دانلود پایان نامه
نتایج شکل 4-31 منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش توتال بر طول ریشه گیاهان زراعی مورد آزمایش در خاک محتوی 75 درصد خاک برگ و جدول 4-28 مقادیر ضرایب معادله مربوط به آن را نشان می دهد. در خاک محتوی 75 درصد خاک برگ بیشترین کاهش طول ریشه به ترتیب در گیاهان برنج، آفتابگردان، سویا، ذرت و پنبه مشاهده گردید. دز موثر برای کاهش 50 درصدی طول ریشه این گیاهان به ترتیب 5/3، 4/6، 84/6، 32/7 و 56/9 گرم ماده موثره در هکتار می باشد. با افزایش مقدار ماده آلی به 75 درصد خاک برگ برنج با دز 5/3 گرم ماده موثره در هکتار تفاوت معنی داری نداشت. پنبه با دز 56/9 گرم ماده موثره در هکتار تفاوت معنی داری داشت که نشان دهنده تاثیر مقدار ماده آلی خاک برای تحمل در برابر توتال است. ذرت با 32/7 گرم ماده موثره تفاوت معنی داری از خود نشان نداد که نشان دهنده حساسیت ذرت در برابر توتال برای کاهش 50 درصد طول ریشه است. سویا با دز 84/6 گرم ماده موثره در هکتار در خاک 75 درصد خاک برگ در مقایسه با خاک حاوی 25 و 50 درصد خاک برگ تفاوت معنی داری داشت که نشان می دهد در صورت افزایش ماده آلی خاک، ریشه سویا از تحمل بیشتری در مقابل توتال برخوردار است. آفتابگردان با دز 4/6 گرم ماده موثره در هکتار در خاک 75 درصد خاک برگ نسبت به خاک 25 درصد خاک برگ تفاوت معنی داری داشت اما در مقایسه با خاک 50 درصد خاک برگ تفاوت معنی داری نشان نداد، این امر نشان می دهد ماده آلی خاک تا حدودی می تواند برای آفتابگردان برای کاهش 50 درصدی طول ریشه در مقابل توتال تحمل ایجاد کند. بنابراین آفتابگردان جزو گیاهان حساس تا نیمه حساس به شمار می آید.

شکل 4-29: روند تغییرات طول ریشه گیاهان زراعی نسبت به مقادیر مختلف علف کش توتال در خاک محتوی 25 درصد خاک برگ
جدول 4-26: ضرایب معادله چهار پارامتره منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش توتال برای توصیف تغییرات طول ریشه گیاهان زراعی در خاک محتوی 25 درصد خاک برگ
گیاه Min Max EC50 b R2 P-value
برنج (82/1)81/56 (7/0)9/98 (23/0)35/1 (06/0)53/0- 99/0 0001/0>
پنبه (85/2)44/51 (84/0)2/99 (87/0)36/3 (06/0)53/0- 98/0 0001/0>
ذرت (06/1)13/86 (47/0)24/99 (95/1)86/7 (14/0)87/0- 96/0 0001/0>
سویا (45/0)69/87 (67/0)06/98 (33/0)13/2 (29/0)49/1- 93/0 0001/0>
آفتابگردان (34/1)86/59 (84/0)43/98 (4/0)13/3 (07/0)79/0- 98/0 0001/0>
* اعداد داخل پرانتز نشان دهنده مقدار خطای استاندارد(SE) در سطح احتمال خطای 5 درصد می باشند.

شکل 4-30: روند تغییرات طول ریشه گیاهان زراعی نسبت به مقادیر مختلف علف کش توتال در خاک محتوی 50 درصد خاک برگ
جدول 4-27: ضرایب معادله چهار پارامتره منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش توتال برای توصیف تغییرات طول ریشه گیاهان زراعی در خاک محتوی 50 درصد خاک برگ
گیاه Min Max EC50 b R2 P-value
برنج (09/2)12/61 (84/0)14/99 (7/0)17/3 (07/0)62/0- 98/0 0001/0>
پنبه (05/2)03/62 (6/0)35/98 (6/0)41/2 (06/0)5/0- 98/0 0001/0>
ذرت (5/1)03/77 (46/0)83/98 (12/2)95/8 (07/0)7/0- 98/0 0001/0>
سویا (74/0)46/81 (77/0)92/98 (53/0)51/3 (19/0)2/1- 95/0 0001/0>
آفتابگردان (25/2)9/55 (73/0)34/98 (07/1)09/5 (05/0)61/0- 98/0 0001/0>
* اعداد داخل پرانتز نشان دهنده مقدار خطای استاندارد(SE) در سطح احتمال خطای 5 درصد می باشند.

شکل 4-31: روند تغییرات طول ریشه گیاهان زراعی نسبت به مقادیر مختلف علف کش توتال در خاک محتوی 75 درصد خاک برگ

مطلب مرتبط :   پایان نامه قوانین موضوعه، قبل از انقلاب