دانلود پایان نامه
گروه دوم شامل 3 ژنوتیپ بود که دارای خصوصیات بیشترین عرض برگ، بیشترین تعداد گلچه در گل آذین، بیشترین روز تا 100 درصد گلدهی، بیشترین گسترش و کمترین تعداد گل در شاخه اصلی می باشد. در گروه سوم نیز 3 ژنوتیپ قرار گرفتند که از نظر صفات طول برگ، عرض برگ، تعداد گلچه در گل آذین، روز تا 50 درصد گلدهی، گسترش دارای کمترین مقدار بودند جدول(3-13).
شکل3-2-دندروگرام فصل تابستان برای صفات مورفولوژیکی.

جدول 3-13-مقایسه میانگین گروههای حاصل از تجزیه خوشه ای در فصل تابستان در جمعیت های مختلف گیاه بومادران.
گروه ارتفاع بوته(cm) طول برگ(cm) عرض برگ(cm) تعداد برگچه در برگ مرکب قطر گل(cm) تعداد گلچه در گل آذین روز تا گلدهی روز تا 100 درصد گلدهی روز تا 50 درصد گلدهی گسترش(m2) تعداد گل در شاخه اصلی تعداد گل در شاخه فرعی
1 a38/27 a11/10 ab82/2 a50/43 a17/6 ab75/58 a17/62 b08/73 b91/66 a00/1 a83/2 a91/3
2 a82/33 a11/8 a98/3 a33/33 a27/6 a56/75 a44/88 a67/125 a88/102 a85/0 b33/2 a77/3
3 a22/40 b78/2 b48/1 a00/32 a28/3 b11/27 a78/69 ab33/88 b55/76 b41/0 ab44/2 a55/3
3-5-3-فصل پاییز
نمودار تجزیه خوشهای حاصل از دادههای مورفولوژیک و زراعی در فصل پاییز ژنوتیپ ها را به 3 گروه تقسیم بندی نمود.گروه اول شامل 6 ژنوتیپ بود که از نظر صفات طول برگ، عرض برگ دارای بیشترین مقدار و از نظر صفات قطر گل، تعداد گلچه در گل آذین، روز تا گلدهی، روز تا 50 و 100 درصد گلدهی، تعداد گل در شاخه اصلی و فرعی کمترین مقدار را داشتند. گروه دوم 2 عضو داشت که دارای خصوصیات کمترین طول برگ، کمترین عرض برگ و بیشترین ارتفاع بوته بودند. همچنین در گروه آخر یا گروه سوم 2 ژنوتیپ قرار گرفتند که از نظر صفات قطر گل، تعداد گلچه در گل آذین، روز تا گلدهی، روز تا 100 درصد گلدهی، روز تا 50 درصد گلدهی، گسترش، تعداد گل در شاخه اصلی و فرعی دارای بیشترین مقدار بودند جدول(3-14).
شکل3-3-دندروگرام فصل پاییز برای صفات مورفولوژیکی.

مطلب مرتبط :   مقاله درباره محصولات فرهنگی، سرمایه اقتصادی

جدول 3-14-مقایسه میانگین گروههای حاصل از تجزیه خوشه ای در فصل پاییز در جمعیت های مختلف گیاه بومادران.
گروه ارتفاع بوته(cm) طول برگ(cm) عرض برگ(cm) تعداد برگچه در برگ مرکب قطر گل(cm) تعداد گلچه در گل آذین روز تا گلدهی روز تا 100 درصد گلدهی روز تا 50 درصد گلدهی گسترش(m2) تعداد گل در شاخه اصلی تعداد گل در شاخه فرعی
1 a85/7 a20/9 a83/2 a00/25 b00/0 b00/0 b00/0 b00/0 b00/0 a69/0 b00/0 b00/0
2 a06/12 b95/1 b30/0 a16/29 b70/0 b00/3 b50/43 b67/64 b00/53 a17/0 b66/0 b83/0
3 a25/8 a73/7 a78/2 a00/25 a34/6 a33/46 a17/99 a83/174 a67/135 a00/1 a16/2 a83/3
3-5-4-فصل زمستان
نمودار تجزیه خوشهای حاصل از دادههای مورفولوژیک و زراعی در فصل زمستان ژنوتیپ ها را به 3 گروه تقسیم بندی نمود. در گروه اول 3 ژنوتیپ قرار گرفت که از نظر 5 صفت ارتفاع بوته، طول برگ، عرض برگ، تعداد برگچه در برگ مرکب و گسترش دارای کمترین مقدار بودند. گروه دوم شامل 3 ژنوتیپ بود که از نظر صفات مورد مطالعه در حد واسط قرار داشت. در نهایت در گروه سوم ژنوتیپ هایی قرار گرفتند که از نظر صفات مورد مطالعه دارای بیشترین مقدار بودند جدول(3-15).
گروه ارتفاع بوته(cm) طول برگ(cm) عرض برگ(cm) تعداد برگچه در برگ مرکب قطر گل(cm) تعداد گلچه در گل آذین روز تا گلدهی روز تا 100 درصد گلدهی روز تا 50 درصد گلدهی گسترش(m2) تعداد گل در شاخه اصلی تعداد گل در شاخه فرعی
1 b15/0 b35/0 b02/0 c44/3 0 0 0 0 0 b11/0 0 0
2 ab25/5 ab77/3 ab27/1 b22/24 0 0 0 0 0 b06/0 0 0
3 a15/8 a19/8 a57/1 a83/37 0 0 0 0 0 a00/1 0 0
جدول 3-15-مقایسه میانگین گروههای حاصل از تجزیه خوشه ای در فصل زمستان در جمعیت های مختلف گیاه بومادران.
شکل3-4-دندروگرام فصل زمستان برای صفات مورفولوژیکی.