دانلود پایان نامه
به جای استفاده از سری های تعدیل نشده و تقسیم نمونه نیز، از سری های زمانی تعدیل شده که اثر اقلام پرت و دورافتاده حذف شده است، استفاده شود.
2-8) پیشینه تحقیق :
تحقیقات بسیار زیادی در زمینه دقت پیش بینی سود به عمل آمده است. هدف اصلی بیشتر این تحقیقات، بررسی و تعیین دقت پیش بینی سود توسط تحلیلگران مالی و مدیریت و سری های زمانی بوده است که این تحقیقات نتایج مختلف و گاهاٌ متضادی به همراه داشته است.
2-8-1) پژوهش های خارجی :
گرین و سگال(1966)،پیش بینی ها مدیریت رادر بیست و پنج شرکت در سال های (1965 -1963) با پیش بینی های مدل های ساده سری های زمانی مورد آزمون و مقایسه قرار دادند، نتایج تحقیق این دو محقق تفاوت معنی داری را بین پیش بینی ها نشان نداد.
آقایان بیسی،کری و توارک(1976)، با مقایسه دقت پیش بینی سود توسط مدیریت و تحلیلگران مالی بدین نتیجه رسیدند که پیش بینی های سودتوسط مدیریت از دقت بالاتری نسبت به پیش بینی سودتوسط تحلیلگران مالی برخوردار است. با این حال نتایج آنها از لحاظ روش های آماری معنی دار نبودند.
وایمیر(1985) نیز، پیش بینی های تحلیلگران مالی را قبل از انتشار پیش بینی مدیریت مورد آزمون قرار داد، اوبه این نتیجه دست یافت که پیش بینی های مدیریت به طرز معنی داری صحیح تر از پیش بینی های تحلیل گران مالی است، همچنین نشان داد که پیش بینی های مدیریت حاوی بار اطلاعاتی است.
جان هیسل و رابرت جنین(1986)، یافتند که پیش بینی های مدیریت که همزمان یا قبل از انتشار پیش بینی تحلیلگران مالی است صحیح تر از برآوردهای تحلیلگران مالی است و این در حالی است که پیش بینی تحلیل گران مالی در شروع نه هفته بعداز انتشار پیش بینی های مدیریت بسیار صحیح تر می باشند.
بولیگر (2001) نیز در تحقیقات نشان می دهد که دقت پیش بینی تحلیلگران با تجربه آن ها و همچنین تعداد شرکت هایی که تحلیل می کنند ، رابطه مستقیم دارد . همچنین دقت پیش بینی در کشورهای مختلف می تواند تحت تاثیر عواملی مانند سیستم مالیاتی یا اصول حسابداری باشد .
بیجینسکی و همکاران (2002) نیز در پژوهشی به زمان پیش بینی سود توسط مدیران پرداختند . آن ها به مقایسه زمان شناسایی سودهای پیش بینی شده در دو کشور امریکا و کانادا پرداخته ، نتیجه گرفتند که مدیران شرکت های امریکایی احتمالا زمانی که اخبار بد نزدیک بوده است ، سود را پیش بینی می کنند ، ولی مدیران شرکت های کانادایی زمانی که اخبار خوب در طول دوره پیش بینی وجود دارد ، سود را پیش بینی می کنند .
کلمنت و همکاران (2003)نیز رابطه میان انتشار اخبار پیش بینی سود از جانب مدیران و تغییرات قیمت سهام را بررسی کردند و نتیجه گرفتند که انتشار این پیش بینی ها افزون بر تاثیرگذاری بر قیمت سهام بر پراکندگی پیش بینی های تحلیلگران مالی موثر است .
ماندی و همکاران (2003) نیز در پژوهشی دریافتند که دقت پیش بینی سود و سوگیری مدیریت در ارتباط با اندازه شرکت نیست ، ولی با میزان زیان ها و سودهای گزارش شده در ارتباط است . و در حالتی که سود با دقت کمتری پیش بینی می شود ، معمولاً با خوش بینی بیشتری انجام می شود .
تی سی و هو (2004) با بررسی نتایج حاصل از 1100 پیش بینی سود هر سهم 331 شرکت تایوانی از ژانویه سال 1991 تا دسامبر سال 1997 نشان دادند که پیش بینی های سود تحلیلگران از پیش بینی ها بر اساس مدل سری زمانی ساده(گام تصادفی) دقیق تر است، اما این برتری فقط در دوره های کوتاه مدت مطرح است
کیکون (2005) با استفاده از 120،022 مشاهده در دوره زمانی سالهای 1990 تا 2001 به محاسبه انحراف پیش بینی ، خطای پیش بینی و خوش بینی سود در امریکا پرداخت . انحراف پیش بینی، خطای پیش بینی و خوش بینی سود به طور یکنواختی در طول دوره بررسی کاهش یافت.این موضوع به ویزه در بین شرکت های زیان ده چشمگیر بود به گونه ای که اختلاف خطای پیش بینی در پایان دوره مورد بررسی، جزئی و اندک بود.
لونکانی و فیرث(2005) با انتخاب 175 شرکت از 468 شرکت که طی سال های 1996-1991 در بورس اوراق بهادار تایلند به ثبت رسیده بودند به مطالعه رابطه دقت پیش بینی سود و بازده اولیه سهام شرکت های جدیدالورود پرداختند و دریافتند که بین خطای پیش بینی سود و بازده اولیه سهام رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
کامران احمد و همکاران (2007) با مطالعه روی 202 شرکت پذیرفته شده در بورس داکا (پایتخت بنگلادش) بین سال های 2006-1990 به بررسی عوامل موثر بر خطای پیش بینی سود شرکت های دارای عرضه اولیه سهام پرداخته و نتایج آنها بیان کننده این بود که بین شرایط رونق اقتصادی خطای پیش بینی سود رابطه معکوس و بین عمر شرکت و خطای پیش بینی سود رابطه مثبت وجود داشت.
2-8-2) پژوهش های داخلی :
در سال های اخیر بخش زیادی از مطالعات داخلی نیز به پیش بینی سود و دقت سودهای پیش بینی شده توسط مدیریت پرداخته است . که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد :
1) آقایی و کردستانی (76-1375) در تحقیقی به بررسی میزان مربوط بودن سود آینده سرمایه گذاری در پیش بینی سود پرداختند و نتیجه گرفتند که تنها 12% از تغییرات سود یک سال به مشاهدات چهار سال گذشته سودها مربوط می شود . به طور کلی الگوی آنها نشان داد که مشاهدات گذشته سودها در پیش بینی سود آینده برای بیشتر شرکت ها مفید نیست .
2) خالقی مقدم نیز در سال 1377 دقت پیش بینی سود در شرکت هاراکه توسط مدیریت اعلام می شود را در 45 شرکت بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار داد. ارتباط چهار متغیر قیمت سهام،اندازه ،عمر شرکت و درجه اهرم مالی با دقت پیش بینی سود با استفاده از رگرسیون های یک و چند متغیره مورد آزمون قرار گرفت. نتایج آزمون فقط ارتباط بین دقت پیش بینی و متغیرهای قیمت و اندازه شرکت را تأیید نمود .
3) شریعت پناهی و قاسمی (1382) در تحقیقی که در بین 48 شرکت صورت پذیرفت به این نتیجه رسیدند که دقت پیش بینی سود توسط مدیریت شرکت های بورس (1368 تا 1382) بالاتر از دقت پیش بینی سود توسط سری های زمانی باکس-جنکینز است، و بالاتر بودن دقت پیش بینی مدیریت در مقایسه با مدل های سری زمانی باکس-جنکینز به معنای عدم ارتباط سود هر سال با سال های قبلی نیست.
4) دکتر ایرج نوروش و غلام زاده (1382) در تحقیقی به بررسی رفتار سود حسابداری با استفاده از سری های زمانی باکس-جنکینز پرداختند که نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش آنان نشان داد که فرایند ایجاد سود سالانه شرکت های ایرانی تحت مطالعه، میانگین متحرک است.
5) ابوالقاسمی (1384) با بررسی 12 شرکت سیمان در سال های 1383-1373، پیش بینی سود توسط مدیریت را با مدل های سری زمانی مقایسه کرد. نتایج مقایسه پیش بینی سود مدیران با هر یک از مدل های سری زمانی نشان داد، در همه شرکت ها پیش بینی ها بر اساس مدل سری زمانی از پیش بینی سود توسط مدیران دقیق تر است و میانگین قدر مطلق انحرافات در سطح انواع مدل ها نشانگر این است که مدل نمو هموار ساده کاراتر از سایر مدل های سری زمانی می باشد.
6) ثابت (1384) در پژوهشی به بررسی تاثیر پنج عامل اندازه شرکت، مقدار بحران مالی، نرخ رشد، تأمین مالی برون سازمانی و کنترل قیمت ها در صنعت بر سوگیری مدیران شرکت ها در پیش بینی سود پرداخت. یافته های تحقیق وی نشان داد که به طور میانگین، پیش بینی سود شرکت ها خوش بینانه انجام شده است. تأمین مالی برون سازمانی به منظور فرضیه پژوهشی بر پیش بینی سود موثر است . وی نتیجه گرفت که شرکت های کوچکتر در مقایسه با شرکت های بزرگتر پیش بینی بد بینانه تری انجام می دهند. همچنین با افزایش مقدار بحران مالی نیز سود بدبینانه منتشر می گردد. با این حال وی در تحقیق خود، ارتباط معناداری میان نرخ رشد شرکت و کنترل قیمت ها در صنعت با سوگیری در پیش بینی سود مشاهده نکرد .