دانلود پایان نامه
7) دکتر محمد نمازی و کاظم شمس الدینی(1385) در پژوهشی اثر نه متغیر بر دقت پیش بینی سود توسط شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی کردند . با استفاده از یک نمونه 77 تایی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1383-1379، نتایج به دست آمده نشان داد که بین رشد سود، رشد فروش، رشد دارایی ها، سود پیش بینی شده در گذشته، اهرم مالی، قیمت سهام و دقت پیش بینی سود، رابطه وجود دارد ؛ اما بین سود سهام پرداختی و اندازه شرکت با دقت پیش بینی سود، رابطه ای نیست. همچنین نتایج مدل رگرسیون چند گانه نشان داد که بین رشد سود و اهرم مالی با دقت پیش بینی سود، رابطه وجود دارد .
8) مشایخ و شاهرخی (1386) در پژوهشی با عنوان بررسی دقت پیش بینی سود توسط مدیران و عوامل موثر بر آن، دقت پیش بینی مدیران را از سود هر سهم آتی با پیش بینی مبتنی بر اطلاعات مدل گام تصادفی مقایسه می کند. برای این منظور پیش بینی های 279 شرکت طی دوره 1384-1381 شامل 639 مشاهده با استفاده از روش تفاوت میانگین ها مورد بررسی قرار گرفت. یافته های این پژوهش نشان می دهد بین اشتباه پیش بینی مدیران و مدل گام تصادفی تفاوت معناداری وجود دارد. به علاوه مقایسه اختلاف میانگین ها بیانگر دقت بالاتر پیش بینی مدیران نسبت به پیش بینی بر اساس مدل گام تصادفی است.
9) دکتر پرویز پیری و علی آشتاب (1387) نیز در تحقیقی به مقایسه دقت پیش بینی سود توسط مدیران و مدل های سری زمانی در شرکت های جدیدالورود به بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر آن است بین سود پیش بینی شده و سود واقعی سهام شرکت های جدیدالورود به بورس اوراق بهادار تهران، تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین سود اعلام شده توسط مدیران دارای دقت بیشتری (خطای کمتری) نسبت به مدل های سری زمانی است .
10) دکتر جواد رضازاده و علی آشتاب (1388) در تحقیقی به رابطه دقت پیش بینی سود و بازده سهام شرکت های جدیدالورود به بورس اوراق بهادار تهران پرداخته و به این نتیجه رسیده که سود پیش بینی و گزارش شده توسط شرکت های ایرانی همراه با خطا بوده و متوسط این خطا بالغ بر 26 درصد است. یعنی سود واقعی شرکت های ایرانی به طور متوسط 26 درصد بیشتر از سود پیش بینی شده است و مدیران شرکت های ایرانی از این نظر محافظه کارانه عمل می کنند.
اساساً این تحقیق نیز در ادامه این تحقیقات انجام می شود و بر آن است که پیش بینی مدل های سری زمانی باکس-جنکینز از سود را با پیش بینی های سود توسط مدیریت مورد آزمون و مقایسه قرار دهد.
2-9) خلاصه فصل دوم :
در این فصل محقق با مرور مفصل ادبیات موجود در زمینه پیش بینی ابتدا به تشریح مفهوم پیش بینی، تعریف مسأله و هدف پیش بینی پرداختیم. سپس روش های کمی و کیفی پیش بینی و مدل های باکس-جنکینز را بیان کرده و مراحل آن را توضیح دادیم. در ادامه به تعریف سود، پیش بینی سود و کاربردهای سود پیش بینی شده پرداخته و سپس پیش بینی سری های زمانی برای سودهای سالانه و فصلی را بیان نمودیم. در نهایت نیز به سابقه تحقیقات خارجی و داخلی در زمینه پیش بینی سود اشاره کردیم.

مطلب مرتبط :   دانلود مقاله با موضوع بزهکاری اطفال و نوجوانان، کارکردهای اجتماعی

فصل سوم
روش تحقیق
3-1) مقدمه :
هر پژوهش در واقع با قصد پاسخگویی و راه حل یابی برای یک مسئله اصلی که در قالب یک پرسش ظهور کرده است آغاز می شود(خاکی،1378). مسئله علمی عبارت از یک تحریک ذهنی است که نیازمند به یک پاسخ از طریق تحقیق علمی می باشد(همان).
تحقیق عبارت است از فرآیند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین. در این فرآیند از چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آنها به یافته ها، استفاده می شود. در انجام پژوهش به منظور کسب شناخت، باید مجموعه ای از سوال ها یا فرضیه های تحقیق را تدوین کرد، سپس آنها را مورد آزمون قرار داد. این امر، فرایند پژوهش را هدایت کرده و پژوهشگر را در به دست آوردن شناخت یاری می دهد. بر این اساس روش تحقیق وسیله یا طریقه تعیین این امر است که چگونه یک فرضیه تحقیق مورد تأیید قرار می گیرد یا رد می شود.
در فصل پیشرو که تحت عنوان روش تحقیق می باشد به معرفی نوع و روش تحقیق، مسأله تحقیق، فرضیه تحقیق، جامعه آماری، نمونه آماری و معیارهای انتخاب آن، تعریف متغیرهای تحقیق و قلمرو زمانی و مکانی تحقیق می پردازیم. پس از آن به تشریح روش تحقیق جهت بررسی فرضیه ها، و در آخر آزمون های مورد نیاز جهت تحلیل و بررسی نتایج ارائه می گردد.
3-2) طرح مسأله پژوهش :
تحقیق وقتی می تواند به درستی آغاز شود که مسئله تحقیق به صورت یک بیانیه مسئلهدرآمده باشد،زیرا در غیر اینصورت حالت آدرس غلطی را داردکه جوینده در نهایت جز خستگی و هدر رفتن هزینه و زمان حاصلی ندارد(فرهنگی و صفر زاده،1387). انتخاب مسئله پژوهش هم به طور معمول به ذوق، سلیقه، علاقه، زمینه تخصصی و تجارب شخصی پژوهشگر بستگی دارد؛ بنابراین نمی توان قواعد فنی خاص و رهنمودهای زیادی برای آن ارائه نمود(دلاور و حیدری تفرشی،1385).
طرح مسأله بدون شک یکی از دشوارترین گام ها در فرایند تحقیق محسوب می شود. در طی سال های گذشته تحقیقات متعددی در زمینه توصیف تجربی سود حسابداری در طی زمان و استفاده از الگویی برای پیش بینی سودهای آتی توسعه یافته است. از جمله انگیزش ها، برای انجام این گونه مطالعات، توسعه و بهبود مدل های ارزشیابی اوراق بهادار بوده است. این محققین پیش بینی سود را به عنوان جانشینی برای جریانات وجوه آتی مد نظر داشته اند.
همچنین تلاش به منظور ساخت مدل های انتظار سود بهتر و دقت پیش بینی سود در اخذ تصمیمات بهینه، توسط استفاده کنندگان درون سازمان و استفاده کنندگان برون سازمانی، از موارد دیگر آزمون سری زمانی سود می باشد.
در تحقیق حاضر، تمرکز بر دستیابی به منبع بهتری برای تعیین سود مورد انتظار از طریق مقایسه دقت پیش بینی سود توسط مدیریت و مدل های سری زمانی باکس_جنکینز با توجه به نمونه های گردآوری شده می باشد.
3-3) نوع و روش تحقیق :
روش، شیوه پیش رفتن به سوی یک هدف است و هر پژوهشگر پس از تعیین و تنظیم موضوع باید در اندیشه گزینش روش پژوهش باشد، چرا که روش تحقیق جز روش کشف قوانین یا نیل به هدف نیست(فرشاد گهر و سعیدی،1381).
هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید، چه شیوه و روشی را اتخاذ کند تا او را هر چه دقیقتر، آسانتر، سریعتر و ارزا نتر در دستیابی به پاسخ یا پاسخ هایی برای پرسش یا پرسش های تحقیقی مورد نظر کمک کند(فرهنگی و صفرزاده،1387).
روش انجام پژوهش یکی از عوامل عمده ای است که بر تحقیق و نتایج حاصل اثر می گذارد و غالباٌ به هدف پژوهش ، ماهیت موضوع، امکانات اجرایی تحقیق و فرضیه های تدوین شده بستگی دارد.
دو روش اصلی بدست آوردن داده ها مطالعات توصیفی (پیمایش ها) و مطالعات تجربی هستند.