دانلود پایان نامه

خودناتوانسازی و پیامدهای پیشرفت تحصیلی و استفاده از راهبردهای خودناتوانسازی با توجه به فرهنگهای مختلف پرداخت. از جمله نتایج این پژوهش میتوان به رابطه مثبت خودناتوانسازی، عملکرد اجتنابی اشارهکرد.
یکی از درمانگرانی که تمرکز خود را بر اهمّیت نوازش که از مفاهیم بنیادی راهبرد تصمیمگیری مجدد است، قرار داده کلود اسنایدر (2002) میباشد. او در این شیوه درمانی از مراجعان خود میخواهد با پیامهای منفی انتقادگرایانه والدین خود، از طریق نوازشهایی که اعضای گروه به یکدیگر میدهند، مقاومت ورزند. هدف این جلسات درمانی به دستآوردن بازشناسی مثبت که افراد برای بهزیستی خود به آن نیازمند میباشند، بودهاست. کلود اسنایدر در تحقیقات خود به اثربخشی استفاده از این روش در بازشناسی مثبت و بهزیستی افراد اشاره میکند. (به نقل از بوستان، 1386)

کریستان، اوّلیری و ویوان (2002) در پژوهشی بر 28 زن متأهل دریافتند که آموزش مهارتهای حل مسأله و رفتار جرأتورزانه باعث افزایش رضایت زناشویی میگردد. به علاوه توانایی کم، در جرأتورزی نسبت به همسر و بیکاری با علائم افسردگی زنانی که در حالات قهر ناشی از اختلافات زناشویی بودند همبستگی داشت. ( به نقل از دیباییان، 1384).
گریون، سانتور، تامپسون، زورف(2000 ) ، رابطه ی خودناتوانسازی نوجوانان، خلق افسرده و میزان مراقبت مادرانه و حمایت افراطی و استرسی والدینی را بررسی کردند نتایج نشان داد خودناتوانسازی و مراقبت مادرانه در دختران و پسران متفاوت بود. در دختران مراقبت مادرانه بالا ( گری و محبت ) با خودناتوانسازی رابطه داشت. در پسران مراقبت مادرانه به عنوان یک متغیر میانجی بین خلق افسرده و خودناتوانسازی محسوب میشد.
زاکرین، کیفزونی(1998 ) در مطالعهای به بررسی پیامدهای خودناتوانسازی پرداختند. در این مطالعه طولی، به بررسی تأثیرات احتمالی خودناتوانسازی بر عملکرد تحصیلی و متغیرهای مرتبط با سازگاری نظیر عزّتنفس پرداختهشد. نتایج نشانداد که افراد دارای خودناتوانسازی بالا در مقایسه با افراد دارای خودناتوانسازی پایین از عملکرد تحصیلی پایینتری برخوردارند، تأثیری که البته با میانجیگری عادات نامناسب مطالعه تا حدی تعدیل می شوند، این افراد همچنین در طی زمان سازگاری و عزت نفس پایین تری را نشان دادند و این سازگاری و عزّت نفس پایینتر به طور متقابل منجر به استفاده فرد از راهبردهای خودناتوانسازی بیشتر در طول زمان گردید. این روابط، تأییدکننده این موضوع هستند که خودناتوانسازی و سازگاری ضعیفتر همدیگر را تقویت میکنند.
در پژوهشی، رابطه بین نگرشهای قالبی جنسی و جرأتورزی نشان دادهشد. ویلسون و گالوس(1993) دریافتند که خصوصیات نقش جنسی مردانه با جرأتورزی رابطه مثبتی دارد، در حالی که با ویژگیهای نقش جنسی زنانه ارتباطی ندارد. در بررسی دیگری نیکسونو همکاران متوجه شدند که جرأتورزی یکی از مشخصههای نقش مردانه است.
جودیت (1990) در پژوهش خود از تحلیل تبادلی اریک برن برای سنجش میزان تغییرات مراجعین در رواندرمانی استفاده کرد. نتایج حاکی از آن بود که آموزش تحلیل رفتار متقابل بر روی حالتهای والد انتقادکننده و والد حمایتکننده و کودک انطباق یافته افراد اثربخشی داشت. امّا بر روی کودک طبیعی تأثیر چندانی مشاهده نشد.
با توجه به مباحث مطرح شده و بررسی نظری متغیرهای تحقیق و پژوهشهای انجامشده در داخل و خارج از کشور میتوان گفت که از راهبرد تصمیمگیری مجدّد میتوان در بررسی متغیرهای خودناتوانسازی و جرأتورزی استفاده نمود.

فصل سوم:
روش شناشی پژوهش
مقدمه
هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش مؤلفه های تصمیمگیری مجدد بر کاهش خودناتوانسازی و افزایش جرأتورزی دانشآموزان پسر سال سوم هنرستان بود. با توجه به هدف مذکور در این فصل به بررسی طرح پژوهش، روش پژوهش، جامعه آماری، نمونه و روش نمونهگیری، نحوه اجرای پژوهش، ابزار پژوهش، روایی و پایایی پرسشنامه خودناتوانسازی و جرأتورزی و روش تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته میشود.
طرح پژوهش
طرح پژوهشحاضر، یک طرح نیمه آزمایشیاز نوع طرح پیشآزمونو پسآزمونبا گروه گواه است. در این نوع طرحها هریک از گروه ها دوبار مورد اندازهگیری قرار میگیرند. اولین اندازهگیری با اجرای یک پیشآزمون و دومین اندازهگیری با اجرای یک پسآزمون انجام میگیرد. نقش پیشآزمون در این طرح، اعمال کنترل (کنترل آماری) است. محقق از میان دانشآموزان کلاسهای سال سوم هنرستان پس از اجرای آزمون، دو کلاس را که در خودناتوانسازی بیشترین نمره و در جرأتورزی کمترین نمره را کسب کرده بودند با بهره گرفتن از روش نمونهگیری تصادفی به دو گروه آزمایش که متغیر مستقل در مورد آنها اعمال میشود و گروه گواه که هیچگونه متغیر مستقلی در مورد آنها اعمال نمیشود تقسیم نمود و اندازهگیری متغیر وابسته برای آنها در یک زمان و تحت شرایط همسان صورت میگیرد.
گروه ها
انتخاب تصادفی
پیشآزمون
متغیر مستقل
پسآزمون
گروه آزمایش
R
T
X
T
گروه گواه
R
T

T

مطلب مرتبط :   پایان نامه رشته روانشناسی با موضوع: آموزش پیش دبستانی

در مرحله بعد، برای تعیین و بیان ویژگیها و یا اطلاعاتی که محقق جمعآوری میکند، از روش های آمار توصیفی استفاده میشود. در این مرحله میانگین و انحراف معیار، نمرات پیشآزمون و پسآزمون گروه های آزمایش و گواه در ارتباط با فرضیه تحقیق محاسبه و در قالب جداول و نمودار توصیف میشوند.
روش پژوهش
پژوهش حاضر یک تحقیق نیمهآزمایشی بود، که در آن نمونه ها به روش خوشهای تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرارگرفته، هر دو گروه قبل از آموزش مؤلفه های راهبرد تصمیمگیری مجدد، با بهره گرفتن از پرسشنامه خودناتوانسازی و جرأتورزی مورد سنجش قرارگرفتند. برنامه آموزشی برای گروه آزمایش، آموزش مؤلفه های راهبرد تصمیمگیری مجدد بود که طی 8جلسه 90دقیقهای بر اساس راهنمای جلسات که در پیوست آمدهاست اجرا گردید. پس از اتمام جلسات برای گروه آزمایش، هر دو گروه( آزمایش و گواه) مجدداً توسط پرسشنامه خودناتوانسازی و جرأتورزی مورد سنجش قرارگرفتند و نتایج حاصله مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در ضمن، زمانی که گروه آزمایش تحت آموزش بود، برای گروه گواه هیچ آموزشی انجام نگردید.
جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری
در این پژوهش جامعه آماری کلیه دانشآموزان پسر سال سوم مقطع هنرستان منطقه 9 شهر تهران در سال تحصیلی 93-92 بودند. روش نمونهگیری پژوهش حاضر بر اساس نمونهگیری خوشهای تصادفی انجام شد. از بین مدارس پسرانه یک مدرسه انتخاب و پرسشنامه خودناتوانسازی و پرسشنامه جرأتورزی گمبریل و ریجی در بین دانشآموزان سال سوم که تعداد آن ها 128 نفر بود، توزیع گردید. از بین آنها دو کلاس که نمره پایینی در پرسشنامه جرأتورزی گمبریل و ریجی و نمره بالایی در پرسشنامه خودناتوانسازی کسب کردند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه گواه و آزمایش جایگزین شدند. به گروه آزمایش 8 جلسه 90 دقیقهای مؤلفه های راهبرد تصمیمگیری مجدد آموزش داده شد و گروه گواه هیچ نوع آموزشی دریافت نکرد.
ابزار پژوهش و شیوه نمرهگذاری آن
پرسشنامه خودناتوانسازی
نسخه اصلی خودناتوانسازی دارای 25 سوأل است. این ابزار توسط حیدری و همکاران (1388) روی یک نمونه 650نفری از دانشجویان کارشناسی دانشگاههای سراسری ایران اجرا شده و روایی سازه این مقیاس با بهره گرفتن از روش تحلیل عاملی اکتشافی مورد بررسی قرار گرفته است. تحلیل عاملی اکتشافی نشانداده است که 23سوأل از مقیاس بر روی سه عامل(خلق منفی)، (تلاش) و (عذر تراشی) بار میشوند. بر اساس مبانی نظری، جمع نمره خلق منفی با نمره معکوس تلاش نشاندهندهی (خودناتوانسازی رفتاری) و جمع نمرهی خلق منفی با (عذر تراشی) نشاندهندهی (خودناتوانسازی ادعایی) است. دامنه ضرایب پایایی خرده مقیاسها از 6% تا 72% و برای کل مقیاس برابر 77% میباشد.
پرسشنامه جرأتورزی
ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه جرأتورزی گمبریل و ریجی خواهد بود.
پرسشنامه جرأتورزی بر اساس آزمون جرأتورزی (1975) تهیه شدهاست و دارای21 ماده اصلی است که هر ماده آن یک موقعیت که مستلزم رفتار جرأتمندانه است را میسنجد. این پرسشنامه دارای چند گروه سوأل زیر است:
الف) ردکردن تقاضا
ب) بیان محدودیتهای خود مثل این که بعضی چیزها را نمیداند
پ) تقاضاکردن
ت) پیشقدم شدن در آغاز یک برخورد اجتماعی
ج) کنارآمدن و قبول انتقاد
ح) ابراز وجود در موقعیتهایی که باید کمک کرد و بازخورد منفی
از نظر میزان اعتبار همبستگی زیادی بین ماده های این آزمون با یکدیگر وجود دارد. اعتبار ماده های مختلف بین 39% تا 70% گزارش شده است و همچنین همبستگی نمره های آزمون یا نتایج ارزیابی که افرادی که ایفای نقش این افراد را مشاهده کردهبودند 46% بوده است.
ضریب پایایی این پرسشنامه توسط گمبریل وریجی (1975) 81%گزارش شده است. (به نقل از بهرامی،1375)
ماده های این مقیاس دارای 5 گزینه اصلا ناراحت نمیشوم؛ کمی ناراحت میشوم، زیاد ناراحت میشوم و بسیار زیاد ناراحت میشوم، میباشد که آزمودنیها یکی از این گزینه ها را انتخاب میکنند و علامت میزنند. در این مقیاس ماده ها بر اساس مقادیر (1) (2) (3) (4) (5) نمرهگذاری میشوند. در پایان حاصل جمع نمرات، میزان جرأت ورزی را نشان میدهد .
روش اجرای پژوهش
طرح مورد نظر محقق این گونه بود که کلیه دانشآموزان سال سوم مدرسه به پرسشنامه خودناتوانسازی و جرأتورزی پاسخ گویند و از میان آنها 16 نفر که بیشترین نمره را در پرسشنامه خودناتوان سازی و کمترین نمره را در پرسشنامه جرأتورزی کسب نمودهاند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین کند. امّا به دلیل عدم همکاری مدرسه محقق از میان دانشآموزان کلاس های سال سوم دبیرستان که تعداد آنها 7کلاس، جمعاً 128 دانشآموز بود، پس از اجرای آزمون دو کلاس را که در خودناتوانسازی بیشترین نمره و در جرأتورزی کمترین نمره را کسب کردهبودند با بهره گرفتن از روش نمونهگیری تصادفی به دو گروه آزمایش که متغیر مستقل در مورد آنها اعمال میشود و گروه گواه که هیچگونه متغیر مستقلی در مورد آنها اعمال نمیشود تقسیم نمود و اندازهگیری متغیر وابسته برای آنها در یک زمان و تحت شرایط همسان صورت میگیرد.
پس گروه آزمایش به مدت 8 هفته (هفتهای یک جلسه) و هرجلسه 90 دقیقه در جلسات راهبرد تصمیمگیری مجدد حضور یافتند. به طور کلّی آموزش 8 هفته به طول انجامید، در همین زمان گروه کنترل هیچ مداخلهای دریافت نمیکرد. پس از پایان مداخله از هر دو گروه پسآزمون به عمل آمد تا اثربخشی مورد اندازهگیری انجام گیرد. موارد ارائهشده در این جلسات که در قسمت پیوستها آمدهاست با توجه به مفاهیم کلیدی و مهم راهبرد تصمیمگیری مجدد و مؤلفه های اثرگذار آن کاهش خودناتوانسازی و افزایش جرأتورزی میباشد.
خلاصه جلسات پروتکل آموزشی به شرح زیر است:
جلسه اول
هدفها
-معارفه و ایجاد یک رابطه دوستانه بین اعضا و مشاور
– بیان قوانین حاکم بر جلسات
– آشنایی اعضا با مفهوم خودناتوانسازی و جرأتورزی
جلسه دوم
هدف ها
-آشنایی اجمالی با راهبرد تصمیمگیری مجدد
-آشنایی اعضا با ساختار شخصیت با حالات خود (والد-بالغ-کودک)
جلسه سوم
هدف ها
-آشنایی با مفهوم نوازش
-آشنایی با انواع نوازشها
آشنایی با مفهوم بانک نوازشی
جلسه چهارم
هدف ها
-آشنایی با مفهوم نمایشنامه زندگی
– آشنایی با انواع نمایشنامه (بازدارندهها و سوق دهندهها)
– کشف نمایشنامه زندگی
جلسه پنجم
هدف ها
-اشاره مجدد و مختصر به راهبرد تصمیمگیری مجدد
-توضیح در مورد مفهوم عقد قرارداد
– گفتگو در رابطه با مسئولیت شخصی با تکتک اعضاء و بستن قرارداد با آنها
جلسه ششم
هدف
-شناسایی قواعد خانوادگی و بایدها و نبایدها با بهره گرفتن از تکنیکهای شناختی (جدال شناختی، مباحثه، پرسشهای سقراطی….) برای درک تصمیمهای اولیه
جلسه هفتم
هدف ها
-کار بر روی تصمیمهای اولیه، به کمک تکنیکهای گشتالت درمانی (ایفای نقش، وارونگی نقش، صندلی خالی) برای بازسازی مجدد صحنههایی که از گذشته به ذهن اعضاء میرسد.
جلسه هشتم

 

مطلب مرتبط :   خرید و دانلود پایان نامه انتقال تکنولوژی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

هدفها
-به بحث گذاشتن سوألات بازنگری در مورد تصمیمات (آیا شما مایلید برخی از تصمیمهای اولیه خود را مورد بازنگری قرار دهید؟ آیا این تصمیمات هنوز برای شما مفیدند؟ شما مایلید چه تصمیمهای جدیدی اتخاذ کنید؟)
-جمعبندی مطالب گفتهشده در مورد 7 جلسه قبلی با اعضاء صحبت میشود و تغییراتی که آنها در خودشان احساس میکنند در جلسه مطرح میشود.

فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش
مقدمه
در این فصل به تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پژوهش پرداخته شدهاست. تحلیلهای پژوهشی در دو بخش یافتههای توصیفی و بررسی فرضیه های پژوهش ارائه میگردد.
یافتههای پژوهشی
این پژوهش بر روی دانشآموزان پسر سال سوم هنرستان انجامگردید، میانگین سن دانشآموزان برابر 7/16 با انحراف معیار 5/1 بود. در جدول 1-4 میانگین و انحرافمعیار نمرات ابعاد خودناتوانسازی در دو مرحله سنجش (پیشآزمون و پسآزمون) به تفکیک گروه نشان داده شدهاست.
جدول (1-4): میانگین و انحرافمعیار نمرات ابعاد خودناتوانسازی در دو مرحله سنجش به تفکیک گروه.
ابعاد خودناتوانسازی
گروه
میانگین
انحراف معیار
تعداد
پیشآزمون بعد تلاش
آزمایش
23.73
1.981

15
کنترل
24.93
2.154