دانلود پایان نامه
شکل4-13:روند تغییرات طول ریشه گیاهان زراعی نسبت به مقادیر مختلف علف کش آپیروس در خاک محتوی 75 درصد خاک برگ
جدول 4-10: ضرایب معادله چهار پارامتره منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش آپیروس برای توصیف تغییرات طول ریشه گیاهان زراعی در خاک محتوی 75 درصد خاک برگ
گیاه Min Max EC50 b R2 P-value
برنج (97/0)71/83 (36/0)59/98 (25/1)7/7 (17/0)16/1- 97/0 0001/0>
پنبه (84/2)04/74 (52/0)14/98 (5/3)59/9 (11/0)73/0- 97/0 0001/0>
ذرت (09/2)67/75 (49/0)1/98 (06/2)06/7 (11/0)76/0- 97/0 0001/0>
سویا (38/2)64/76 (44/0)84/98 (43/3)21/11 (12/0)82/0- 97/0 0001/0>
آفتابگردان (53/3)4/73 (52/0)36/98 (27/5)86/10 (11/0)64/0- 97/0 0001/0>
* اعداد داخل پرانتز نشان دهنده مقدار خطای استاندارد(SE) در سطح احتمال خطای 5 درصد می باشند.
تاثیر آتلانتیس بر وزن خشک اندام هوایی
نتایج شکل 4-14 و منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش آتلانتیس بر وزن خشک اندام هوایی گیاهان زراعی مورد آزمایش در خاک محتوی 25درصد خاک برگ و جدول 4-11 مقادیر ضرایب معادله مربوط به آن را نشان می دهد. در خاک محتوی 25 درصد خاک برگ، بیشترین کاهش وزن اندام هوایی به ترتیب در گیاهان آفتابگردان، برنج، سویا، ذرت و پنبه مشاهده گردید که نشان دهنده حساسیت نسبی این گیاهان به علف کش آتلانتیس می باشد. دز موثر برای 50 درصد (Ec50) کاهش وزن اندام هوایی آفتابگردان، برنج، سویا، ذرت و پنبه به ترتیب 51/0، 53/1، 54/4، 3/1 و 52/3 گرم ماده موثره در هکتار می باشد. در خاک حاوی 25 درصد خاک برگ بیشترین کاهش وزن اندام هوایی در گیاه آفتابگردان با دز 51/0 گرم ماده موثره آتلانتیس در هکتار مشاهده گردید. سویا با دز 54/4 گرم ماده موثره آتلانتیس در هکتار از تحمل بیشتری در کاهش 50 درصدی وزن اندام هوایی نسبت به سایر گیاهان برخوردار بود. بین گیاه ذرت و برنج تفاوت معنی داری مشاهده نشد.
نتایج شکل 4-15 منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش آتلانتیس بر وزن خشک اندام هوایی گیاهان زراعی مورد آزمایش در خاک محتوی 50 درصد خاک برگ و جدول 4-12 مقادیر ضرایب معادله مربوط به آن را نشان می دهد. در خاک محتوی 50 درصد خاک برگ بیشترین کاهش وزن اندام هوایی به ترتیب در گیاهان برنج، آفتابگردان، سویا، پنبه و ذرت مشاهده گردید که مقدار دز موثر برای کاهش 50 درصدی وزن اندام هوایی به ترتیب 82/1، 9/0، 56/3، 68/2 و 6/3 گرم ماده موثره در هکتار می باشد. در خاک محتوی 50 درصد خاک برگ بیشترین کاهش وزن اندام هوایی در گیاه آفتابگردان با دز 9/0 گرم ماده موثره آتلانتیس در هکتار مشاهده گردید که نشان دهنده حساسیت بالای این گیاه نسبت به آتلانتیس می باشد. سویا با دز 56/3 گرم ماده موثره آتلانتیس در هکتار بیشترین تحمل را در کاهش وزن اندام هوایی داشت. با افزایش مقدار ماده آلی خاک از 25 به 50 درصد، ذرت تفاوت معنی داری از خود نشان داد در حالی که پنبه تفاوت معنی داری از خود نشان نداد و افزایش ماده آلی تاثیری در کاهش وزن اندام هوایی نداشت. برنج نیز با افزایش مقدار ماده آلی خاک تفاوت معنی داری نداشت.
نتایج شکل 4-16 منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش آتلانتیس بر وزن خشک اندام هوایی گیاهان زراعی مورد آزمایش در خاک محتوی 75 درصد خاک برگ و جدول 4-13 مقادیر ضرایب معادله مربوط به آن را نشان می دهد. در خاک محتوی 75 درصد خاک برگ بیشترین کاهش وزن اندام هوایی به ترتیب در گیاهان برنج، سویا، آفتابگردان، ذرت و پنبه مشاهده گردید. دز موثر برای کاهش 50 درصدی وزن اندام هوایی به ترتیب 27/2، 66/3، 46/1، 18/3 و 79/2 گرم ماده موثره در هکتار می باشد. در خاک محتوی 75 درصد خاک برگ بیشترین کاهش وزن اندام هوایی در گیاه آفتابگردان با دز 46/1 گرم ماده موثره آتلانتیس در هکتار مشاهده گردید که در مقایسه با خاک حاوی 25 و 50 درصد خاک برگ تفاوت معنی داری داشت در واقع با افزایش مقدار ماده آلی خاک از 25 به 75 درصد دز لازم برای کاهش 50 درصدی(EC50) وزن اندام هوایی به 3 برابر افزایش یافت که نشان دهنده تاثیر مقدار ماده آلی خاک در حساسیت گیاه به آتلانتیس می باشد. در برنج، پنبه، ذرت و سویا تفاوت معنی داری مشاهده نشد. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد حساس ترین گیاه نسبت به کاهش وزن اندام هوایی در آتلانتیس آفتابگردان و متحمل ترین گیاه سویا بود.

مطلب مرتبط :   پایان نامه قانون مجازات اسلامی، قانون مجازات عمومی

شکل 4-14: روند تغییرات وزن خشک اندام های هوایی گیاهان زراعی نسبت به مقادیر مختلف علف کش آتلانتیس در خاک محتوی 25 درصد خاک برگ
جدول 4-11: ضرایب معادله چهار پارامتره منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش آتلانتیس برای توصیف تغییرات وزن خشک اندام هوایی گیاهان زراعی در خاک محتوی 25 درصد خاک برگ
گیاه Min Max EC50 b R2 P-value
برنج (6/0)75/82 (53/0)54/99 (2/0)53/1 (11/0)98/0- 97/0 0001/0>
پنبه (33/0)22/91 (14/0)57/99 (44/0)52/3 (06/0)83/0- 99/0 0001/0>
ذرت (19/0)37/87 (28/0)17/99 (07/0)3/1 (15/0)74/1- 98/0 0001/0>
سویا (57/0)62/84 (19/0)96/99 (55/0)54/4 (04/0)75/0- 99/0 0001/0>
آفتابگردان (57/0)25/81 (26/0)84/99 (06/0)51/0 (05/0)56/0- 99/0 0001/0>
* اعداد داخل پرانتز نشان دهنده مقدار خطای استاندارد(SE) در سطح احتمال خطای 5 درصد می باشند.