دانلود پایان نامه
3-6) گردآوری اطلاعات :
به طور کلی اطلاعاتی که در این تحقیق مورد نیاز است، شامل اطلاعاتی در مورد تحقیقات قبلی صورت گرفته، مبانی نظری که قبلاً تبیین شده و نیز داده های لازم برای تحلیل و آزمون فرضیه ها است. برای بررسی سابقه تحقیقات صورت گرفته از بانک های اطلاعاتی علمی الکترونیکی از طریق اینترنت استفاده شده است. از مطالعات کتابخانه ای هم برای برخی از مطالب مورد نیاز از جمله مبانی نظری تحقیق استفاده شده است. همچنین با توجه به ماهیت متغیرهای تحقیق، داده های مورد نیاز از منابع معتبری چون کتابخانه سازمان بورس اوراق بهادار تهران، سایت سازمان بورس اوراق بهادار تهران و شرکت بورس اوراق بهادار تهران و همچنین نرم افزارهای تدبیر پرداز و ره آورد نوین جمع آوری می شود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهایی مانندEXCELl ، EVIEWS و روش های آماری استفاده می شود.
یکی از مهمترین الزامات و ضروریات تحقیق، دستیابی به اطلاعات قابل اطمینان و صحیح می باشد ،زیرا این اطلاعات مبنای تحلیل ها و قضاوت های آتی قرار می گیرند.
در این تحقیق با توجه به محدودیت دسترسی به اطلاعات مالی شرکت ها در کشور که به دنبال خود الزام در صحت و اطمینان لازم را نیز به همراه دارد، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار کشور به عنوان منبع تأمین شواهد و اطلاعات انتخاب گردید.
اطلاعات مربوط به سود حسابداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار کشور علی رغم تمامی کاستی ها ،مشکلات، محدودیتها و نابسامانیهای کتابخانه ای، نسبت به سایر منابع اطلاعاتی،از ضریب اطمینان بالاتری برخوردار می باشد. تعداد این شرکت ها در تاریخ تحقیق به 396 شرکت بالغ می گردید که از طریق مراجعه به کتابخانه بورس ،استفاده از نرم افزار ره آورد و تدبیر پرداز و نهایتاً سایت های اینترنتی نسبت به جمع آوری اطلاعات آن ها،اقدام گردید.
3-7) طبقه بندی، نام گذاری، تشخیص وتعریف عملیاتی متغیرها :
هدف تعریف عملیاتی متغیرها، قابلیت اندازه گیری کردن متغیر ها می باشد تا آن ها قابلیت اندازه گیری به صورت کمی راداشته باشند.
متغیر بر اساس نقشی که در پژوهش بر عهده دارد، به دودسته تقسیم می شود:
1- متغیر مستقل 2- متغیر وابسته
متغیر مستقل بوسیله پژوهشگر اندازه گیری، دست کاری یا انتخاب می شود تا تأثیر یا ارتباط آن با متغیر دیگر معین شود.
متغیر وابسته مشاهده یا اندازه گیری می شود تا تأثیر متغیر بر آن معلوم و مشخص شود.
متغیرهای مستقل این تحقیق، پیش بینی EPS توسط مدیریت شرکت ها و پیش بینی EPS به وسیله سری های زمانی باکس – جنکینز می باشد.که به شرح ذیل تعریف می شوند.
پیش بینی EPS توسط مدیریت: عبارت است از پیش بینی هایی که مدیریت شرکت ها در هر سال از EPS آتی شرکت ارائه می دهند. لازم به ذکر است که EPS اعلام شده توسط مدیریت برای قصل آخر سال 1390 منظور محقق می باشد
پیش بینی EPS بوسیله سری های زمانی باکس – جنکینز: شامل EPS هایی می باشد که به وسیله مدل سری های زمانی باکس – جنکینز برآورد و تخمین زده می شود.
متغیر وابسته ، دقت پیش بینی می باشد.که در این تحقیق بر مبنای خطای نسبی پیش بینی به شرح زیر اندازه گیری می شود:
EPSپیش بینی شده _EPS واقعی = خطای نسبی پیش بینی
EPS پش بینی شده
3-8) مدل روش تحقیق :
جهت آزمون فرضیه اصلی تحقیق مراحل زیر انجام می گیرد:
انتخاب شرکت های نمونه بر اساس محدودیت سری زمانی و استخراج سود واقعی شرکت ها به تفکیک فصل
انجام آزمون ایستایی بر سود واقعی شرکت های منتخب
محاسبه مناسب ترین مدل سری زمانی باکس- جنکینز با استفاده از مشاهدات ایستا شده
محاسبه EPS شرکت های نمونه بوسیله مدل برازش شده
استخراج EPS پیش بینی شده مدیریت برای فصل آخر سال 1390 شرکت های منتخب از نرم افزار ره آورد نوین