دانلود پایان نامه

گیاه Min Max EC50 b R2 P-value
برنج (54/0)46/89 (22/0)59/99 (02/1)65/6 (09/0)9/0- 98/0 0001/0>
پنبه (66/0)56/93 (34/0)41/99 (79/1)46/5 (26/0)99/0- 91/0 0001/0>
ذرت (14/0)22/97 (2/0)6/99 (71/2)5/5 (36/0)96/0- 83/0 0001/0>
سویا (42/0)58/96 (21/0)66/99 (89/1)21/4 (26/0)85/0- 87/0 0001/0>
آفتابگردان (55/0)47/87 (2/0)41/99 (02/1)33/9 (11/0)12/1- 98/0 0001/0>
* اعداد داخل پرانتز نشان دهنده مقدار خطای استاندارد(SE) در سطح احتمال خطای 5 درصد می باشند.
تاثیر شوالیه بر طول ریشه
نتایج شکل 4- 38 منحنی دز–پاسخ تاثیر علف کش شوالیه بر طول ریشه گیاهان زراعی مورد آزمایش در خاک محتوی 25 درصد خاک برگ و جدول 4-35 مقادیر ضرایب معادله مربوط به آن را نشان می دهد. در خاک محتوی 25 درصد خاک برگ بیشترین کاهش طول ریشه به ترتیب در گیاهان پنبه، آفتابگردان، سویا، ذرت و برنج مشاهده گردید که نشان دهنده حساسیت نسبی این گیاهان به علف کش شوالیه می باشد. دز موثر برای 50 درصد (Ec50) کاهش طول ریشه این گیاهان به ترتیب 12/1، 53/1، 37/2، 55/2 و 08/6گرم ماده موثره در هکتار می باشد. طبق نتایج به دست آمده آفتابگردان در خاک دارای 25 درصد خاک برگ با دز 53/1 گرم ماده موثره در هکتار با 46 درصد کاهش طول ریشه حساس ترین گیاه بود و ذرت با دز 55/2 گرم ماده موثره در هکتار با 11 درصد کاهش نسبت به شاهد در طول ریشه از تحمل نسبی بهتری برخوردار بود. برنج، پنبه و سویا به ترتیب با دز 08/6، 12/1 و 37/2 گرم ماده موثره شوالیه در هکتار به ترتیب با 46، 41 و 24 درصد کاهش در طول ریشه مواجه بودند.
نتایج شکل 4- 39 منحنی دز– پاسخ تاثیر علف کش شوالیه بر طول ریشه گیاهان زراعی مورد آزمایش در خاک محتوی 50 درصد خاک برگ و جدول 4-36 مقادیر ضرایب معادله مربوط به آن را نشان می دهد. در خاک محتوی 50 درصد خاک برگ بیشترین کاهش طول ریشه به ترتیب در گیاهان پنبه، سویا، ذرت، آفتابگردان و برنج مشاهده گردید. مقدار دز موثر برای کاهش 50 درصدی طول ریشه به ترتیب 8/1، 48/2، 62/2، 5/5 و78/9 گرم ماده موثره در هکتار می باشد.
نتایج شکل 4-40 منحنی دز– پاسخ تاثیر علف کش شوالیه بر طول ریشه گیاهان زراعی مورد آزمایش در خاک محتوی 75 درصد خاک برگ و جدول 4-37 مقادیر ضرایب معادله مربوط به آن را نشان می دهد. در خاک محتوی 75 درصد خاک برگ بیشترین کاهش طول ریشه به ترتیب در گیاهان ذرت، پنبه، سویا، آفتابگردان و برنج مشاهده گردید. دز موثر برای کاهش 50 درصدی طول ریشه به ترتیب 84/3، 82/5، 36/6، 65/14 و7/16 گرم ماده موثره در هکتار می باشد. با افزایش ماده آلی خاک به 50 و 75 در صد خاک برگ، برنج با دز 78/9 و 7/16 گرم ماده موثره در هکتار برای کاهش 50 درصد(EC50) طول ریشه تفاوت معنی داری داشت که نشان دهنده تحمل نسبی برنج به شوالیه در صورت وجود ماده آلی در خاک در طول ریشه است. پنبه نیز با دز 12/1، 8/1 و82/5 گرم ماده موثره در هکتار به ترتیب در خاک 25، 50 و 75 درصد خاک برگ تفاوت معنی داری در کاهش 50 درصدی طول ریشه داشت. بنابراین می توان پنبه را نیز جزو گیاهان متحمل به شوالیه در صورت وجود ماده آلی کافی در خاک به حساب آورد. ذرت نیز در افزایش مقدار ماده آلی در کاهش 50 درصدی طول ریشه نسبت به شوالیه تفاوت معنی داری داشت. سویا با افزایش ماده آلی خاک از 25 به 50 درصد با دز 37/2 و 48/2 گرم ماده موثره در هکتار تفاوت معنی داری در کاهش 50 درصدی طول ریشه نشان نداد اما با افزایش ماده آلی به 75 درصد خاک برگ با دز 36/6 گرم ماده موثره شوالیه در هکتار تفاوت معنی داری داشت که نشان دهنده تحمل سویا در برابر شوالیه در صورت افزایش ماده آلی خاک است. آفتابگردان با افزایش ماده آلی خاک از 25 به 50 و 75 درصد با دز 53/1، 5/5 و 65/14 گرم ماده موثره شوالیه در هکتار در کاهش 50 درصد(EC50) طول ریشه تفاوت معنی داری داشت که نشان دهنده تحمل بالای آفتابگردان در صورت وجود ماده آلی فراوان در خاک است.

مطلب مرتبط :   آمار استنباطی، مقایسه نتایج

شکل 4-38: روند تغییرات طول ریشه گیاهان زراعی نسبت به مقادیر مختلف علف کش شوالیه در خاک محتوی 25 درصد خاک برگ
جدول 4-35: ضرایب معادله چهار پارامتره منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش شوالیه برای توصیف تغییرات طول ریشه گیاهان زراعی در خاک محتوی 25 درصد خاک برگ
گیاه Min Max EC50 b R2 P-value
برنج (3/3)16/54 (03/1)4/97 (6/1)08/6 (08/0)7/0- 98/0 0001/0>
پنبه (22/2)86/59 (79/0)28/98 (27/0)12/1 (07/0)52/0- 98/0 0001/0>
ذرت (39/0)07/89 (38/0)37/99 (34/0)55/2 (15/0)15/1- 96/0 0001/0>
سویا (8/0)21/76 (63/0)68/98 (3/0)37/2 (1/0)94/0- 98/0 0001/0>
آفتابگردان (58/2)89/54 (84/0)11/98 (39/0)53/1 (07/0)52/0- 98/0 0001/0>
* اعداد داخل پرانتز نشان دهنده مقدار خطای استاندارد(SE) در سطح احتمال خطای 5 درصد می باشند.

شکل 4-39: روند تغییرات طول ریشه گیاهان زراعی نسبت به مقادیر مختلف علف کش شوالیه در خاک محتوی 50 درصد خاک برگ