شهری، حکمرانی، ، شهروندان، قاهره، تشکل‌های

این اهداف، بر تقویت نظام اداری و تخصیص بودجه برای خدمت رسانی محلی، آموزشی و ظرفیت سازی جهت ایجاد شهرداری های مدرن، ایجاد شوراهای محلی قوی با اختیارات گسترده تر، ظرفیت سازی و حمایت از نهادهای مدنی، همکاری مسئولان حکومت مرکزی با حکمرانان شهری، آموزش مدنی و دموکراسی تأکید شده است(Brinkerhoff & Myfeld,2005:p.60). برنامه های این چنینی می توانند در دراز مدت سبب تقویت حکمرانی شهری و تحقق حکمرانی خوب شهری شود.

3. تمرکزگرایی در تهیه و تدوین برنامه ها و طرح های شهری
تمرکززدایی یکی از شاخص های پیش درآمد حکمرانی خوب و به ویژه حکمرانی خوب شهری به حساب می آید در تمرکززدایی سعی می شود تا حد امکان اداره امور محلی و شهری به نمایندگان آن محل یا شهر واگذار شود. در این روش اداره شهر نقش و مشارکت نهادهای مدنی، بخش خصوصی و شهروندان یک فاکتور مهم به حساب می اید چرا که در روش اگر طرح و برنامه ای در حال تدوین باشد از ذی نفعان آن حداقل نظرخواهی خواهد شد ولی در نظام های متمرکز طرح و برنامه ها توسط گروهی بدون اظهارنظر شهروندان و سایر ذی نفعان تهیه و تدوین و اجرا می شود. به هر حال در ترکیه(شهر استانبول) به دلیل تمرکز قدرت و عدم تمرکززدایی سبب شده است که برنامه ها و طرح ها به صورت از بالا به پایین تهیه و تدوین و اجرا شود.

4. بی اعتمادی به تحزب و تشکل های مدنی
احزاب و تشکل های مدنی به عنوان رابطان اصلی بین شهروندان و دولت مرکزی نقش بسیار مهمی بازی می کنند. در این راستا در کشورهای رو به توسعه مثل ترکیه احزاب و جامعه مدنی گرچه برای فعال کردن و میدان دادن به آن ها صحبت های بسیاری شده است و گاهاً بر وجود آن ها تاکید می شود ولی در شرایطی که بسترهای لازم برای فعالیت آن ها فراهم نباشد، حتی اگر حزبی هم تاسیس شود، آن حزب نمی تواند افکار عمومی را نمایندگی نماید. چرا که وجود احزاب و تشکل های مدنی مستلزم وجود فرهنگ مشارکتی در جامعه می باشد. در این شرایط احزاب و تشکل های مدنی به بنگاه های تبلیغاتی هژمونی حاکم تبدیل می شوند و در افکار عمومی جایگاه خود را از دست خواهند داد. حاکمیت نیز به دلیل بدبینی نسبت به تشکل های مدنی، ترجیح می دهد که این نهادها را به نهادی نمایشی، تنزل دهد. در ترکیه به دلیل بدبینی سنتی که نسبت به احزاب و تشکل های مدنی وجود دارد طبیعی است که حکمرانی خوب شهری نتواند به درستی رشد پیدا کند. به هر حال مشارکت شهروندان در فرایند حکمرانی شهری از طریق تشکل های مدنی صورت می گیرد و خصوصی سازی نیز به عنوان یکی از بسترهای لازم برای حکمرانی خوب شهری با واگذاری امور شهری به تشکل های مدنی و بخش خصوصی میسر می شود که در صورت وجود بدبینی حاکمان اصلی قدرت عملاً تحقق حکمرانی خوب شهری تا حد زیادی منتفی می نماید.
در ضمن لازم به یادآوری است که، گرچه ترکیه در ارائه خدمات شهری به شهروندان خود نسبت به برخی از کشورهای خاورمیانه موفق عمل کرده است منتها، به دلیل محدود کردن سطح آزادی های سیاسی(سردارنیا،1391 ب: 25) نتوانسته به شاخص های حکمرانی خوب شهری در این کشور جامه عمل بپوشاند.

5. عدم کادر سازی قوی و استفاده از نیروهای متخصص در اداره امور شهر
در شهر استانبول و به طور اعم به دلیل سیاست زدگی که در این کشور وجود دارد بیشتر دل مشغولی های مسئولین اداری و شهری در این کشور به سمت جذب و استفاده نیروهای همسو با تفکر خود می باشد و از تربیت نیروهای زبده و قوی و همچنین جذب نیروهایی که تا حدی ممکن است به لحاظ نگرش سیاسی متفاوت با آن ها بیندیشند برای اداره امور شهری نیز خودداری می نمایند که این امر یکی از دلایل عمده عدم تحقق حکمرانی خوب شهری در این کشور بوده است.

6. عدم توجه کافی به تحقق شهر مجازی(الکترونیک) در شهر استانبول

7. عدم توجه کافی به واحد تحقیقاتی و پژوهش شهری در این کشور
ایجاد و توسعه واحد پژوهش در هر سازمانی می تواند در تصمیم سازی و تصمیم گیری کمک فراوانی به نهاد کند. در دنیای امروز داشتن اطلاعات کافی شرط لازم برای موفقیت در یک تصمیم گیری واقعی می باشد. البته لازم به یادآوری است که در دهه ی اخیر مدیران شهری در ترکیه به ویژه شهر استانبول به ضرورت توجه به واحد پژوهش و تحقیقات بیشتر شده به طوری که امروزه این با بودجه ای بالغ بر یک میلیون دلار برنامه هایی را برای ادامه فعالیت خود طراحی کرده است و این مسئله خود نشان دهنده اهمیت این واحد می باشد ولی به هر حال این واحد در شهر استانبول یک واحد تازه کار می باشد و تا مرحله پختگی راه بسیاری در پیش دارد116.

8. عدم پیش زمینه های کافی برای مشارکت شهروندان در فرایند تصمیم گیری شهری.

9. ناکافی بودن ابزارهای مناسب برای پاسخگویی مدیران شهری به شهروندان و سایر ذی نفعان شهری.

گفتار ششم: بررسی حکمرانی و مدیریت شهری در مصر: کلان شهر قاهره
مصر به عنوان پرجمعیت ترین کشور جهان عرب، از پیشینه تاریخی – تمدنی چند هزار ساله برخوردار است117. با اعلام استقلال و برقراری سلطنت مشروطه در سال1921، نوعی جامعه مدنی ضعیف با حضور سندیکاها یا انجمن های صنفی – حرفه ای و دو حزب “وفد” و “الفتات” به وجود آمد و رقابت چند حزبی و حق رای همگانی برای مردان، قانونی و مجاز اعلام شد. نخستین گروهی که از حق داشتن انجمن برخوردار شدند، وکلا و تاجران بودند(Alsayyid Mustapha,1993:p.230).
کلان شهر قاهره بزرگ ترین شهر قاره آفریقا و یکی از قدیمی ترین شهرهای بزرگ جهان است که در محل اتصال رود نیل به دلتایش واقع شده است. جمعیت منطقه کلان شهر قاهره در سرشماری سال 2010 بیش از 12.450 میلیون نفر بوده که یک پنجم جمعیت کشور است. بیش از نیمی از فعالیت های تجاری- خدماتی و فرهنگی کشور و 48.5 درصد کارگران صنایع در قاهره می باشند.
طی دهه اخیر، درون منطقه کلان شهر قاهره رشد شهرهای کوچک به مراتب سریع تر از شهرهای بزرگ بوده و نرخ رشد سالانه قاهره بزرگ از 3.2 به 1.9 درصد تنزل یافته است و مهاجرت از شهر قاهره به دیگر شهرهای منطقه کلان شهر رشد قابل توجهی داشته است و در مجموع به نظر می رسد که به آرامی از سهم جمعیت مراکز شهری در منطقه کلان شهری کاسته شده و به سهم جمعیت حومه ها افزوده می شود(سعیدی رضوانی و کاظمیان،پیشین: 117).
از سال 1960 در جهت سیاست های تمرکززدایی طبق قانون، فرمانداری هایی با اختیارات محلی در تقسیمات کشوری مصر ایجاد شدند. شهرداری قاهره بزرگ بر همین اساس از سال 1960 به فرمانداری تبدیل شد که با تقسیم شهر به نواحی کوچک تر و انتخاب شوراهای محلی برای اداره آن ها، در عمل صاحب نظام اداری دو سطحی گردید. شورای فرمانداری قاهره( شورای مردم) طبق قانون با 130 عضو، انتخاب مستقیم شده که باید حداقل نصف اعضای آن از کارگران یا کشاورزان باشند. اعضاء براساس چهار نماینده انتخابی و یک نماینده زن از هر تقسیم اداری کوچک تر شهر برگزیده می شوند.
تصمیم های شوراها باید در انطباق با قوانین کشور باشد و فرماندار حق رد هر تصمیم شورا را در شورت تناقض با برنامه و بودجه اقتصادی کشور را دارد.
فرماندار118 قاهره مشابه سایر فرمانداران نماینده رئیس جمهور بوده و توسط او منصوب می شود. فرماندار رئیس قوه مجریه در فرمانداری محسوب می شود. مسئول نظارت بر اجرای سیاست های عمومی دولت است. جایگزین قدرت یکایک وزراء در اداره های محلی مربوطه می باشد. بیش از نیمی از منابع مالی فرمانداری قاهره بزرگ به دولت مرکزی وابسته است و درآمدهای محلی ناچیز است.
انتصابی بودن فرماندار، علی رغم انتخابی بودن شورای کلان شهر که منتخب مردم است و همچنین وابستگی شدید فرمانداری( شهرداری) به دولت مرکزی وجه افتراق نظام مدیریت شهری در این کشور با کشورهای توسعه یافته می باشد. در نتیجه فرماندارها قدرت اصلی را در دست دارند و چون توسط رئیس جمهور نصب یا عزل می گردند. در مقابل، شوراهای مردمی پاسخ گو نیستند و برعکس بیشتر خود را در مقابل دولت مرکزی پاسخ گو می دانند. بررسی ها نشان داده است که ضعف اطلاعات و تخصص اعضای شوراهای محلی باعث عدم مشارکت و نفوذ مؤثر قوه مقننه شهر (شورای فرمانداری قاهره) در قوه مجریه ( فرمانداری) شده است.
اداره امور حمل و نقل عمومی، ایجاد مساکن اجتماعی، اعطای امتیازات و پروانه ها، اداره امور فاضلاب و هدایت آب های سطحی، تأمین آب، ایجاد تأسیسات شهری نظیر کشتارگاه، برنامه ریزی کاربری زمین و ارائه خدمات شهری وظایف اصلی شهرداری شهر قاهره می باشد و اما عدم مشارکت مؤثر مردم، وجود فساد اداری گسترده، وجود سکونتگاه های گسترده غیر رسمی، وجود فشارهای سیاسی در بازار زمین که موجب گسترش بی رویه شهری می شود و ناهماهنگی دستگاه های دولتی که مانع برنامه ریزی یکپارچه و هماهنگ است و عدم استقلال شهرداری موجب شده که شهرداری در انجام وظایف خود از موفقیت کامل برخوردار نباشد(سعیدی رضوانی و کاظمیان،پیشین: 119-117).

الف. کنش گران حکمرانی شهری در مصر: کلان شهر قاهره
کنش گران عرصه شهری متعددند که هر یک به نوبه خود می توانند تأثیرات عمیقی بر نحوه اداره شهر بگذارند در این بین شورای شهر و شهرداری از بازیگران اصلی در حکمرانی خوب شهری محسوب می شود و دارای نقش مهم و مؤثرتری است و سایر نهادهای خصوصی، مدنی و اصناف از دیگر کنش گران این عرصه؛ با همکاری بخش دولت می توانند فعالیت خود را در استقرار حکمرانی خوب شهری تسهیل و تسریع کنند. به مفهوم دیگر، در حکمرانی خوب شهری بین سه رکن اصلی حکمرانان شهری، جامعه مدنی و بخش خصوصی ارتباط نزدیکی وجود دارد، شراکت موجود سبب می شود که از امور عمومی به شکل صحیح تر و بهینه تری بهره برداری شود. وجود ارتباط صحیح بین سه رکن یاد شده زمینه را برای تحقق حکمرانی خوب شهری در ابعاد مختلف میسر می سازد. در حکمرانی خوب شهری این سه رکن به عنوان عناصر اصلی محسوب می شود(رزمی و صدیقی،1391: 2). این مسأله در کشورهای در حال توسعه با چالش هایی مواجه است، زیرا مفهوم حکمرانی خوب شهری مبتنی بر اصول لیبرال و متناسب با جوامع توسعه یافته بوده و بیانگر گرایش سیاسی یا ایدئولوژیکی خاصی است که پیاده سازی آن در جوامع در حال توسعه با موانعی رو به رو است.

1. شهرداری
شهرداری به عنوان یکی از بازیگران اصلی عرصه حکمرانی خوب شهری می باشد. شهرداری قاهره وظایف متعددی دارد ازجمله؛ تنظیف معابر، جمع آوری زباله ها، مبلمان شهری، زیباسازی شهر، جمع آوری تکدی گری در شهر، آسفالت خیابان ها، صدور مجوز ساخت و ساز، صدور گواهی پایان ساخت و… بر عهده دارد. شهرداری در کلان شهرها نماینده دولت مرکزی به حساب می آید. گرچه با شورای شهری که منتخب شهروندان هستند همکاری نزدیکی دارد.

2. شورای شهر
اعضای شورای شهر که منتخب مردم هستند و برای مدت چهار سال هستند و شهردار را برای مدت پنج سال انتخاب می کنند، بیشترین اختیار را دارد و تصمیم گیری در شهرداری تا حد زیادی بر عهده اوست. بررسی و تصویب بودجه شهرداری که از سوی شهردار آماده می شود مهم ترین وظیفه این شوراست. برخی از تصمیم های شورا مانند تصویب بودجه شهرداری بایستی به تصویب نماینده سازمان مرکزی در آن محل برسد. همچنین، برخی دیگر تصمیمات شورا بایستی به تصویب وزارت مربوطه حکومت مرکزی برسد و برخی نیازی به تصویب نهادهای دیگر ندارد119.

3. نهادهای مدنی
یک شرط مهم برای جامعه مدنی، باور به فرصت ها و حقوق برابر برای همه شهروندان و گروه های رسمی و قانونی در جامعه است. بر پایه این اصول، ضرورت دارد که حکومت و نهادهای مدنی هر دو به اصل حاکمیّت ملی و مشارکت فراگیر، دور از تبعیض و برابرِ همه شهروندان و کنش گران مدنی، گذشته از وابستگی های قومی، نژادی و مذهبیشان، پایبند باشند. تبعیض، انحصارگرایی و کم توجّهی یا بی توجّهی به حقوق گروه های اقلیّت در زمینه های سیاسی، قومی، مذهبی و زبانی ضعیف که در حاشیه مانده اند و وزن سیاسی و اجتماعی کمتری دارند، با روح جامعه مدنی سخت ناسازگار است(سردارنیا،جامعه مدنی اخلاقی و حقوق…پیشین: 78-77).
جامعه مدنی نقشی بسیار مهم در حمایت از حقوق شهروندان دارد. جامعه مدنی بیانگر بخشی از جامعه است که شهروندان را با حوزه عمومی و دولت پیوند می دهد، به عبارتی وجه سیاسی جامعه است. سازمان های جامعه مدنی مشارکت مردم در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی را کانالیزه کرده و آن ها را از طریق سازماندهی در گروه های قدرتمند برای تأثیرگذاری بر فرایند خطمشی گذاری تقویت می کند. آن ها همچنین فرصت هایی برای افراد جامعه فراهم می آورند تا ظرفیت هایشان را توسعه داده و استانداردهای زندگی شان را بهبود دهند(علیزاده و عرب،1387: 319-318).
جامعه مدنی استوار بر اخلاق مدنی و قانونمندی می تواند به حکمرانی خوب انجامد. جامعه مدنی، بیاخلاق مدنی، تنها اسم و پوسته ای بی درون مایه خواهد بود. به سخن دیگر، اخلاق مدنی، هسته و جوهره جامعه مدنی است و نهادهای مدنی پوسته بیرونی آن و پوسته بی درون مایه، ارزشی نخواهد داشت. مهم ترین سازه ها یا ویژگی های اخلاق مدنی عبارت است از : اعتماد، احترام دو

]]>