دانلود پایان نامه

شکل 4-27: روند تغییرات وزن خشک ریشه گیاهان زراعی نسبت به مقادیر مختلف علف کش توتال در خاک محتوی 50 درصد خاک برگ
جدول 4-24: ضرایب معادله چهار پارامتره منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش توتال برای توصیف تغییرات وزن خشک ریشه گیاهان زراعی در خاک محتوی 50 درصد خاک برگ
گیاه Min Max EC50 b R2 P-value
برنج (12/0)32/98 (1/0)7/99 (92/0)77/2 (26/0)92/0- 87/0 0001/0>
پنبه (04/1)24/87 (6/0)23/98 (96/0)66/2 (18/0)73/0- 91/0 0001/0>
ذرت (23/0)78/95 (16/0)46/99 (27/1)65/7 (26/0)33/1- 95/0 0001/0>
سویا (28/0)01/95 (22/0)3/99 (01/1)83/4 (23/0)12/1- 93/0 0001/0>
آفتابگردان (41/0)87/94 (34/0)32/99 (95/0)7/2 (27/0)91/0- 86/0 0001/0>
* اعداد داخل پرانتز نشان دهنده مقدار خطای استاندارد(SE) در سطح احتمال خطای 5 درصد می باشند.

شکل 4-28: روند تغییرات وزن خشک ریشه گیاهان زراعی نسبت به مقادیر مختلف علف کش توتال در خاک محتوی 75 درصد خاک برگ
جدول 4-25: ضرایب معادله چهار پارامتره منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش توتال برای توصیف تغییرات وزن خشک ریشه گیاهان زراعی در خاک محتوی 75 درصد خاک برگ
گیاه Min Max EC50 b R2 P-value
برنج (12/0)71/95 (09/0)73/99 (47/0)87/4 (1/0)1/1- 98/0 0001/0>
پنبه (67/0)76/91 (39/0)45/99 (18/1)73/3 (17/0)79/0- 93/0 0001/0>
ذرت (46/0)14/96 (14/0)73/99 (54/3)56/7 (14/0)67/0- 94/0 0001/0>
سویا (04/1)59/92 (2/0)33/99 (78/8)14/20 (15/0)8/0- 96/0 0001/0>
آفتابگردان (55/1)34/85 (24/0)71/99 (81/6)31/16 (06/0)57/0- 98/0 0001/0>
* اعداد داخل پرانتز نشان دهنده مقدار خطای استاندارد(SE) در سطح احتمال خطای 5 درصد می باشند.
تاثیر توتال بر طول ریشه
نتایج شکل 4-29 منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش توتال بر طول ریشه گیاهان زراعی مورد آزمایش در خاک محتوی 25 درصد خاک برگ و جدول 4-26 مقادیر ضرایب معادله مربوط به آن را نشان می دهد. در خاک محتوی 25 درصد خاک برگ، بیشترین کاهش طول ریشه به ترتیب در گیاهان برنج، سویا، آفتابگردان، پنبه و ذرت مشاهده گردید که نشان دهنده حساسیت نسبی این گیاهان به علف کش توتال می باشد. دز موثر برای 50 درصد (Ec50) کاهش طول ریشه این گیاهان به ترتیب 35/1، 13/2، 13/3، 36/3 و 86/7 گرم ماده موثره در هکتار می باشد. طبق نتایج به دست آمده در خاک حاوی 25 درصد خاک برگ پنبه با دز 36/3 گرم ماده موثره در هکتار49 درصد در مقایسه با شاهد در طول ریشه کاهش داشت. سویا و ذرت به ترتیب با دز13/2 و 86/7 گرم ماده موثره در هکتار با 14 درصد کمترین کاهش در طول ریشه را داشتند. برنج با دز35/1 گرم ماده موثره در هکتار 44 درصد کاهش در مقایسه با شاهد در طول ریشه داشت. آفتابگردان با دز 13/3 گرم ماده موثره در هکتار 41 درصد در مقایسه با شاهد در طول ریشه کاهش داشت.
نتایج شکل 4-30 منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش توتال بر طول ریشه گیاهان زراعی مورد آزمایش در خاک محتوی 50 درصد خاک برگ و جدول 4-27 مقادیر ضرایب معادله مربوط به آن را نشان می دهد. در خاک محتوی 50 درصد خاک برگ بیشترین کاهش طول ریشه به ترتیب در گیاهان پنبه، برنج، سویا، آفتابگردان و ذرت مشاهده گردید که مقدار دز موثر برای کاهش 50 درصدی طول ریشه به ترتیب 41/2، 17/3، 51/3، 09/5 و 98/8 گرم ماده موثره در هکتار می باشد. با افزایش مقدار ماده آلی خاک به 50 درصد خاک برگ آفتابگردان با دز 09/5 گرم ماده موثره در هکتار با 45 درصد کاهش طول ریشه تفاوت معنی داری داشت که در صورت افزایش ماده آلی خاک تحمل گیاه برای کاهش 50 درصدی طول ریشه افزایش می یابد. برنج نیز با افزایش دز مناسبی روبرو بود و تفاوت معنی داری در مقایسه با خاک 25 درصد خاک برگ داشت. پنبه در مقابل افزایش مقدار ماده آلی به 50 درصد خاک برگ تفاوت معنی داری نداشت و نشان دهنده حساسیت طول ریشه پنبه به توتال است. ذرت نیز همانند پنبه تفاوت معنی داری در کاهش 50 درصدی طول ریشه در مقابل توتال نداشت. سویا با دز51/3 گرم ماده موثره در هکتار در خاک حاوی 50 درصد خاک برگ با دز 13/2 گرم ماده موثره در هکتار تفاوت معنی داری داشت که نشان دهنده تحمل گیاه سویا در صورت افزایش ماده آلی خاک به توتال است.