دانلود پایان نامه
هر پژوهش فعالیتی نظام مند است که طی آن یا دانش گسترش می یابد، یا وضعیتی توصیف و تبیین می گردد و یا در نهایت مسأله و مشکل خاصی راه حل جویی می شود. با توجه به این که هر تحقیق با یک مسئله و هدف خاص آغاز می شود لذا بر پایه مسئله های مطرح شده و هدفی از تحقیق که پژوهشگر دنبال می کند، تحقیقات را طبقه بندی می کنند.
تحقیقات علمی بر اساس هدف تحقیق به سه دسته تقسیم می شوند: بنیادی، کاربردی، تحقیق و توسعه(سرمد، بازرگان و حجازی،1384). تحقیقات از لحاظ زمان نیز به مطالعات طولی و مقطعی تقسیم بندی می شوند.
بنابراین تحقیق حاضر از لحاظ روش، تجربی ؛ و از لحاظ هدف، کاربردی ؛ واز لحاظ زمان، مقطعی می باشد.
تحقیقات کاربردی با استفاده از زمینه و بسترشناختی و معلوماتی که از طریق تحقیقات بنیادی فراهم شده، برای رفع نیازمندی های بشر و بهبود و بهینه سازی ابزارها، روش ها، اشیا و الگوها در جهت توسعه رفاه و آسایش و ارتقای سطح زندگی انسان مورد استفاده قرار می گیرند ( حافظ نیا،1382).
3-4) تدوین فرضیه :
فرضیه عبارت آزمون پذیری است که رابطه قابل انتظار بین دو یا چند متغیر را به صورت دقیق و روشن بیان می کند. فرضیه را آزمون پذیر می نامند زیرا باید صحت آن از طریق آزمون بررسی شود(مومنی،1383)
محقق پس از طرح سؤال و تعقل درباره آن به بررسی تجارب و مطالعات مقدماتی درباره جواب های ممکن به تدوین فرضیه می پردازد. فرضیه یک بیان مبتنی بر حدس مبهم و یا یک جواب مستدل است.
در پژوهش حاضر ابتدا عقیده خود را به صورت فرضیه طرح کرده ایم و در مراحل بعد آن فرضیه را مورد تجزیه و تحلیل علمی قرار داده ایم تا صحت و سقم آن معلوم گردد. بدین ترتیب فرضیه پیشنهادی رد یا قبول می شود. فرضیه مورد بررسی در این تحقیق عبارت است از:
دقت پیش بینی EPSتوسط سری های زمانی باکس – جنکینز بیش تر از دقت پیش بینی EPS توسط مدیریت شرکت ها می باشد.
با توجه به فرضیه فوق فرضیه های آماری تحقیق به شکل زیر بیان می گردد:
فرض H0: خطای نسبی EPS پیش بینی شده توسط مدیریت وخطای نسبی EPS پیش بینی شده بوسیله مدل،یکسان می باشد.
فرض H1: خطای نسبی EPS پیش بینی شده توسط مدیریت وخطای نسبی EPS پیش بینی شده بوسیله مدل،متفاوت می باشد.
3-5) جامعه آماری و نمونه آماری :
3-5-1) جامعه آماری :
جامعه شامل گروهی از افراد است که یک یا جند صفت مشترک دارند که این صفات مورد توجه محقق می باشند(شریفی،1374). در تعریفی دیگر، جامعه آماری را می توان اینگونه بیان کرد: جامعه آماری عبارت است از کلیه عناصر و افرادی که در مقیاس جغرافیایی مشخص دارای یک یا چند صفت مشترک باشند. (حافظ نیا،1382)
جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که در زمان پژوهش شامل 396 شرکت می باشد. کیفیت بالاتر اطلاعات، عمومی بودن مالکیت این شرکت ها،انتشار سالانه صورتهای مالی آنها، ضابطه مند بودن نحوه گزارش صورتهای مالی و سهولت دسترسی به اطلاعات شرکت ها از عمده ترین دلایل محدود کردن جامعه آماری به شرکت های پذیرفته شده در بورس می باشد.
3-5-2) نمونه آماری :
نمونه عبارت است از مجموعه ای از نشانه ها که از یک قسمت، یک گروه یا جامعه ای بزرگتر انتخاب می شود به گونه ای که این مجموعه معرف کیفیات و ویژگی های آن قسمت، گروه یا جامعه بزرگ تر باشد
در اکثر تحقیقات به دلیل کمبود امکانات، محدودیت های زمانی و مکانی، نمی توان از تمام جامعه آماری استفاده نمود بلکه بر اساس روشهای آماری از نمونه گیری استفاده می گردد
با توجه به این که در تحقیق حاضر ازمدل های سری زمانی استفاده می شود، لذا به دلیل محدودیت های آماری موجود ما بر آن شدیم تا از شرکت هایی در نمونه آماری استفاده کنیم که اطلاعات مربوط به سود هر سهم ((EPS و سرمایه آن ها در دوره زمانی مناسب و به طور کامل و متقن موجود باشد
از منابع قابل اطمینان جهت دستیابی به اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار کشور، نرم افزارهای موجود و رایج درکشور می باشد، که رایج ترین و مشهورترین این نرم افزارها نرم افزار ره آورد، می باشد که بر مبنای دوره زمانی مناسب اطلاعات مورد نظر (از سال 1385 به بعد) آورد به عنوان مناسب ترین منبع انتخاب گردید.
باکس و جنکینز پیشنهاد می کنند که حداقل پنجاه مشاهده باید مورد استفاده قرار گیرد تا این که در تدوین مدل ها نتایج این روش شناسی معنی دار و سودمند واقع شود.
بدین سان محقق در نظر دارد که حجم مشاهدات کمتر از پنجاه نباشد تا این که نتایج تحقیق در بخش تدوین مدل ها، معنی دار شود. نمونه شامل شرکت هایی است که EPS های پیش بینی شده توسط مدیریت و EPS های واقعی آنها از فصل اول 1385 تا فصل آخر 1390 موجود باشد. در نهایت پس از رعایت شروط فوق و اعمال نمونه گیری از 396 شرکت موجود در بورس اوراق بهادار تهران تا پایان سال 1390،تعداد 51 شرکت به عنوان نمونه انتخاب گردید.
بدین ترتیب نمونه آماری با 1224 مشاهده انتخاب و جمع آوری گردید، که اسامی شرکت های نمونه، سود هر سهم، به طور جداگانه در پیوستدر جدول شماره(4-2) آمده است.