رودابه، داستان، سلمان، دختر، موش، کودک

کجا برود. سلمان دلش برای بچه موش سوخت. به آرامی آن را از زمین برداشت و در برگی پیچید تا به خانه ببرد. ولی در راه با خود گفت: «زنم با دیدن این بچه موش حتماً ناراحت می شود. کاش خداوند به جای او یک دختر به ما می داد.» خداوند دعایش را قبول کرد و همان موقع بچه موش به دختر کوچولوی قشنگی تبدیل شد.» (شیخی، 1389: 38)

ب. بخشی از متن اصلی
«زاهد را بروی شفقتی آمد، برداشت و در برگی پیچید تا به خانه برد. بازاندیشید که اهلخانه را از او رنجی باشد و زیانی رسد. دعا کرد تا ایزد، تعالی، او را دختر پرداختههیکل تماماندام گردانید، چنان که آفتاب رخسارش آتش در سایه چاه زد و سایه زلفش، دود از خرمن ماه برآورد.
أَضَرَّتْ بِضَوءِ البَدرِ و البَدرُ طالِعٌ

وَ قامَتْ مَقامَ البَدرِ لَمَّا تَغَیَّبا.»

(منشی، 1386: 225)

3-4-6-3- روش خلق اثر
این داستان در کلیله و دمنه، یکی از حکایات فرعی باب بوف و زاغ را با عنوان «زاهد و بچه موشی که دختر شد» شکل داده است.
شیخی با افزودن مطالبی به داستان، آن هم در حوزهی شخصیتپردازی، علاوه بر خلاق و جذاب کردن داستان، آموزه های اخلاقی را نیز به صورت غیرمستقیم و با معرفی اشخاص داستان، به آنها آموزش میدهد. از جمله
– دعوت به دعا و عبادت، راز و نیاز با خداوند و تفکر به قدرت او.
همه ی این مباحث آموزنده در معرفی شخصیت سلمان نمود پیدا می کند؛ سلمان که می تواند الگوی مناسبی برای کودک باشد.
– برشمردن وظایف متقابل والدین و فرزند:
«سلمان و زنش، رودابه را بزرگ کردند. آن ها همه جور وسایل راحتی او را فراهم کردند و سعی داشتند هیچ کمبودی نداشته باشد. رودابه هم پدر و مادرش را خیلی دوست داشت. به مادرش در کارهای خانه کمک می کرد.» (همان: 4)
– احترام به والدین:
شخصیت رودابه که در مقابل سلمان و همسرش ادب را رعایت می کند، می تواند الگوی خوبی برای کودک باشد:
«رودابه گفت: پدر جان! هر چه شما بگویید، من حرفی ندارم!…» (همان: )
در واقع آن چه کار بازنویس را جذاب تر از حکایت مأخذ کرده است، شیوه ی شخصیت پردازی او است که با برجسته کردن شخصیت ها، توضیحات بیشتر و بیان روابط خانوادگی آن ها جلوه گر شده است.
بازنویس در میانه ی داستان برای این که به مخاطب یادآوری کند که این دختر بچه در اصل موش بوده است و هرکس به اصل و ذات خود عشق می ورزد، مطالبی را به داستان افزوده است:
«هر وقت در میان علف ها و کنار رودخانه ها بچه موشی را می دید، به دنبالش می دوید و با آن ها بازی می کرد. رودابه دشت و صحرا و حیوان ها را خیلی دوست داشت، مخصوصاً موش ها را.» (همان: 41)
اما عامل اساسی در جلب توجه کودک و اشتیاقش به مطالعه ی این داستان، تصاویر رنگی و زیبای کتاب است که تمامی شخصیت ها در آن حضور دارند و پابهپای متن به کودک در دریافت محتوا یاری می رساند.

3-4-6-4- عناصر داستان
-پیرنگ
روابط علی و معلولی به داستان انتظام خاصی بخشیده است و از آن جا که هیچ پیچیدگی در میان این حوادث به چشم نمی خورد، پیرنگ از نوع باز است:
سلمان دعا می کند موش به دختر بچه ای تبدیل شود، چونکه همسرش با دیدن یک موش در خانه ناراحت می شود. از آنجا که این دختر در کنار رود پیدا شده است، همسر سلمان او را رودابه نام مینهد. رودابه به سن ازدواج رسیده است و به همین دلیل سلمان از او می خواهد فردی را به همسریش برگزیند. سلمان به خورشید پیشنهاد می دهد با رودابه ازدواج کند به دلیل آنکهرودابه آرزو دارد همسرش از همه قدرتمند تر باشد. خورشید ابر را از خود قوی تر می داند؛ زیرا جلوی نور او را می گیرد. ابر نیز در جواب زاهد می گوید که باد از من تواناتر است؛ زیرا او را به هر طرف که بخواهد می برد. از طرفی باد نیز کوه را از آنجا که هم چون سدی در مقابل او قرار گرفته است، از خود قدرت مندتر می داند. سرانجام کوه نیز به دلیل آنکه خود را پر از سورخ می بیند، قوی ترین موجود را موش معرفی میکند. موشی که همسر رودابه است، دوست دارد او همجنس خودش باشد و به همین دلیل با دعای سلمان رودابه به اصل خود بازمیگردد.

اکنون عناصر طرح به کار رفته در داستان بررسی می شود:
داستان با توصیف سلمان، پیدا شدن موش و تبدیل او به دختر بچه آغاز می شود. با رسیدن رودابه به سن ازدواج و این که آرزو دارد همسرش از همه قوی تر باشد، گره افکنی شکل می گیرد و به دنبال آن کشمکش عاطفی در درون سلمان به وجود می آید که چه کسی از همه نیرومندتر است. داستان پیش می رود و سلمان نزد خورشید، ابر، باد و کوه می رود و به آن ها پیشنهاد می دهد. خواننده کنجکاو است بداند رودابه با کدام یک ازدواج می کند، در این جا است که در حالتی از تعلیق قرار می گیرد. بحران و نقطه ی اوج زمانی شکل می گیرد که کوه، موش را از خود قوی تر می داند. ناگاه ذهن مخاطب به سمت آغاز داستان باز می گردد، زمانی که رودابه بچه موشی بود. گره گشایی زمانی است که رودابه همسری موش را می پذیرد و به اصل خود باز می گردد. پایان داستان زمانی رقم می خورد که سلمان با دعای خود، دوباره رودابه را تبدیل به موش می کند.
بازنویس با توصیفاتی که به آغاز داستان افزوده است و هم چنین مطالب پایانی، پیرنگ استوارتری را نسبت به حکایت مأخذ رقم زده است.

– شخصیت پردازی
شخصیت های این داستان به سه دسته تقسیم می شوند. زاهد و همسرش شخصیت انسانی هستند. موش شخصیتی است حیوانی و کوه و ابر و باد و خورشید شخصیت های غیر جان دار را شکل می دهند. شخصیت رودابه، حیوانی و انسانی است.
همه ی شخصیت های حکایت مأخذ، به اثر حاضر انتقال یافته اند به جز شخصیت مرید که زاهد دختر بچه را برای تربیت نزد او می سپارد.
«و آن گاه او را به نزدبک مریدی برد که چون فرزندان عزیز، تربیت واجب دارد. مرید اشارت پیر را پاس داشت و در تعهد دختر تلطّف نمود.» (منشی، 1386: 225)
اما بازنویس بر آن بوده است تا روابط خانوادگی میان شخصیت ها را بیشتر نمایان کند؛ مطلبی که توجه کودک را به خود جلب می کند. بنابراین خود سلمان و همسرش به تربیت او می پردازند:
«سلمان و زنش، رودابه را بزرگ کردند. آن ها همه جور وسایل راحتی او را فراهم می کردند و سعی داشتند، هیچ کمبودی نداشته باشد.» (شیخی، 1389: 41)
در حکایت مأخذ شخصیت ها نام گذاری نشده اند، اما در این جا شخصیت زاهد و دختر بچه با عنوان سلمان و رودابه نام گذاری شده اند. از آن جا که مرد زاهد، شخصیتی متدین و دین دار است، بازنویس نام یکی از اشخاص دین دار تاریخی را بر او گذاشته است. رودابه نیز همان طور که در داستان عنوان شده است از آن جا که در کنار رود پیدا شده است، به این اسم خوانده می شود.
رودابه شخصیت اصلی داستان است؛ شخصیتی که هر چند در محیط انسانی بزرگ می شود، اما سرانجام به اصل خود باز می گردد. او می تواند با رفتارش، الگوی مناسبی برای کودک باشد و احترام به بزرگترها را به آن ها بیاموزد:
«رودابه هم پدر و مادرش را خیلی دوست داشت. به مادرش در کارهای خانه کمک می کرد.» (همان: 41)
شخصیتی که آرزو دارد همسرش از همه قوی تر باشد، غافل از این که خود او از همه قوی تر است:
«کوه گفت: بله، به دور و برم نگاه کن. پر از سوراخ است. این ها همه لانه های موش است. او در دل من لانه می سازد و مرا سوراخ می کند. من هم نمی توانم هیچ کاری بکنم و او را از خود دور کنم.» (همان: 11)
قسمت عمده ی شخصیت پردازی رودابه بر عهده روای است (شخصیت پردازی مستقیم).
سلمان شخصیت دیگر داستان است که نمونه ی واقعی یک مرد پرهیزکار و دین دار است.
بازنویس با خلاقیت خاص خود، خصایصی را در وجود این شخصیت قرار داده است که جامعه ی کنونی نیازمند آن است؛ از جمله تفکر به نعمت و قدرت خداوند، عبادت و راز و نیاز با او.
راوی به بهترین شکل شخصیت سلمان را معرفی می کند (شخصیت پردازی مستقیم):
«سلمان خیلی خسته شده بود. راه زیادی آمده بود. مدتی همان جا پای کوه نشست و به فکر فرو رفت. بعد هم بلند شد و به راه افتاد. به همان جویباری رسید که رودابه، یعنی همان موش کوچولو را در آن جا پیدا کرده بود. دست و صورتش را در آب شست. ساعت ها کنار جویبار نشست و فکر کرد. به قورباغه ها و پروانه ها نگاه کرد. با خداوند راز و نیاز کرد.» (همان: 47)
این در حالی است که نویسنده کلیله و دمنه او را تنها زاهدی مستجاب الدعوه می نامد:
«زاهدی مستجاب الدعوه بر جویباری نشسته بود.» (منشی، 1386: 224)
همسر سلمان شخصیت دیگر داستان است که در حکایت مأخذ حضوری ندارد و تنها در اندیشه ی زاهد آن هم با عنوان «اهل خانه» نمود پیدا می کند؛ اما بازنویس از آن جا که می خواهد جمع خانوادگی متشکل از پدر و مادر و فرزند را نشان دهد، این شخصیت را پررنگ کرده است تا حدی که با دیدن دختر بچه خوشحال می شود و نام او را انتخاب می کند:

«باز اندیشید که اهل خانه را از او رنجی باشد.» (همان: 224)
«زن سلمان خیلی خوشحال شد و گفت: چه دختر کوچولوی قشنگی! چون او را در کنار یک رود پیدا کرده ای اسمش را رودابه می گذاریم.» (شیخی، 1389: 41)
او همانند هر مادری به فرزندش عشق می ورزد و برای او آرزوی خوشبختی می کند و از طرفی تصمیم همسرش را منطقی می داند:
«مادر رودابه می دانست که تصمیم شوهرش بی حکمت نیست. او مقداری گردو و پنیر به رودابه داد و گفت: این ها را برای آقا موشه ببر و از طرف من به او سلام برسان. امیدوارم زندگی خوبی داشته باشی و با آقا موشه خوشبخت شوی. آن وقت همدیگر را بوسیدند و از هم خداحافظی کردند.» (همان: 47)
شخصیت همسر سلمان به دو روش شخصیت پردازی مستقیم و غیرمستقیم معرفی شده است.
شخصیت های غیر جان دار داستان، خورشید، ابر، باد و کوه هستند که هر یک در برابر دیگری اظهار عجز می کند. در این میان هر چند کوه از سه شخصیت دیگر قوی تر است، اما او نیز در برابر موجودی کوچک، یعنی موش سرخم می کند.
این شخصیت ها در بابه لای گفت وگوهایشان خود را معرفی می کنند (شخصیت پردازی غیرمستقیم):
«خورشید گفت: ای مرد پرهیزگار، اگر دخترت چنین چیزی خواسته است، باید به سراغ ابر بروی. او از من قوی تر است چرا که می تواند طوری جلوی مرا بگیرد که مردم دیگر مرا نبینند و از نور و روشنایی ام محروم شوند.» (همان: 42)

– سبک و زبان
زبان به تناسب فهم و درک کودک ساده شده است، اما بازنویس از به کار بردن زبان کوچه و بازاری و عامیانه خودداری کرده است مگر در مواردی انگشت شمار:
«همان موقع بچه موش به دختر کوچولوی قشنگی تبدیل شد.» (همان: 38)
اجزای جمله در جای مناسب خود قرار گرفته اند و حذف و تکرارهای بی مورد در اثر به چشم نمی خورد.

– درون مایه
نویسنده ی کلیله و دمنه داستان را بعد از ذکر این سخنان بیان می کند:
«و اگر ذات خسیس تو طاووس و سیمرغ تواند شد، میل تو از صحبت و مودّت زاغان نگذرد، هم چون آن موش که آفتاب و ابر و باد و کوه را بر وی به شوئی عرضه کردند، دست رد به سینه ی همه نهاد و آب سرد بر روی همه زد.» (منشی، 1386: 224)
یعنی هرکسی به ذات و اصل خود باز می گردد.
اثر حاضر نیز همین درون مایه را دارا است، اما بازنویس به طور مستقیم به آن اشاره نمی کند تا ذهن کودک آن را دریابد.
– صحنه پردازی
هر دو نویسنده به مکان یکسانی اشاره دارند؛ ماجرا در کنار جویباری اتفاق می افتد:
«زاهدی مستجاب الدوه بر جویباری نشسته بود…» (همان: 224)
«یک روز او کنار جوی آبی نشسته بود. به صدای آب گوش می داد و به قدرت خداوند فکر می کرد.» (شیخی، 1389: 38)
هر دو نویسنده به زمان داستان اشاره نکرده اند، اما در اثر حاضر تصاویر به یاری کودک می آید و کوه های پوشیده از برف، درختان بی برگ، وزش شدید باد و تنور روشن خانه ی سلمان، همه نمایان گر فصل زمستان است.

3-4-6-5- ارزیابی
– نقاط قوت
خلاقیت نویسنده در زمینه ی شخصیت پردازی نمایان می شود. شیخی با شاخ و برگ دادن به داستان، خلق تصاویر و رویدادهای جدید و گفت وگوهای زنده و پرتحرکی که رقم می زند، زمینه ی حضور پررنگ و برجسته تر شخصیت ها را فراهم و نقاط مبهم و پنهان آنها را آشکار می کند. این موارد بیشتر در داستان های «موشی که دختر شد»، «چشمه ای که مال ماه بود»، «خانم کلاغه و مار سیاه» و به خصوص «شیر و خرگوش دم سیاه» نمایان می شود.
– نام گذاری شخصیت های انسانی در دو حکایت «موشی که دختر شد» و «درختی که حرف می زد»، دیگر خلاقیت نویسنده است که البته حکایات دوم، مورد بررسی این پژوهش نبوده است.
– توجه شیخی به مسائل ذهنی و عاطفی کودک، در دو داستان «مرد جهانگرد و مارخط خطی» و «دوستی شیر و شتر» نمایان می شود؛ بازنویس داستان را به گونه ای رقم می زند که از کشته شدن دختر حاکم و شتر، سخنی به میان نمی آید. هر چند که در داستان «لاک پشتی در آسمان» خلاف این مطلب آشکار می شود.

– نقاط ضعف
– داستان هایی که شیخی برگزیده است، بارها مورد طبع آزمایی سایر نویسندگان قرار گرفته و هر یک به نوعی آن را بازنویسی کرده اند.
چه بهتر بود بازنویس داستان هایی را برمی گزید که برای کودک تازگی وجذابیت داشته باشد، نه داستان هایی که کودک آن را بارها و تنها با عنوانی متفاوت شنیده است، هم چون داستان های «خانم کلاغه و مار سیاه»، «درختی که حرف می زد»، «لاک پشتی در آسمان»، «ماهی خوار حیله گر، ماهی های خوش باور» و…
– نکته ای که شیخی هم چون سایر نویسندگان از آن غافل ماند

]]>