دز 87/4 گرم ماده موثره در هکتار تفاوت معنی داری داشت که نشان دهنده تحمل این گیاه در صورت افزایش ماده آلی خاک نسبت به توتال است. پنبه با دز 73/3 گرم ماده موثره در هکتار تفاوت معنی داری نداشت که نشان دهنده حساسیت این گیاه به توتال است. سویا با دز 14/20 گرم ماده موثره در هکتار در خاک حاوی 75 درصد خاک برگ در برابر توتال از تحمل بیشتری برخوردار بود که نشان دهنده تحمل این گیاه در صورت افزایش مقدار ماده آلی خاک در برابر توتال است. آفتابگردان نیز با دز 31/16 گرم ماده موثره در هکتار در خاک حاوی 75 درصد خاک برگ تفاوت معنی داری در برابر توتال از خود نشان داد در صورتی که ماده آلی خاک را از 25 به 75 درصد خاک برگ افزایش دهیم سویا و آفتابگردان از تحمل بیشتری در مقایسه با سایر گیاهان مورد آزمایش در برابر توتال برای کاهش 50 درصد(EC50) وزن خشک ریشه برخوردار هستند.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درمورد روشهای مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، شرکتهای پذیرفته شده

شکل 4-26: روند تغییرات وزن خشک ریشه گیاهان زراعی نسبت به مقادیر مختلف علف کش توتال در خاک محتوی 25 درصد خاک برگ
جدول 4-23: ضرایب معادله چهار پارامتره منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش توتال برای توصیف تغییرات وزن خشک ریشه گیاهان زراعی در خاک محتوی 25 درصد خاک برگ
گیاه Min Max EC50 b R2 P-value
برنج (43/0)69/95 (15/0)68/99 (81/0)78/1 (14/0)53/0- 94/0 0001/0>
پنبه (49/0)22/93 (36/0)4/99 (68/0)23/2 (2/0)81/0- 91/0 0001/0>
ذرت (22/0)2/96 (22/0)47/99 (7/0)69/2 (26/0)06/1- 89/0 0001/0>
سویا (27/0)37/96 (26/0)33/99 (99/0)86/2 (34/0)04/1- 83/0 0001/0>
آفتابگردان (32/0)47/93 (32/0)28/99 (48/0)17/2 (2/0)98/0- 92/0 0001/0>
* اعداد داخل پرانتز نشان دهنده مقدار خطای استاندارد(SE) در سطح احتمال خطای 5 درصد می باشند.