دانلود پایان نامه
چنانکه می دانیم، ادیان بزرگِ جهان در گستره ای وسیع از جغرافیا و تاریخ بشر جای دارند. سنّت های دینی حافظه ی جمعی پیروان این ادیان است و ضمن نگه داشتِ این حافظه، تجربه ی بنیان گذار و اولیاء هر دین را به نسل های پسین منتقل می کند. حجیّت دینی بخشی مهم از سنّت دینی است که نه فقط باورهای دینی بلکه تجارب و اعمال دینیِ مطلوب را نیز انتقال می دهد. در واقع، حجیّت دینی خود گونه ای حجیّت معرفتی، اخلاقی و عملی است که جهان بینی دینی و عواطف متناسب با آن را شکل می دهد. در مورد ادیان بزرگ، این حجیّت تجربه ی دینیِ آغازین، مثلاً تجربه ی موسی و دریافت ده فرمان یا تجربه ی وحیانی عیسی یا محمد، را در درون امّتی گسترده در طول تاریخ زنده نگه می دارد.
زگزبسکی بر آن است که انتقال تجربه های وحیانی به پیروان بعدی غالباً به سه صورت بوده است. صورت نخست آن است که گواهی پیروان نخستین بر بنیان گذار آیین، مثلاً گواهی حواریون مسیح بر آموزه ها یا مصلوب شدن او، سینه به سینه و به صورتی زنجیره مانند به پیروان بعدی منتقل می شود. این انتقال در ابتدا غالباً شفاهی است اما پس از مدتی، صورت مکتوب می یابد و “کتاب مقدس” آن ها را در خود نگه می دارد. از آنجا که پیروان بعدی خود تجربه ای مستقیم از تجربه ی وحیانیِ نخستین ندارند، سنّت در این صورت از انتقال تجربه ی وحیانی نقشی اساسی دارد. همان گونه که نسل های پسینِ یک خانواده حکایت آبای خود را با شنیدن روایت های والدین خود می آموزند و خود را با آن نادیدگان یک خانواده و “ما” می یابند، پیروان ادیان نیز از طریق روایت های سنّت، خود را با کثیری از مؤمنان پیشین یگانه می یابند. آنچه پیشتر در مورد بسط یافتن خودِ افراد در اجتماع گفته شد، در یک اجتماع و امّت دینی مثالی آشکار می یابد. البته طبیعی است که گسترش بیشترِ زنجیره ی مؤمنان می تواند به استحکام کمتر آن یا دگرگونی پیام نخستین و در نتیجه، کاهش اعتبار آن منجر شود.891
صورت دوم، بیش از تجربه ی وحیانیِ نخستین و سنّتِ حامل آن، به دریافت کنندگان این تجربه نظر دارد. در این الگو، کتاب مقدس، که حاوی تجربه ی نخستین است، خود مستقیماً و ورای سنّت با مخاطب آن سخن می گوید و انسان مخاطب مستقیم امر الهی است، پدیده ای که مارتین بوبر آن را به خوبی در من و تو توصیف کرده است.892 رابطه ی شخصیِ انسان و خداوند، مطابق این الگو، چنان است که نقش و اهمیت سنّت در آن به حداقل می رسد و ایمان شخص در قرن بیست ویکم می تواند هم سنگِ ایمان یکی از اولیاء دین، مثلاً حواریون مسیح، باشد. مهم نیست که وثاقت گواهی های مربوط به عیسای تاریخی یا حجیّت کتاب مقدس چگونه باشد. مهم آن است که این ایمان در رویارویی و مخاطبه ی مستقیم آدمی با امر الوهی شکل گیرد. صورتی بارز از این الگوی انتقال تجربه ی وحیانی تعالیم پروتستانِ کالون و لوتر در مقابل سنّت الهیات کاتولیک است.893
افزون بر این، می توان از الگوی سومی در فهم نحوه ی انتقال وحی یاد کرد که تا حدی دو الگوی پیشین را تلفیق می کند. در این الگو، سنّت واسط تجربه ی وحیانیِ نخستین و مؤمنان امروزی است اما نقش آن عرضه ی آن تجربه ی نخستین و گواهی بر آن نیست بلکه ایجاد زمینه ای برای انتقال و تعمیق فهم دینیِ نسل های متوالی از مؤمنان است. بنابراین، کتاب مقدس متنی رازآلود یا ذوبطون است که باید برای پرده برداری از معانی آن کوشید. این کتاب حاوی مطالبی مهم و مؤثر برای مؤمنان است و گرچه خود از گذشته ای دور به دست امروزیان رسیده، به نظر می رسد از اهمیت درس های آن برای زندگی امروزی کاسته نشده است. علّت این جامعیت آن است که کتاب مقدس به واقع محصول تجربه ی وحیانی پیامبر است و آنچه طرح می کند شامل وجوه اساسی و گریزناپذیر وجود آدمی است. تفسیر مداوم کتاب مقدس خود گونه ای مشارکت در سنّتی است که از گذشته ها آغاز شده و به انسان امروزی رسیده است. این تفسیرِ روزآمد مؤمنان را در زندگی منطبق با خواست خداوند در هر زمانه یاری می کند. سلسله مراتبِ شکل گرفته در سنّت در خدمت این هدف است و حجیّت دینی نیز در این چارچوب معنا می یابد.894
حجیّت دینی در الگوی سوم از انتقال وحی مسئولیت اصالت سنّتی را بر عهده دارد که مؤمنان وحی نخستین را در چارچوب آن درمی یابند. فرد مؤمن در جامعه ی مؤمنان به این می اندیشد که آیا برگرفتن باور از سنّت دینی، که اینک در قالب اجتماع مؤمنان و خویشتنِ بسط یافته ی او متجلّی شده است، و حجیّتی که اصالت آن را تضمین می کند می تواند او را در دستیابی به باورهای دینیِ درست یا باورهایی کمک کند که از محک تأمل وجدان مدارانه ی او به سلامت می گذرند. اگر پاسخ او به این پرسش مثبت باشد، اعتماد او به حجیّت معرفتی موجه است. در این صورت، او فضیلت فروتنی عقلانی را متجلّی ساخته و به سنّتی اعتماد کرده است که با ساختاری مبتنی بر حجیت، قدمتی صد هاساله دارد. این قدمتِ تاریخی مسئولیت و خودآیینی عقلانی باورنده را نقض نمی کند و در نهایت، او است که در مورد اعتماد به دیگری و چگونگی آن تصمیم می گیرد اما نشانه ای فی بادی النظر برای اعتماد در اختیار او می نهد. در نتیجه، می توان آموزه ی توجیه حجیّت دینی را چنین بیان کرد:
آموزه ی توجیه حجیّت دینی: “حجیّت اجتماع دینی مرا حکم وجدان مدارانه ی من به این موجّه می کند که اگر در این اجتماع عضو باشم، یعنی از توصیه های عملی آن پیروی کنم و به تعالیم آن باور آورم، نتیجه بر اساس تأمل وجدان مدار من در خود برحسب مجموعه ی همه ی حالات روانی ام بهتر از آن خواهد بود که خودم بکوشم مستقل از ما بفهمم که در این زمینه چه باید بکنم یا به چه باید باور داشته باشم”.895
تأکید بر “همه ی حالات روانی” به جای “قوای معرفتی” به علت ویژگی های خاص امر دینی است که صرفاً با صدق باورها سر و کار ندارد بلکه از آن فراتر می رود و دستیابی به والاترین جایگاه روح انسانی در ارتباط با خداوند را نیز در بر می گیرد. چنین هدفی از اعتماد به قوای معرفتی فراتر می رود و مقتضی اعتماد غیرمعرفتی به اجتماع دینی است. مؤمن باید به این اعتماد کند که تعالیم نظری، اخلاقیات و مناسک عرضه شده در اجتماع دینی، با ساختار مرجعیت گرایانه ی خود، تأمل وجدان مدار او را برحسب همه ی حالات روانی اش با توجه به مقاصد دینی او برآورده خواهد کرد. این مقاصد شامل شناخت خوبی و عمل مطابق آن، به دست آوردن فهم دینی، دریافتن و شناختن الگوهای زندگیِ خوب، احساس درک فیض و زیبایی، تجربه ی مسرّت بخش زندگی در بین انسان هایی که چنین مقاصدی را پیش چشم دارند و دستیابی به یک خویشتنِ شرافتمند و اصیل است.896 مؤمن بر این گمان است که حجیّت دینی راهنمای قابل اعتماد او در این مسیر است. مسئله آن است که این اهداف والا چنان عظیم اند که دستیابی به آن ها با اتکای محض بر قوای معرفتی و غیرمعرفتی خود معقول به نظر نمی رسد و اعتماد به تجارب دیگران را ناگزیر می سازد.
اما ممکن است اعتماد به دیگری، اجتماع و حجیّت دینی، رفته رفته کم رنگ شود و در نهایت، به جدایی فرد از اجتماع خود و بی اعتباری حجیّت دینی بیانجامد. اگر او به تأمل وجدان مدار در خود پایبند باشد و در عین حال، تعالیم حجیّت دینی را برحسب مقاصد پیش گفته موجه نیابد، به لحاظ معرفتی محق است که از آن تعالیم دست بشوید. به هر حال، همه ی تلاش زگزبسکی آن است که نشان دهد چگونه می توان خودآیینی را با اعتماد به دیگری، در مقام حجیّت معرفتیِ دینی، متلائم ساخت. الگوی سوم در فهم وحی نیز به همین منظور طرح شده است. فرض بر آن است که الگوی نخست فاقد توجیه لازم برای اقناع ذهن وجدان مدار است و الگوی دوم نیز بیش از اندازه بر خود فرد متکی است. اما الگوی سوم، ضمن بهره مندی از خرد و حکمت نهفته در بطن اجتماع و سنّت دینی، نه فقط به سلطه و جبّاریت دینی نمی انجامد بلکه هدف آن تقویت خودِ وجدان مدار فرد مؤمن است:
“یا حجیّت دینی تأمل وجدان مدار در خود را برآورده می کند یا نمی کند. اگر بکند، کسی نباید به آن معترض شود. اگر نکند، اعضای اجتماع خود باید معترض شوند”.897
در طرح نظریه ی پلنتینگا اشاره شد که پاره ای از انتقادها صدق برخی باورهای خاص دینی، مانند باور به رخ دادن معجزات، را هدف قرار می دهند اما پاره ای دیگر، مانند آنچه در نقد دین از سوی فروید یا برخی قائلان به نظریه ی تکامل گفته شده است، عقلانیت همه ی باورهای دینی را زیر سؤال می برند. انتقادهای نوع نخست به صورت جزئی قابل بررسی و ارزیابی اند اما انتقادهای نوع دوم وضعیتی متفاوت دارند. اگر از منظر اعتماد باورنده به موضوع بنگریم، درمی یابیم که این انتقادها چنان شدید و گسترده اند که نه فقط باورهای دینی را کنار می نهند بلکه با توجه به شباهت این باورها با بخش بزرگی از دیگر باورهای آدمی، همچون باورهای فلسفی، اخلاقی، سیاسی و شاید حتی باور به خود این فرضیه ها، اعتماد باورنده را نسبت به کارکرد ذهن خود نیز از بین می برند و از این لحاظ، با فرضیه ی دکارتیِ نابغه ی شریر بی شباهت نیستند. در مقابل چنین انتقادهایی به باور دینی، زگزبسکی بر آن است که گستره ی انتقادها و نوع تخریب اعتماد باورنده به خود را باید در نظر آورد و پرسید که آیا باورنده ی وجدان مدار بی اعتبار شدن قوای ذهنی خود را در این حجم و گستره می پذیرد. افزون بر این، چنین انتقادهایی حداکثر می توانند قرینه ای از نوع دلایل نظری به شمار آیند اما اینکه خود تا چه حد اعتمادپذیرند پرسشی دیگر است.898 شیوه ای مناسب برای مواجهه با این پرسش آن است که ببینیم اولاً، دیگر باورندگان وجدان مدار و قابل اعتماد، به ویژه الگوهای معرفتی، در مواجهه با آن چگونه پاسخ می گویند و بدین ترتیب، شیوه ی اندیشه ی آن ها را بر اساس تأمل انتقادی و وجدان مدارانه ی خود بسنجیم و ثانیاً، در نظر آوریم که باور به فرضیه ی فرویدی یا تکاملی خود در محک تأمل وجدان مدارانه چه شأنی می یابد. به عبارت دیگر، این فرضیه ها نیز مانند دیگر باورها باید مورد تأمل قرار گیرند.899
با این حال، نمی توان انتظار داشت که نحوه ی مواجهه ی همه ی باورندگان با دلایل نظریِ مخالف یکسان باشد. ممکن است باورنده ی وجدان مدار از پسِ تأمل خود، آن ها را بپذیرد و بسیاری از باورهای خویش را کنار نهد یا پذیرش آن ها را وجدان مدارانه نیابد یا حتی بتواند بین پذیرش آن ها و پذیرش باورهای دینی گونه ای سازگاری پدید آورد:
“اشخاص معقول، حتی وقتی واقعیت های نظریِ واحدی در اختیار دارند که شامل واقعیت هایی درباره ی تجارب، خاطرات، عواطف و میزان اعتماد هر شخص است، همگی نسبت به دلایل نظری به یک شیوه واکنش نشان نمی دهند. دلیل تفاوت در واکنش ها تفاوت در دلایل اول شخص آن ها است… همواره تفاوت هایی در شیوه های برخورد با دلایل نظری له و علیه باور دینی بین اشخاص معقول بر جای خواهد ماند چون همواره تفاوت هایی در دلایلِ تأملی آن ها در کار است که بر باورهایی واحد مؤثر می افتد”.900
بنابراین، آنچه مهم است تجربه ی تأمل وجدان مدارانه در مورد باورها است. اگر باور دینی بتواند از محک این تجربه به سلامت بگذرد، آنگاه دیگر مهم نیست که منشأ آن برهان قیاسی بوده است یا میل، غریزه، گواهیِ دیگری یا تجربه ی شخصی. این نه فقط نحوه ی مواجهه ی درست با باور دینی بلکه لازمه ی ارزیابی هر باور دیگر است.
4-2-3. اعتماد و اختلاف باورهای دینی
پیشتر اشاره شد که “برابری گرایی” یکی از ارزش های معرفتی مهم در فلسفه ی جدید است که به ویژه در دوران روشنگری مورد تأکید فیلسوفان قرار گرفت. با این حال، ملاحظه ی اختلاف زوال ناپذیر و گسترده ی باورها در بین باورندگانی که بنا به فرض، از قوای معرفتی یکسانی بهره می برند، این برابری گرایی را به چالش می کشد. مسئله این است که در مواجهه با اختلاف معرفتی بین خود و باورنده ی مشابه دیگر، اقتضای وجدان مداری معرفتی چیست. به نظر می رسد در این موقعیت، برگرفتن هر باوری، چه باور خود و چه باور دیگری، و همچنین، تعلیق حکم ناموجه به نظر می رسد. برگرفتن باور خود به صرفِ تعلّق به من ناموجه است چون “مالِ من بودنِ باور” را بر صدق آن برتری می نهد. برگرفتن باور دیگری به صرفِ تعلّق به او ناموجه است چون اعتماد معرفتی به خود را به صورتی بنیادی و نظام مند از بین می برد، به ویژه اگر اختلاف نه بین من و باورنده ای تحسین برانگیزتر و وجدان مدارتر از من بلکه بین من و باورنده ای باشد که اساساً هیچ تحسینی در من برنمی انگیزد. تعلیق باور نیز ناموجه است چون باورنده در پی آن است که در حوزه های مورد اهتمام و توجه خود باورهایی وجدان مدارانه و صادق به دست آورد. برخی از این حوزه ها برای باورنده چنان مهم و با پرسش های اساسی او مرتبط اند که نادیده گرفتن آن ها ناممکن به نظر می رسد.901 چنانکه جیمز می گفت، “اخلاق” و “دین” نمونه هایی بارز از این حوزه ها به شمار می آیند.
همچنین، آگاهی از اختلاف باورهای دینی و اخلاقی امروزه آشکارتر از هر زمانی در گذشته است. ممکن است اختلاف باورهای متعارف اهمیت وجودیِ چندانی نداشته باشد اما باورهای دینی و اخلاقی بخشی اساسی از هویّت باورنده و تعهّدات او را شکل می دهند و تغییر آن ها یا ملاحظه ی تفاوت های آن ها اهمیتی بسزا دارد. با این حال، آگاهی از این واقعیت که عموم افراد از قوای معرفتی و فرایندهای باورسازی مشابه برخوردارند فزونی یافته و