دانلود پایان نامه
شکل 4-33: روند تغییرات وزن خشک اندام هوایی گیاهان زراعی نسبت به مقادیر مختلف علف کش شوالیه در خاک محتوی 50 درصد خاک برگ
جدول 4-30: ضرایب معادله چهار پارامتره منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش شوالیه برای توصیف تغییرات وزن خشک اندام هوایی گیاهان زراعی در خاک محتوی 50 درصد خاک برگ
گیاه Min Max EC50 b R2 P-value
برنج (58/0)76/88 (24/0)02/100 (94/0)16/6 (09/0)88/0- 98/0 0001/0>
پنبه (3/0)26/97 (25/0)72/99 (2/1)84/2 (41/0)06/1- 79/0 0001/0>
ذرت (16/0)06/97 (11/0)88/99 (65/0)25/3 (15/0)94/0- 95/0 0001/0>
سویا (04/0)7/98 (05/0)96/99 (27/0)87/1 (15/0)09/1- 96/0 0001/0>
آفتابگردان (15/1)63/42 (19/1)69/98 (1/0)29/1 (08/0)98/0- 98/0 0001/0>
* اعداد داخل پرانتز نشان دهنده مقدار خطای استاندارد(SE) در سطح احتمال خطای 5 درصد می باشند.

شکل 4-34: روند تغییرات وزن خشک اندام هوایی گیاهان زراعی نسبت به مقادیر مختلف علف کش شوالیه در خاک محتوی 75 درصد خاک برگ
جدول 4-31: ضرایب معادله چهار پارامتره منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش شوالیه برای توصیف تغییرات وزن خشک اندام هوایی گیاهان زراعی در خاک محتوی 75 درصد خاک برگ
گیاه Min Max EC50 b R2 P-value
برنج (29/0)19/91 (11/0)91/99 (65/0)52/6 (05/0)88/0- 99/0 0001/0>
پنبه (15/0)93/95 (13/0)57/99 (52/0)11/4 (19/0)3/1- 96/0 0001/0>
ذرت (3/0)07/95 (1/0)71/99 (22/1)34/5 (08/0)72/0- 98/0 0001/0>
سویا (13/1)56/79 (35/0)2/99 (5/1)83/10 (11/0)04/1- 98/0 0001/0>
آفتابگردان (2/1)86/40 (63/0)93/98 (31/0)05/5 (04/0)95/0- 99/0 0001/0>
* اعداد داخل پرانتز نشان دهنده مقدار خطای استاندارد(SE) در سطح احتمال خطای 5 درصد می باشند.
تاثیر شوالیه بر وزن خشک ریشه
نتایج شکل4- 35 منحنی دز– پاسخ تاثیر علف کش شوالیه بر وزن خشک ریشه گیاهان زراعی مورد آزمایش در خاک محتوی 25 درصد خاک برگ و جدول 4-32 مقادیر ضرایب معادله مربوط به آن را نشان می دهد. در خاک محتوی 25 درصد خاک برگ بیشترین کاهش وزن خشک ریشه به ترتیب در گیاهان پنبه، آفتابگردان، سویا، ذرت و برنج مشاهده گردید که نشان دهنده حساسیت نسبی این گیاهان به علف کش توتال می باشد. دز موثر برای 50 درصد (Ec50) کاهش وزن خشک ریشه این گیاهان به ترتیب 66/1، 73/1، 85/1، 08/2 و 95/3 گرم ماده موثره در هکتار می باشد. براساس نتایج به دست آمده در این آزمایش در خاک حاوی 25 درصد خاک برگ آفتابگردان با دز 73/1 گرم ماده موثره شوالیه در هکتار برای کاهش 50 درصد(EC50) وزن خشک ریشه با 18 درصد کاهش نسبت به شاهد بیشترین کاهش را داشت. ذرت با دز 08/2 گرم ماده موثره در هکتار با 3 درصد کمترین کاهش در وزن ریشه را داشت. برنج با دز 95/3 گرم ماده موثره 12 درصد کاهش داشت. پنبه و سویا با دز 66/1 و 85/1 گرم ماده موثره در هکتار به ترتیب 6 و 8 درصد کاهش در وزن ریشه داشتند که نشان دهنده حساسیت و تحمل این گیاهان نسبت به شوالیه است.
نتایج شکل 4- 36 منحنی دز– پاسخ تاثیر علف کش شوالیه بر وزن خشک ریشه گیاهان زراعی مورد آزمایش در خاک محتوی 50 درصد خاک برگ و جدول 4-33 مقادیر ضرایب معادله مربوط به آن را نشان می دهد. در خاک محتوی 50 درصد خاک برگ بیشترین کاهش وزن خشک ریشه به ترتیب در گیاهان پنبه، سویا، ذرت، آفتابگردان و برنج مشاهده گردید. مقدار دز موثر برای کاهش 50 درصدی وزن خشک ریشه به ترتیب 84/1، 94/1، 8/3، 42/5 و23/6 گرم ماده موثره در هکتار می باشد.
نتایج شکل 4- 37 منحنی دز– پاسخ تاثیر علف کش شوالیه بر وزن خشک ریشه گیاهان زراعی مورد آزمایش در خاک محتوی 75 درصد خاک برگ و جدول 4-34 مقادیر ضرایب معادله مربوط به آن را نشان می دهد. در خاک محتوی 75 درصد خاک برگ بیشترین کاهش وزن خشک ریشه به ترتیب در گیاهان سویا، پنبه، ذرت، برنج و آفتابگردان مشاهده گردید. دز موثربرای کاهش 50 درصدی وزن خشک ریشه به ترتیب 21/4، 46/5، 5/5، 65/6 و33/9 گرم ماده موثره در هکتار می باشد. با افزایش ماده آلی از 25 به 50 و 75 درصد خاک برگ برنج در مقدار دز لازم برای کاهش 50 درصد وزن خشک ریشه، در خاک 50 درصد خاک برگ تفاوت معنی داری نداشت اما در خاک 75 درصد خاک برگ نسبت به خاک 25 درصد خاک برگ تفاوتش معنی دار شد که نشان دهنده تحمل نسبی گیاه برنج در صورت افزایش ماده آلی خاک در مقابل شوالیه است. پنبه با افزایش ماده آلی خاک از 25 به 50 درصد خاک برگ با دز 66/1 و 84/1 گرم ماده موثره شوالیه در هکتار تفاوت معنی داری نداشت اما با افزایش ماده آلی خاک به 75 درصد خاک برگ با دز 46/5 گرم ماده موثره شوالیه در هکتار تفاوت معنی داری پیدا کرد که نشان دهنده تحمل نسبی پنبه به شوالیه در صورت افزایش ماده آلی خاک است. ذرت با افزایش ماده آلی خاک از 25 به 50 درصد خاک برگ تفاوت معنی داری در کاهش 50 درصد وزن خشک ریشه نداشت اما با افزایش ماده آلی خاک به 75 درصد تفاوتش معنی دار شد که می توان از آن به عنوان یک گیاه نیمه حساس در برابر شوالیه نام برد. سویا در خاک 25 و 50 درصد خاک برگ با دز 85/1 و 94/1 گرم ماده موثره شوالیه در هکتار در کاهش 50 درصد(EC50) وزن خشک ریشه تفاوت معنی داری نداشت اما با افزایش ماده آلی خاک به 75 درصد خاک برگ با دز 21/4 گرم ماده موثره در هکتار تفاوتش معنی دار شد که نشان دهنده تحمل نسبی سویا در صورت افزایش ماده آلی خاک در برابر شوالیه است. آفتابگردان با دز 73/1، 42/5 و 33/9 گرم ماده موثره به ترتیب در خاک دارای 25، 50 و 75 درصد خاک برگ بیشترین تحمل را در مقدار دز مصرفی برای کاهش 50 درصد وزن خشک ریشه داشت که درصورت افزایش ماده آلی خاک به این تحمل نیز افزوده می شود و مقدار بیشتری سم برای کاهش 50 درصد وزن ریشه در آفتابگردان لازم است بنابراین در صورت افزایش ماده آلی خاک می توان آفتابگردان را جزو گیاهان متحمل به شوالیه به حساب آورد.