دانلود پایان نامه
نتایج شکل 4-19 منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش آتلانتیس بر وزن خشک ریشه گیاهان زراعی مورد آزمایش در خاک محتوی 75 درصد خاک برگ و جدول 4-16 مقادیر ضرایب معادله مربوط به آن را نشان می دهد. در خاک محتوی 75 درصد خاک برگ بیشترین کاهش وزن ریشه به ترتیب در گیاهان برنج، پنبه، سویا، ذرت و آفتابگردان مشاهده گردید. دز موثربرای کاهش 50 درصدی وزن ریشه این گیاهان به ترتیب 24/2، 9/3، 45/3، 06/3 و 08/1 گرم ماده موثره در هکتار می باشد.
آفتابگردان در خاک حاوی 25 درصد خاک برگ با دز 18/0 گرم ماده موثره آتلانتیس در هکتار حساس ترین گیاه به آتلانتیس بود که با افزایش ماده آلی خاک از 25 به 50 و 75 درصد تفاوت معنی داری در دز لازم برای کاهش(EC50) وزن خشک ریشه مشاهده گردید که نشان دهنده تاثیر ماده آلی خاک بر مقدار ماده موثره جهت کاهش وزن ریشه در این گیاه می باشد. مقدار دز لازم برای کاهش 50 درصد وزن خشک ریشه در برنج 9/0 گرم ماده موثره در هکتار گزارش شد که نشان دهنده حساسیت نسبی این گیاه به آتلانتیس است اما با افزایش ماده آلی خاک از 25 به 50 و 75 درصد خاک برگ دز ماده موثره تفاوت معنی داری داشت و از 9/0 گرم به 45/1 و 24/2 گرم افزایش یافت که نشان دهنده تحمل گیاه به آتلانتیس در صورت افزایش ماده آلی خاک است. مقدار دز ماده موثره آتلانتیس برای کاهش 50 درصدی طول ریشه پنبه در خاک حاوی 25 درصد خاک برگ 22/2 گرم در هکتار بود که نمایانگر تحمل نسبی این گیاه به آتلانتیس برای کاهش 50 درصدی طول ریشه بود اما با افزایش ماده آلی به 50 و 75 درصد تفاوت معنی داری در دز ها مشاهده نشد بنابراین می توان پنبه را جزو گیاهان حساس به آتلانتیس به حساب آورد. ذرت برای کاهش 50 درصدی وزن خشک ریشه با دز 42/2 گرم ماده موثره در هکتار نسبتا گیاه متحملی بود که با افزایش مقدار ماده آلی به 50 و 75 درصد تفاوت معنی داری داشت. دز لازم جهت کاهش 50 درصدی وزن خشک ریشه ذرت از 42/2 گرم ماده موثره در هکتار به 14/3 و 93/5 گرم ماده موثره در هکتار افزایش یافت که نشان دهنده تحمل آن در برابر آتلانتیس در صورت افزایش ماده آلی خاک است. سویا با دز 32/3 گرم ماده موثره در هکتار نیز از تحمل نسبی خوبی برخوردار بود اما با افزایش ماده آلی خاک از 25 به 50 و 75 درصد تفاوت معنی داری نداشت که نشان دهنده حساسیت آن به آتلانتیس است.

مطلب مرتبط :   پایان نامه درباره مدیریت دانش و مدیریت اطلاعات، استراتژی های مدیریت دانش

شکل 4-17: روند تغییرات وزن خشک ریشه گیاهان زراعی نسبت به مقادیر مختلف علف کش آتلانتیس در خاک محتوی 25 درصد خاک برگ
جدول 4-14: ضرایب معادله چهار پارامتره منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش آتلانتیس برای توصیف تغییرات وزن خشک ریشه گیاهان زراعی در خاک محتوی 25 درصد خاک برگ
گیاه Min Max EC50 b R2 P-value
برنج (33/1)81/68 (2/1)42/98 (16/0)9/0 (14/0)88/0- 95/0 0001/0>
پنبه (93/0)67/78 (56/0)46/99 (17/0)97/0 (09/0)7/0- 97/0 0001/0>
ذرت (23/0)95/93 (23/0)4/99 (16/0)99/0 (16/0)99/0- 95/0 0001/0>
سویا (88/0)53/87 (41/0)52/99 (75/0)04/3 (12/0)8/0- 96/0 0001/0>
آفتابگردان (28/0)59/87 (29/0)23/99 (03/0)18/0 (15/0)79/0- 98/0 0001/0>
* اعداد داخل پرانتز نشان دهنده مقدار خطای استاندارد(SE) در سطح احتمال خطای 5 درصد می باشند.

شکل 4-18: روند تغییرات وزن خشک ریشه گیاهان زراعی نسبت به مقادیر مختلف علف کش آتلانتیس در خاک محتوی 50 درصد خاک برگ
جدول 4-15: ضرایب معادله چهار پارامتره منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش آتلانتیس برای توصیف تغییرات وزن خشک ریشه گیاهان زراعی در خاک محتوی 50 درصد خاک برگ
گیاه Min Max EC50 b R2 P-value
برنج (05/1)79/72 (79/0)6/98 (22/0)45/1 (1/0)87/0- 97/0 0001/0>
پنبه (65/0)43/87 (44/0)02/99 (41/0)1/2 (14/0)91/0- 96/0 0001/0>
ذرت (47/0)24/94 (23/0)42/99 (88/0)86/2 (16/0)81/0- 94/0 0001/0>
سویا (48/0)51/91 (31/0)16/99 (6/0)1/3 (17/0)02/1- 95/0 0001/0>
آفتابگردان (4/0)04/91 (36/0)65/97 (09/0)46/0 (17/0)78/0- 95/0 0001/0>
* اعداد داخل پرانتز نشان دهنده مقدار خطای استاندارد(SE) در سطح احتمال خطای 5 درصد می باشند.