دانلود پایان نامه
شکل 4-19: روند تغییرات وزن خشک ریشه گیاهان زراعی نسبت به مقادیر مختلف علف کش آتلانتیس در خاک محتوی 75 درصد خاک برگ
جدول 4-16: ضرایب معادله چهار پارامتره منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش آتلانتیس برای توصیف تغییرات وزن خشک ریشه گیاهان زراعی در خاک محتوی 75 درصد خاک برگ
گیاه Min Max EC50 b R2 P-value
برنج (22/1)85/72 (86/0)74/98 (35/0)24/2 (12/0)95/0- 97/0 0001/0>
پنبه (43/1)00/76 (49/0)01/99 (84/0)9/3 (07/0)72/0- 98/0 0001/0>
ذرت (26/0)02/91 (2/0)64/99 (27/0)06/3 (12/0)26/1- 98/0 0001/0>
سویا (73/0)02/91 (33/0)41/99 (96/0)45/3 (15/0)84/0- 95/0 0001/0>
آفتابگردان (22/0)7/92 (24/0)27/99 (14/0)08/1 (13/0)03/1- 96/0 0001/0>
* اعداد داخل پرانتز نشان دهنده مقدار خطای استاندارد(SE) در سطح احتمال خطای 5 درصد می باشند.
تاثیر آتلانتیس بر طول ریشه
نتایج شکل 4-20 منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش آتلانتیس بر طول ریشه گیاهان زراعی مورد آزمایش در خاک محتوی 25 درصد خاک برگ و جدول4-17 مقادیر ضرایب معادله مربوط به آن را نشان می دهد.
در خاک محتوی 25 درصد خاک برگ بیشترین کاهش طول ریشه به ترتیب در گیاهان آفتابگردان، برنج، سویا، پنبه و ذرت مشاهده گردید که نشان دهنده حساسیت نسبی ریشه این گیاهان به علف کش آتلانتیس می باشد. دز موثر برای 50 درصد (Ec50) کاهش طول ریشه آفتابگردان، برنج، سویا، پنبه و ذرت به ترتیب 48/0، 48/0، 32/3، 22/2 و42/2 گرم ماده موثره در هکتار می باشد. در خاک حاوی 25 درصد خاک برگ بیشترین کاهش طول ریشه در گیاه آفتابگردان و برنج با دز 48/0 گرم ماده موثره آتلانتیس در هکتار مشاهده گردید. پنبه، ذرت و سویا تفاوت معنی داری نسبت به باقی مانده علف کش نداشتند.
نتایج شکل 4-21 منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش آتلانتیس بر طول ریشه گیاهان زراعی مورد آزمایش در خاک محتوی 50 درصد خاک برگ و جدول 4-18 مقادیر ضرایب معادله مربوط به آن را نشان می دهد. در خاک محتوی 50 درصد خاک برگ بیشترین کاهش طول ریشه به ترتیب در گیاهان آفتابگردان، برنج، پنبه، ذرت و سویا مشاهده گردید که مقدار دز موثر برای کاهش 50 درصدی طول ریشه به ترتیب 84/0، 47/1، 58/2، 14/3 و 78/3 گرم ماده موثره در هکتار می باشد. در خاک حاوی 50 درصد خاک برگ بیشترین کاهش طول ریشه در گیاه آفتابگردان با دز 84/0 گرم ماده موثره آتلانتیس در هکتار مشاهده گردید. برنج نیز با افزایش ماده آلی خاک از 25 درصد به 50 درصد به مقدار دز واکنش مثبت نشان داد و تفاوتش معنی دار گشت. ذرت با افزایش ماده آلی خاک تفاوت معنی داری نسبت به باقی مانده علف کش آتلانتیس از خود نشان داد اما پنبه و سویا تفاوت معنی داری از خود نشان ندادند. طبق نتایج حاصل از آزمایش حساسیت این گیاهان حتی در دز های پایین نسبت به علف کش آتلانتیس به خوبی نمایان است زیرا با افزایش مقدار ماده آلی خاک نیز در دز مصرفی تفاوت معنی داری مشاهده نشد.
نتایج شکل 4-22 منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش آتلانتیس بر طول ریشه گیاهان زراعی مورد آزمایش در خاک محتوی 75 درصد خاک برگ و جدول 4-19 مقادیر ضرایب معادله مربوط به آن را نشان می دهد. در خاک محتوی 75 درصد خاک برگ بیشترین کاهش طول ریشه به ترتیب در گیاهان پنبه، آفتابگردان، سویا، برنج و ذرت مشاهده گردید. دز موثر برای کاهش 50 درصدی طول ریشه این گیاهان به ترتیب 25/3، 99/0، 33/4، 45/1 و 93/5 گرم ماده موثره در هکتار می باشد. در خاک محتوی 75 درصد خاک برگ بیشترین کاهش طول ریشه در گیاه آفتابگردان مشاهده گردید. طبق نتایج به دست آمده کمبود ماده آلی در خاک سبب می شود با کمترین دز آفتابگردان دچار کاهش 50 درصدی طول ریشه شود اما با افزایش مقدار ماده آلی خاک دز لازم برای کاهش 50 درصدی طول ریشه روند یکنواخت تری به خود می گیرد و تفاوت معنی داری از خود نشان نمی دهد. در برنج، پنبه و سویا با افزایش ماده آلی خاک به 75 درصد تفاوت معنی داری مشاهده نشد که نشانه حساسیت بالای این گیاهان به آتلانتیس می باشد. ذرت با افزایش ماده آلی خاک به 75 درصد تفاوت معنی داری در دز لازم برای کاهش 50 درصدی(EC50) طول ریشه از خود نشان داد در نتیجه گیاه ذرت با افزایش ماده آلی خاک تحمل بیشتری به آتلانتیس پیدا می کند.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه عملکرد حسابرسی داخلی، سیستمهای اطلاعاتی

شکل 4-20: روند تغییرات طول ریشه گیاهان زراعی نسبت به مقادیر مختلف علف کش آتلانتیس در خاک محتوی 25درصد خاک برگ
جدول 4-17: ضرایب معادله چهار پارامتره منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش آتلانتیس برای توصیف تغییرات طول ریشه گیاهان زراعی در خاک محتوی 25 درصد خاک برگ
گیاه Min Max EC50 b R2 P-value
برنج (95/1)22/59 (21/1)56/97 (09/0)48/0 (12/0)64/0- 96/0 0001/0>
پنبه (23/1)95/79 (01/1)07/99 (47/0)22/2 (22/0)08/1- 93/0 0001/0>
ذرت (43/0)09/82 (45/0)68/99 (18/0)42/2 (17/0)59/1- 98/0 0001/0>
سویا (1/3)36/69 (14/1)16/97 (31/1)32/3 (14/0)71/0- 94/0 0001/0>
آفتابگردان (45/1)91/59 (04/1)73/98 (07/0)48/0 (1/0)69/0- 97/0 0001/0>