دانلود پایان نامه
اسمیت(2013) تحقیقی با عنوان رابطه هوش هیجانی با خلاقیت مدیران انجام داد. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی رابطه بین هوش هیجانی مدیران با خلاقیت آنان در سازمانها و شرکت های تجاری ایالات متحده است. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. دادهها با استفاده از پرسشنامه هوش هیجانی باران و خلاقیت مارکیز و پرسشنامه ویژگیهای جمعیت شناختی به شیوه طیف لیکرت جمع آوری شد. داده ها پس از جمعآوری با استفاده از آمار توصیفی، تحلیل عاملی، تحلیل مسیر و استفاده از نرمافزار SPSS و لیزرل تحلیل شد نتایج نشان داد بین هوش هیجانی مدیران با را خلاقیت رابطه مثبت و معنی دار دیده شد. هوش هیجانی مدیران با هیچ کدام از ویژگیهای فردی آن ها (سن، جنس، سابقه خدمت و میزان تحصیلات) از نظر آماری رابطه نداشت. اما بین سابقه خدمت و خلاقیت رابطه مثبتی مشاهده شد.
کاتز در سال 2012 تحقیقی با عنوان رابطه هوش هیجانی با خلاقیت مدیران انجام داد. در این پژوهش رابطه هوش هیجانی با خلاقیت مدیران در 43 شرکت نرم افزاری در ترکیه بررسی شده است. 163 نفر از مدیران این شرکت در پژوهش شرکت کردند و از آنها خواسته شد به پرسش نامه هوش هیجانی و پرسش نامه خلاقیت تعارض پاسخ دهند. پژوهش حاضر در زمره تحقیقات توصیفی – همبستگی است. برای تحلیل داده ها از فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار و ضریب همبستگی استفاده شد. یافته ها نشان داد هوش هیجانی همبستگی مثبت و معناداری با خلاقیت دارد. در میان مدیران با سابقه رابطه مثبت و معنیداری بین هوش هیجانی با خلاقیت مقابله دیده شد. افزون بر این، تفاوت معنی داری بین هوش هیجانی و خلاقیت مدیران زن و مرد مشاهده نشد.
چانگ و همکاران(2012) تحقیقی با عنوان همبستگی سلامت عمومی با هوش هیجانی و خلاقیت در دانشجویان دانشگاه ملی تایوان انجام دادند. در این مطالعه توصیفی، 150 نفر از دانشجویان (45 پسر و 105 دختر) به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه است. جهت تحلیل دادهها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تی گروه های مستقل استفاده شد. نتایج نشان داد بین سلامت عمومی و هوش هیجانی، سلامت عمومی و خلاقیت همبستگی مستقیم و معنی داری مشاهده گردید. همچنین سلامت عمومی در دانشجویان دختر بیشتر از دانشجویان پسر بود.
تیسای و چن(2012) تحقیقی با عنوان رابطه هوش هیجانی و خلاقیت با سبک های کنار آمدن با استرس انجام دادند. این مطالعه در یکی از سازمانهای دولتی کشور کره جنوبی انجام گرفت. نمونه پژوهش شامل 360 (180 نفر مرد و 181 نفر زن) است که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و به پرسشنامه های هوش هیجانی بار – ان، خلاقیت عابدی و سبکهای کنار آمدن با استرس بلینگز – موس پاسخ دادند. یافته های پژوهش، نشان داد که هوش هیجانی با استفاده از سبک کنار آمدن مساله مدار، با استرس رابطه دارد. میان خلاقیت و دو سبک کنار آمدن مساله مدار و هیجان مدار، رابطه معناداری مشاهده نشد.
ایمران و همکاران(2012) تحقیقی با عنوان بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سلامت روانی مدیران با خلاقیت کارکنان انجام دادند جامعه آماری شامل کلیه شرکت های تولیدی کوچک و متوسط لاهور پاکستان بود که 330 نفر از مدیران و 570 نفر از کارکنان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شد. شاخص های روان سنجی پرسشنامه ها با استفاده ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و قابل قبول بود. نتایج نشان داد که بین مولفههای هوش هیجانی و سلامت روان مدیران با خلاقیت کارکنان رابطه معناداری وجود دارد. تحلیلهای رگرسیون نشان داد متغیر سلامت روان در مولفه کارکرد اجتماعی و هوش هیجانی در مولفه خودمدیریتی و خودانگیختگی قادر به تبیین تغییرات خلاقیت هستند.
سلیمان و الشیخ در سال 2011 تحقیقی با عنوان هوش هیجانی در کار: ارتباط با تعارض و خلاقیت را انجام دادند. هدف این مقاله بررسی نقش هوش هیجانی در نتایج کاری بود که برای اولین بار در دنیای عرب به آن پرداخته میشد. ابزار گرداوری دادهها پرسشنامه بود که توسط 500 کارمند مشغول در 19 سازمان در امارات متحده عربی تکمیل شد. نتایج حاصل از آزمون همبستگی نشان داد که تفاوت معناداری بین ادراک کارکنان از هوش هیجانی، تعارض و خلاقیت وجود دارد؛ و بین هوش هیجانی و خلاقیت رابطه مثبت و بین هوش هیجانی و تعارض رابطه منفی وجود دارد.
فصل سوم
روش اجرای تحقیق
فصل سوم
روش اجرای تحقیق
3-1) مقدمه
در هر تحقیقی پس از تعیین اهداف تحقیق و بررسی ادبیات و پیشینه موضوع، باید به دنبال روشی مناسب برای اجرای تحقیق بود. لازم است روش تحقیقی که طی آن بتوان هرچه سریع تر و دقیق تر به پاسخ های مناسب برای پرسش های تحقیق دست یافت، شناسایی گردد(خاکی؛201:1388). لذا در این بخش روش تحقیق به تفصیل شرح داده می شود. به دنبال آن جامعه آماری و حجم نمونه که مخاطبان اصلی پژوهش هستند، معرفی شده و روش های گردآوری اطلاعات و ابزار لازم برای آن بیان می گردد. در نهایت روایی و اعتبار ابزار مذکور و روش آماری به کار گرفته شده جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، مورد بحث قرار خواهد گرفت.
3-2) روش اجرای تحقیق
این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی است. هنگامی که با هدف برخورداری از نتایج یافته ها برای حل مسایل موجود در سازمان به تحقیق می پردازیم، آن را تحقیق کاربردی می نامیم. در واقع هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. تحقیق فعلی از نظر نوع کاربردی می باشد و به لحاظ اجرای روش اجرا از نوع تحقیق های توصیفی و همبستگی است که شامل مجموعه روش هایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است. هدف هر مطالعه توصیفی عبارت است از تشریح جنبه هایی از پدیده موردنظر پژوهشگر و با دیدگاهی فردی، سازمانی، صنعتی و نظایر آن. پژوهش های توصیفی که داده ها را به گونه ای معنادار ارائه می کنند در موارد زیر سودمند هستند: شناخت ویژگی های یک گروه در موقعیت مورد علاقه، کمک به تفکر نظام گرا درباره یک وضعیت، ارائه دیدگاه هایی مبنی بر ضرورت بررسی و پژوهش بیشتر و کمک به اخذ تصمیم هایی خاص. از لحاظ جمع آوری اطلاعات از نوع میدانی می باشد(سرمد و همکاران، 81:1391).
3-3) جامعه و نمونه آماری
جامعه، فهرستی است از همه اعضاء جامعه که نمونه از آن استخراج می شود. وجود چنین فهرستی برای انجام نمونه گیری تصادفی ساده یکی از ضروریات مهم می باشد. یعنی برای انتخاب نمونه ای به حجم n از یک جامعه آماری به حجم N باید به طور کامل از نشانی و محل قرار گرفتن واحدها در جامعه آماری مورد بررسی اطلاع داشته باشیم تا بتوانیم از واحدهای نمونه، مقدار صفت یا داده های مورد نظر را به دست آوریم.و نمونه گیری یعنی انتخاب تعدادی از افراد، حوادث و اشیاء از یک جامعه تعریف شده به عنوان نماینده آن جامعه (دلاور،120:1376). جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان اداره کل حمل و نقل و پایانههای استان گیلان با تعداد 411 نفر است.
3-4) روش نمونه گیری و برآورد حجم نمونه
برای انتخاب نمونهی آماری از روش نمونهگیری تصادفی استفاده شد و با توجه به نرمال بودن جامعه، حجم نمونه از طریق فرمول کوکران 198 نفر برآورد گردید. در ابتدا اسامی تمامی کارکنان کدگذاری شد، سپس از طریق رایانه و نرم افزار اکسل 220 کد به طور تصادفی تعیین گردید و پرسشنامه بین این کارکنان توزیع شد. و در نهایت تعداد 203 پرسشنامه قابل قبول برگشت داده شد.
n= حجم نمونه
= اندازه متغیر مورد بررسی مطابق توزیع نرمال استاندارد با سطح عدم اطمینان
= میزان خطا