دانلود پایان نامه
4-6کاخ هخامنشی شاور………………………………………………………………………………………………………………………………..61 4-7شکل ظروف ………………………………………………………………………………………………………………………………………….62
4-71-ظروف کروی ……………………………………………………………………………………………………………………………………..63
4-72-ظروف مخروطی ………………………………………………………………………………………………………………………………….64
4-73-ظروف بیضوی …………………………………………………………………………………………………………………………………….65
4-74-ظروف استوانه ای ………………………………………………………………………………………………………………………………..66
4-8ظروف ترکیبی ………………………………………………………………………………………………………………………………………..66
4-9 برش تشکیل دهنده فرمهای ساده و فرم های ترکیبی …………………………………………………………………………………..68
4-9-1برش فرم های دایره ای ………………………………………………………………………………………………………………………..68
4-9-2برش فرم های بیضوی………………………………………………………………………………………………………………………….69
4-9-3برش فرم های مخروطی……………………………………………………………………………………………………………………….70
4-9-4برش فرم های استوانه ای………………………………………………………………………………………………………………………71
4-10کاربرد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..72
4-10-1ظروف برای استفاده روزمره…………………………………………………………………………………………………………………72
4-10-2ظروف برای انبار کردن مواد مورد نیاز………………………………………………………………………………………………….77.
4-10-3ظروف آئینی………………………………………………………………………………………………………………………………………79
فصل پنجم مفهوم نقوش سفالینه های منقوش شوش ……………………………………………………………………………………….81
5-1خصوصیت سفالهای منقوش شوش اول و دوم ……………………………………………………………………………………………82
5-2 انواع نقوش …………………………………………………………………………………………………………………………………………..84
5-3نگاهی به خورشید، مار، ماه، درخت ، پرنده از دیدگاه اسطوره ……………………………………………………………………85
5-4نقش مار ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..86
5-5نقش ماه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………89
مطلب مرتبط :   داستان، کشمکش، است.-، ، سر:، مازیار