شناسایی و الویت بندی عوامل موثر بر شفافیت نظام اداری ایران با …

0 Comments

وجود تعهد در سطوح بالای جامعه( مسئولیت پذیری در روند قضائی)
تائید تصمیمات مجلس بر شفاف سازی اطلاعات
توجه به مشارکت مردمی( جلب همکاری به دنبال اعتماد سازی)
آگاهی بخشی عمومی
تائید نظارت قوه قضائیه بر شفاف سازی اطلاعات
عوامل بین المللی
رقابت بین دولت ها
فعال بودن در تجارت جهانی
وجود بخش ها و شرکت های خصوصی و بین المللی
همراستایی و همکاری با سازمان های بین المللی
اهتمام به رعایت قوانین بین المللی
شکل۴-۱ درخت مسئله عوامل موثر بر شفافیت نظام اداری ایران
۴-۳٫ اجرای تکنیک آراس
با دسته بندی زیرمعیارهای تحقیق در پنج دسته معیار اصلی، در فاز دوم از مطالب ارائه شده در فصل چهار، اکنون مباحث و داده های تحلیل شده مرتبط با رتبه بندی معیارهای پنج گانه تحقیق قابل تامل می باشد. اولین گام از اجرای تکنیک آراس گردآوری نظرات خبرگان و تشکیل ماتریس تصمیم است. همانطور که در فصل سوم اشاره شد برای انجام این تکنیک نظر ۵ خبره مورد استفاده قرار گرفته است. لازم به ذکراست اشاره شود در اولین ماتریس از تکنیک آراس مقدار بهینه برای هر معیار در نظر گرفته شده است. ملاک تعیین مقدار بهینه برای هر معیار مطابق مبانی نظری و ریاضی این تکنیک از طریق پیگیری دو سناریو قابل تعیین می باشد. ابتدا، می توان بر اساس ماهیت معیار تصمیم(بیشینه بودن یا کمینه بودن) بیشنه ترین یا کمینه ترین مقدار را به عنوان مقدار بهینه تعیین نمود و یا در سناریو دوم می توان براساس نظرات خبرگان به صورت مستقیم این مقدار را معین نمود. دراین تحقیق مقدار بهینه براساس سناریو دوم تعیین گردیده است.
جدول۴-۲ تشکیل ماتریس تصمیم گیری

این مطلب را هم بخوانید :
اثربخشی معنا درما نی گروهی بر کیفیت زندگی وتغییرسبک دلبستگی- قسمت ۳۴

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

رعایت منافع ملی تبعیت از چشم اندازهای ایران۱۴۰۴ میزان اهمیت و کارائی اجرائی کمک به ارتقا رفاه اجتماعی همسوئی با ساختارهای اجرائی و نظارتی قوه مقننه و قضائیه پاسخ گویی و تعهد به مسئولیت های اجتماعی سودآوری برای دولت و ملت
ماهیت معیار تصمیم Max Max Max Max Max Max Max
عوامل نهادی ۹