دانلود پایان نامه

جدول 4-28: ضرایب معادله چهار پارامتره منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش توتال برای توصیف تغییرات طول ریشه گیاهان زراعی در خاک محتوی 75 درصد خاک برگ
گیاه Min Max EC50 b R2 P-value
برنج (34/1)24/70 (77/0)32/98 (62/0)5/3 (09/0)77/0- 97/0 0001/0>
پنبه (6/2)04/61 (74/0)68/98 (29/2)56/9 (07/0)69/0- 98/0 0001/0>
ذرت (38/1)34/80 (49/0)00/99 (88/1)32/7 (09/0)72/0- 97/0 0001/0>
سویا (7/0)68/45 (5/0)15/56 (28/1)84/6 (26/0)25/1- 94/0 0001/0>
آفتابگردان (32/2)93/59 (9/0)74/99 (31/1)4/6 (08/0)72/0- 98/0 0001/0>
* اعداد داخل پرانتز نشان دهنده مقدار خطای استاندارد(SE) در سطح احتمال خطای 5 درصد می باشند.
تاثیر شوالیه بر وزن خشک اندام هوایی
نتایج شکل 4-32 منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش شوالیه بر وزن خشک اندام هوایی گیاهان زراعی مورد آزمایش در خاک محتوی 25 درصد خاک برگ و جدول 4-29 مقادیر ضرایب معادله مربوط به آن را نشان می دهد. در خاک محتوی 25 درصد خاک برگ بیشترین کاهش وزن خشک اندام هوایی به ترتیب در گیاهان آفتابگردان، سویا، ذرت، پنبه و برنج مشاهده گردید که نشان دهنده حساسیت نسبی این گیاهان به علف کش شوالیه می باشد. دز موثر برای 50 درصد (Ec50) کاهش وزن خشک اندام هوایی این گیاهان به ترتیب 96/0، 74/1، 76/1، 1/2 و 79/2گرم ماده موثره در هکتار می باشد. طبق نتایج به دست آمده در آزمایش فوق در خاک دارای 25 درصد خاک برگ آفتابگردان با دز 96/0 گرم ماده موثره در هکتار با 54 درصد کاهش نسبت به شاهد بیشترین کاهش را در وزن اندام هوایی داشت که نشان دهنده حساسیت این گیاه به شوالیه می باشد. برنج با دز 79/2 گرم ماده موثره در هکتار با 11 درصد کاهش، پنبه با دز1/2 گرم ماده موثره در هکتار و 5 درصد کاهش، سویا و ذرت با دز 74/1 و 76/1 گرم ماده موثره در هکتار با 2 درصد کاهش بیشترین تحمل را به شوالیه داشتند که نشان دهنده تحمل نسبی این گیاهان به شوالیه می باشد.
نتایج شکل 4-33 منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش شوالیه بر وزن خشک اندام هوایی گیاهان زراعی مورد آزمایش در خاک محتوی 50 درصد خاک برگ و جدول 4-30 مقادیر ضرایب معادله مربوط به آن را نشان می دهد. در خاک محتوی 50 درصد خاک برگ بیشترین کاهش وزن خشک اندام هوایی به ترتیب در گیاهان آفتابگردان، سویا، پنبه، ذرت و برنج مشاهده گردید. مقدار دز موثر برای کاهش 50 درصدی وزن خشک اندام هوایی به ترتیب 29/1، 87/1، 84/2، 25/3 و 16/6 گرم ماده موثره می باشد. با افزایش مقدار ماده آلی به 50 درصد آفتابگردان با دز 29/1 گرم ماده موثره در هکتار و 58 درصد کاهش وزن اندام هوایی تفاوت معنی داری داشت. سویا با افزایش ماده آلی خاک به 50 درصد خاک برگ تفاوت معنی داری نداشت. ذرت با دز 25/3 گرم ماده موثره در هکتار در خاک دارای 50 درصد خاک برگ تفاوت معنی داری نسبت به خاک دارای 25 درصد ماده آلی داشت که نشان دهنده تاثیر ماده آلی موجود در خاک در تحمل ذرت به شوالیه است. پنبه با دز 84/2 گرم ماده موثره در هکتار تفاوت معنی داری نداشت که نشانه حساسیت این گیاه به شوالیه است. برنج با دز 16/6 گرم ماده موثره در هکتار با 12 درصد کاهش در وزن اندام هوایی تفاوت معنی داری داشت که نشان دهنده تحمل این گیاه در صورت وجود ماده آلی به شوالیه است.
نتایج شکل 4-34 منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش شوالیه بر وزن خشک اندام هوایی گیاهان زراعی مورد آزمایش در خاک محتوی 75 درصد خاک برگ و جدول 4-31 مقادیر ضرایب معادله مربوط به آن را نشان می دهد. در خاک محتوی 75 درصد خاک برگ بیشترین کاهش وزن خشک اندام هوایی به ترتیب در گیاهان پنبه، آفتابگردان، ذرت، برنج و سویا مشاهده گردید. دز موثربرای کاهش 50 درصدی وزن خشک اندام هوایی به ترتیب 11/4، 05/5، 34/5، 52/6 و83/10 گرم ماده موثره در هکتار می باشد. با افزایش ماده آلی خاک به 75 درصد خاک برگ برنج با دز 52/6 گرم ماده موثره شوالیه در هکتار تفاوت معنی داری نداشت. می توان این گونه نتیجه گرفت که با افزایش ماده آلی خاک از 25 به 50 درصد می تواند تاثیر مثبتی در تحمل این گیاه به شوالیه داشته باشد اما افزایش بیشتر ماده آلی تاثیر معنی داری در تحمل گیاه ایجاد نمی نماید در نتیجه می توان برنج را گیاهی نیمه متحمل به شوالیه قلمداد کرد. پنبه نیز با افزایش ماده آلی خاک به 75 درصد خاک برگ تفاوت معنی داری نداشت بنابراین می توان پنبه را گیاهی حساس به شوالیه برای کاهش50 درصدی وزن اندام هوایی به حساب آورد. ذرت را با دز 34/5 گرم ماده موثره در هکتار می توان جزو گیاهان به نسبت متحمل برشمرد زیرا با افزایش ماده آلی خاک از 25 درصد خاک برگ به 50 و 75 درصد خاک برگ با دز 76/1، 25/3 و 34/5 گرم ماده موثره در هکتار تفاوت معنی داری در کاهش وزن اندام هوایی مشاهده شد. سویا و آفتابگردان جزو گیاهانی هستند که با افزایش مقدار ماده آلی از تحمل بالایی در برابر شوالیه برخوردارند سویا با دز 74/1، 87/1 و 83/10 گرم ماده موثره در هکتار و آفتابگردان با دز 96/0، 29/1 و 05/5 گرم ماده موثره در هکتار به ترتیب در خاک های دارای 25، 50 و 75 درصد خاک برگ بیشترین تحمل را به شوالیه داشتند.

مطلب مرتبط :   منابع تحقیق درباره ایالات متحده، شبیه‌سازی

شکل 4-32: روند تغییرات وزن خشک اندام هوایی گیاهان زراعی نسبت به مقادیر مختلف علف کش شوالیه در خاک محتوی 25 درصد خاک برگ
جدول 4-29: ضرایب معادله چهار پارامتره منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش شوالیه برای توصیف تغییرات وزن خشک اندام هوایی گیاهان زراعی در خاک محتوی 25 درصد خاک برگ
گیاه Min Max EC50 b R2 P-value
برنج (69/0)23/89 (43/0)34/98 (75/0)79/2 (16/0)85/0- 94/0 0001/0>
پنبه (35/0)99/95 (14/0)59/99 (82/0)1/2 (13/0)62/0- 94/0 0001/0>
ذرت (05/0)17/98 (06/0)93/99 (2/0)76/1 (14/0)17/1- 97/0 0001/0>
سویا (09/0)46/98 (07/0)94/99 (43/0)74/1 (18/0)88/0- 93/0 0001/0>
آفتابگردان (89/0)22/46 (79/0)00/100 (06/0)96/0 (05/0)83/0- 99/0 0001/0>
* اعداد داخل پرانتز نشان دهنده مقدار خطای استاندارد(SE) در سطح احتمال خطای 5 درصد می باشند.