دانلود پایان نامه
در این تحقیق پس از جمع آوری داده های متغیرها، از اطلاعات51 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت های مختلف استفاده شده است شایان ذکر است که این 51 شرکت در بازه زمانی ابتدای سال 1385 تا انتهای سال 1390 به مدت 6 سال مورد بررسی قرار می گیرند. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهایی مانندEXCEL ، EVIEWS واز روش های آماری توصیفی و استنباطی، استفاده می شود.
در این فصل، بر اساس روش تحقیق ذکر شده در فصل قبل به دنبال انجام آزمون فرضیه تحقیق مبنی بر بالاتر بودن دقت پیش بینی مدل های سری زمانی باکس- جنکینز از پیش بینی مدیریت در خصوص EPS شرکت های منتخب هستیم.
ابتدا فهرست شرکت های منتخب به عنوان نمونه آماری تحیق مورد اشاره قرار می گیرد. سپس به صورت پنل برای تمامی شرکت های نمونه،آزمون های مربوط به تعیین مدل مناسب رفتار سود اجرا گردیده است و نتایج این قسمت ملاک تعیین مدل اصلی تحقیق قرار گرفت. در قسمت برآورد مدل اصلی تحقیق ، تمامی مشاهدات مربوط به شرکت های نمونه (شامل سود واقعی 24 فصل متوالی از سال 1390-1385) به منظور تأمین مشاهدات لازم برای برازش مدل به کار گرفته شده است. بدیهی است که در همین حال آزمون های نیکوئی برازش و سایر آزمون ها تایید مدل به لحاظ اقتصاد سنجی صورت می پذیرد.
در نهایت مجموعه پیش بینی های مدل در کنار پیش بینی های های مدیریت و مشاهدات واقعی برای فصل آخر سال 1390 و برای شرکتهای منتخب قرار گرفت وپس ازمحاسبه خطای نسبی پیش بینی برای مدل ومدیریت، با استفاده از آزمون والد مورد بررسی و آزمون قرار می گیرد تا بتوان نسبت به آزمون فرضیه تحقیق اظهار نظر کرد.
4-2) نمونه آماری :
در این مطالعه داده های مربوط به EPS پیش بینی شده و تحقق یافته شرکت های پذیرفته شد در بورس به شکل فصلی از سال 1385 تا فصل آخر1390 جمع آوری شد. در این بین شرکت هایی که تاریخ مجمع آن ها 29/12 بوده و نیز از اطلاعات کافی برخوردار بوردند و همچنین در این دوره افزایش سرمایه داشته اند (به دلیل همگن شدن داده ها) انتخاب شدند که شامل 51 شرکت می باشد که در جدول (4-1)در پیوست آمده است.
4-3) آمار توصیفی داده ها :
در این مطالعه از داده های EPS (واقعی) استفاده شد تا به کمک معیار باکس – جنکینز مدل خود رگرسیونی مناسب جهت پیش بینی طراحی شود و نتایج آن با پیش بینی مدیریت مقایسه گردد. ابتدا در جدول زیر مشخصات آمار توصیفی سری مورد استفاده (EPS واقعی( ارائه شده است. لازم به ذکر است که این مطالعه به شکل پنل انجام می شود یعنی داده ها به شکل سوار شده روی هم و در قالب یک مدل کلی دیده می شوند. از مزایای مدل پنل دیدن اثرات خاص مقطعی در مدل است که تورش تخمین را کاهش می دهد همچنین به دلیل اینکه در این نوع مدل ها حجم مشاهدات افزایش می یابد توان تخمین افزایش یافته و مشکلاتی همچون همخطی رفع می شود.
(جدول4-2) آمار توصیفی داده ها
EPS
میانگین
 Mean
 882.8725
میانه
 Median
 624.0000
ماکزیمم
 Maximum
 6926.000
مینیمم
 Minimum
-687.0000
انحراف معیار
 Std. Dev.