دانلود پایان نامه
محاسبه مجموع مجذورات خطای پیش بینی مدل و مدیریت
محاسبه خطای نسبی پیش بینی برای فصل آخر سال 1390 با استفاده از مقایسه EPS واقعی با EPS پیش بینی شده مدیریت و مدل
انجام آزمون مجموع والد با استفاده از خطای نسبی پیش بینی
آزمون فرضیه آماری و تأیید یا رد فرضیه تحقیق
(3-1)مدل روش تحقیق
انجام آزمون ایستایی بر سود واقعی شرکتهای منتخب
پیش بینی EPS شرکتهای منتخب بر اساس مدل بدست آمده برای فصل آخر90
مجموع مجذورات خطای پیش بینی مدل و مدیریت
گردآوری EPS های پیش بینی شده فصل آخر سال90 شرکتهای منتخب توسط مدیریت
محاسبه خطای نسبی پیش بینی با مقایسه EPS واقعی با EPS پیش بینی شدهتوسط مدل و مدیریت
انجام آزمون والد با استفاده از خطای نسبی پیش بینی شده مدل و مدیریت
تأیید یا رد فرضیه تحقیق
محاسبه مناسبترین مدل سری زمانی باکس- جنکینز با استفاده از مشاهدات ایستا شده
انتخاب شرکتهای منتخب واستخراج سود واقعی و پیش بینی مدیریت به تفکیک فصل
3-9) انتخاب روش پیش بینی :
پیشگوئی شرایط و حوادث آینده،پیش بینی تعریف شده و چگونگی انجام این عمل نیز پیش بینی کردن نامیده می شود.
روش های پیش بینی بسیاری وجود دارند که می توانند در پیش بینی وقایع ،مورد استفاده قرار گیرند.می توان این روش ها را به دو گروه اصلی روش های کیفی و کمی تقسیم نمود
روش کیفی شامل برآورد ذهنی از طریق اظهار نظر متخصصان است .در روش های کیفی، پیش بینی مبتنی بر قضاوت ذهنی است و پیش بینی کننده با استفاده از تجارب خود ودر نظر گرفتن شرایط کنونی و تغییرات قابل پیش بینی، داده های آینده را پیش بینی می کند. در فرایند پیش بینی ،فقدان یا عدم دسترسی به اطلاعات تاریخی یا عدم کفایت حجم آن،استفاده از روش های قضاوتی را ضروری می سارد.
روش کمی به وضوح چگونگی انجام پیش بینی را تعریف می کند، منطق کار را به روشنی بیان می نماید و عملیات در آن ریاضی است .در این روش ها با بررسی داده های تاریخی، فرایند ایجاد متغیر مشخص ودر آن فرض می شودکه فرایند پایدار و قابل تسری به آینده است. پیش بینی به کمک مدل های سری زمانی یکی از انواع اصلی روش های کمی است.
سری زمانی، دنباله ای از مشاهدات منظم شده یک متغیر بر حسب زمان است.سری های زمانی فقط از سابقه تاریخی متغیر (متغیر ها) استفاده می کنند تا مدلی برای پیش بینی بدست آید.
در عمل سیستم های پیش بینی اغلب ترکیبی از روش های کمی و کیفی را به کار می برند.روش های آماری برای تجزیه و تحلیل منظم داده های تاریخی به کار می روند و پیش بینی انجام می شود. این امر به سیستم عینیت می بخشد و به سازماندهی مؤثر محتوای اطلاعاتی داده های تاریخی منجر می شود. سپس پیش بینی های آماری به عنوان یک ورودی در ارزیابی ذهنی تصمیم گیرندگان آگاه عمل می کند و آنان با استفاده از سایر اطلاعات مرتبط و انتظارات خود از آینده، پیش بینی را به نحو مقتضی تعدیل می کنند.
همانطور که در فصل دوم شرح آن آمده روش های کمی پیش بینی بسیار زیاد و متنوعی وجود دارندکه برخی از آن ها عبارتند از مدل های میانگین گیری، مدل های نمو هموار، مدل های هولت وینترز، مدل های باکس- جنکینز، مدل های اقتصاد سنجی، تجزیه و تحلیل روند و برازش ذهنی، که ما دراین تحقیق از روش باکس- جنکینز برای تعیین و شناسائی مدل های سری زمانی به دلایل زیر استفاده کردیم:
1- رویکردی ساخت یافته را به منظور انتخاب مدل سری زمانی ارائه می دهد.
2- در ادبیات تحقیقات حسابداری بسیار مورد استفاده قرارگرفته است.