دانلود پایان نامه

نتایج شکل 4-12 منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش آپیروس بر طول ریشه گیاهان زراعی مورد آزمایش در خاک محتوی50 درصد خاک برگ و جدول 4-9 مقادیر ضرایب معادله مربوط به آن را نشان می دهد. در خاک حاوی 50 درصد خاک برگ بیشترین کاهش طول ریشه به ترتیب در گیاهان آفتابگردان، ذرت، پنبه، برنج و سویا با دز 45/2، 47/3، 67/5، 45/7 و 17/10 گرم ماده موثره در هکتار می باشد. در خاک محتوی 50 درصد خاک برگ بیشترین کاهش طول ریشه در گیاه آفتابگردان با دز 45/2 گرم ماده موثره آپیروس در هکتار مشاهده شد که در مقایسه با خاک دارای 25 درصد ماده آلی در کاهش 50 درصدی (EC50) طول ریشه در خاک حاوی 50 درصد ماده آلی با دز 45/7 گرم ماده موثره آپیروس تفاوت معنی داری از خود نشان داد. سویا با دز 17/10 گرم ماده موثره آپیروس در هکتار برای کاهش 50 درصدی طول ریشه در خاک محتوی 50 درصد خاک برگ از تحمل بالاتری برخوردار بود. در واقع با افزایش مقدار ماده آلی خاک دز لازم جهت کاهش 50 درصدی طول ریشه سویا افزایش معنی داری می یابد.
نتایج شکل 4-13 منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش آپیروس بر طول ریشه گیاهان زراعی مورد آزمایش در خاک محتوی75 درصد خاک برگ و جدول 4-10 مقادیر ضرایب معادله مربوط به آن را نشان می دهد. در خاک حاوی 75 درصد خاک برگ بیشترین کاهش طول ریشه به ترتیب در گیاهان ذرت، برنج، پنبه، آفتابگردان و سویا با دز 06/7، 7/7، 59/9، 86/10 و 21/11 گرم ماده موثره در هکتار می باشد. در خاک محتوی 75 درصد خاک برگ بیشترین کاهش طول ریشه مربوط به گیاه ذرت بود و بیشترین تحمل را نیز گیاه سویا داشت. با افزایش مقدار ماده آلی در خاک از 25 درصد به 50 و 75 درصد دز لازم برای کاهش 50 درصدی طول ریشه برنج تفاوت معنی داری پیدا کرد. در پنبه با افزایش ماده آلی از 25 درصد به 50 درصد تفاوت معنی داری مشاهده نشد اما با افزایش مقدار ماده آلی به 75 درصد تفاوت معنی دار شد و دز لازم برای کاهش 50 درصدی طول ریشه افزایش چشم گیری یافت.
در ذرت با افزایش مقدار ماده آلی از 25 به 50 درصد، در کاهش طول ریشه تفاوت معنی داری مشاهده نشد اما با افزایش مقدار ماده آلی به 75 درصد این تفاوت معنی داری گردید و مقدار دز لازم جهت کاهش 50 درصدی طول ریشه در ذرت افزایش یافت. رشد ریشه گیاه سویا با افزایش مقدار ماده آلی از 25 به 50 درصد تفاوت معنی داری نداشت اما با افزایش مقدار ماده آلی از 25 به 75 درصد این تفاوت معنی دار شد. طول ریشه آفتابگردان نیز با افزایش مقدار ماده آلی از 25 به 50 درصد تفاوت معنی داری نداشت اما با افزایش ماده آلی به 75 درصد تفاوت معنی دار شد و مقدار دز لازم جهت کاهش 50 درصدی طول ریشه افزایش چشمگیری یافت. به طور کلی در تمامی گیاهان مورد آزمایش میزان تاثیر ماده آلی خاک جهت افزایش دز لازم برای کاهش 50 درصدی طول ریشه گیاهان از 25 درصد به 50 درصد تفاوت معنی داری مشاهده نشد اما با افزایش میزان مواد آلی خاک از 25 به 75 درصد تفاوت معنی داری در کاهش طول ریشه مشاهده گردید که نمایان گر تحمل این گیاهان با وجود ماده آلی بیشتر در خاک نسبت به سم آپیروس می باشد. ایزدی و همکاران(1387) گزارش کردند مصرف آپیروس در رشد ریشه اثر سوء دارد و با افزایش مقدار ماده آلی خاک تاثیر منفی آپیروس کاهش می یابد.

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان درباره اثرات زیست محیطی گردشگری، اثرات اجتماعی و اقتصادی

شکل4-11:روند تغییرات طول ریشه گیاهان زراعی نسبت به مقادیر مختلف علف کش آپیروس در خاک محتوی 25 درصد خاک برگ
جدول 4-8: ضرایب معادله چهار پارامتره منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش آپیروس برای توصیف تغییرات طول ریشه گیاهان زراعی در خاک محتوی 25 درصد خاک برگ
گیاه Min Max EC50 b R2 P-value
برنج (36/2)89/68 (15/1)21/97 (39/0)98/0 (1/0)53/0- 95/0 0001/0>
پنبه (93/2)83/62 (14/1)27/98 (59/0)69/1 (09/0)54/0- 96/0 0001/0>
ذرت (24/0)53/91 (26/0)95/98 (25/0)48/2 (32/0)9/1- 96/0 0001/0>
سویا (21/0)04/78 (51/0)45/98 (13/2)66/5 (11/0)66/0- 97/0 0001/0>
آفتابگردان (45/1)77/72 (61/0)27/98 (46/0)39/2 (1/0)7/0- 98/0 0001/0>
* اعداد داخل پرانتز نشان دهنده مقدار خطای استاندارد(SE) در سطح احتمال خطای 5 درصد می باشند.

شکل4-12:روند تغییرات طول ریشه گیاهان زراعی نسبت به مقادیر مختلف علف کش آپیروس در خاک محتوی 50 درصد خاک برگ
جدول 4-9: ضرایب معادله چهار پارامتره منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش آپیروس برای توصیف تغییرات طول ریشه گیاهان زراعی در خاک محتوی 50 درصد خاک برگ
گیاه Min Max EC50 b R2 P-value
برنج (95/1)01/83 (39/0)21/99 (00/3)45/7 (12/0)68/0- 97/0 0001/0>
پنبه (26/3)19/68 (67/0)78/97 (39/2)67/5 (09/0)57/0- 97/0 0001/0>
ذرت (96/0)97/88 (33/0)5/98 (15/1)47/3 (16/0)72/0- 95/0 0001/0>
سویا (01/3)33/70 (63/0)74/98 (02/3)17/10 (13/0)86/0- 97/0 0001/0>
آفتابگردان (55/4)63/45 (15/1)39/98 (04/1)45/2 (06/0)45/0- 98/0 0001/0>