دانلود پایان نامه
ترتیب، در مطالعات و تحلیل ها درکنار مؤلفه های اقتصاد محیط زیست و مسایل اجتماعی، فرهنگ نیز موردتاکید قرار گرفت. در این سالها در بسیاری از پژوهشها و نظریه پردازیها از مبنای چهارگانه توسعه پایدار یاد می شد .
بدیهی است که با پذیرش فرهنگ به عنوان یک رکن اصل توسعه و پایداری، راه برای ورود دیگــر مؤلفه های معنوی و غیرمادی گشوده می شد، زیرا براساس تعاریف مورد توافق جداسازی فرهنگ از ارزشها متصور نخواهدبود و در عرصه معیارهای ارزشی، داوری و به ویژه داوری اخلاقی اجتناب ناپذیر است. به این ترتیب در مفهوم توسعه پایدار، درواقع نوعی داوری ارزشی مبتنی بر فرهنگ به رسمیت شناخته شد و مسلماً توسعه درقالب آن تعریف شد .
در فضایی این چنین، بدیهی بود که توسعه پایدار دیگر نمی توانست تنها در مفهوم رشد اقتصادی قالب ریزی شود، بلکه برآورده شدن نیازمندی هـــای بخش وسیعتـری ازجمعیت و به خصوص مفهوم بهتر شدن را نیز با خود به همراه داشت. بنابراین، در چشم انداز جدید، داوری ارزشی غیرقابل انکار خواهد بود . کنفرانس عمومی یونسکو در سال 1991 با تصویب قطعنامه ای مدیرکل یونسکو را موظف کرد تا در هماهنگی با دبیرکل سازمان ملل کمیسیون مستقلی را برای بررسی ارتباط فرهنگ و توسعه ایجاد کند. در نوامبر سال 1992 پطرس غالی130 دبیرکل سابق سازمان ملل و فدریکو مایور مدیرکل سابق یونسکو در حیطه وظیفه محوله به یونسکو و درحقیقت درجهت اعتلای نقش فرهنگ در فرایند توسعه، کمیسیون جهانی پیرامون فرهنگ و توسعه را به ریاست خاویر پرزدوکوییار دبیرکل پیشین سازمان ملل تشکیل دادند. مایور در سال 1993، این حرکت را تحت ظرفیت سازی برای توسعه پایدار مورد بحث قرار داد. در واپسین سالهای قرن بیستم دیگر از بی توجهی گذشته نسبت به مؤلفه های فرهنگی خبری نیست و در پرتو نقادی های بسیار، فرهنگ در جایگاه واقعی خود منزلتی غیرقابل انکار یافته و به ویژه در مناظره توسعه پایدار به عنوان یکی از ارکان اصلی و نیز گستره ای پویا به رسمیت شناخته شده است. تکیه بر فرهنگ به عنوان یک مبنا در مناظره، درحقیقت گشودن راه را برای حضور عناصر غیرمادی و نقش آفرینی مؤلفه های ارزشی در عرصه توسعه است. به این ترتیب، موضوعاتی که در گذشته از عرصه پژوهشی علمی رانده شده بودند، اینک دعوت می شوند تا با شکستن بن بستها به زندگی انسان درکره خاکی مفهومی دوباره بخشند. باتوجه به میزان تاکیدی که در مطالعات اخیر نسبت به فرهنگ مبذول می شود و به ویژه با مداقه در سر فصل های متنوع فرهنگی در برنامه های پیشنهادی برای قرن بیست و یکم از هم اکنون می توان منزلتی رفیع تر و دامنه ای وسیع تر را برای فرهنگ درهزاره سوم انتظار کشید . ( www.takbook.com/Content/980 )
6) آموزش : در دوران، ما آموزش و پرورش به عنوان موثرترین ابزار جوامع برای ورود به چالشهای آینده مورد توافق قرار گرفته است و اصولاً پذیرفته شده است که در پرتو آموزش و پرورش امروز دنیای فردا شکل خواهدگرفت . تعلیم و تربیت مهمترین عامل موثر در دگرگونی طرزنگرش و رفتار بشری است که در مسیر رشد اقتصادی، بهبود کیفیت زندگی، ایجاد دانش ومهارت، تامین فرصتهای شغلی و افزایش تولید جامعه به کار گرفته می شود. از این رو در جوامع منزلتی یگانه یافته است . آموزش و پرورش پایدار به مفهوم وسیع خود در دهه های آینده این توانمندی را خواهد داشت، تا به مثابه ابزاری قابل اعتماد پل مستحکمی بین کلاس درس و اجتماع و بین کلاس درس و بازار بنا کند . اهمیت آموزش و پرورش پایدار نه تنها در عرصه مطالعات که درعمل و نیز در عرصه نهادهای بین المللی موردتوافق جمعی قرار گرفته است .
مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1997، با تاکیدی دوباره بر دستور کار 21، پس از گذشت پنج سال ازاجلاس ریو، با تصویب قطعنامه ای نظام تعلیم و تربیت موثر و تخصیص منابع مالی متناسب برای همه سطوح تحصیلی به ویژه ابتدایی و متوسطه را پس زمینه و اساس ضروری برای نیل به توسعه پایدار تعریف کرد و لزوم بازنگری و تصحیح جهت گیری های تعلیم و تربیت درهمه کشورها را موردتاکید قرار داد . درخور توجه آن که آموزش و پرورش نباید و نمی تواند صرفاً در تحصیلات رسمی خلاصه شود، بلکه هر نوع آموزش حتی اشکال سنتی یادگیری در منزل و اجتماع را نیز شامل می شود . مایور مدیرکل سابق یونسکو در سال 1993 رسماً از تشکیل دو کمیسیون بین المللی یکی در زمینه فرهنگ و توسعه و دیگری در زمینه تعلیم و تربیت در قرن بیست و یکم خبر داد . این کمیسیون با مطالعه و بررسی های همه جانبه مشکل را در ناکارآمدی روش ها و کیفیت آموزش تشخیص داد و چاره را در آن یافت تا شیوه های آموختن در نخستین گام آموخته شود و آن را مبتنی بر چهار پایه تعریف کرد :
یادگیری زندگی کردن باهم
یادگیری دانستن
یادگیری عمل کردن
یادگیری بودن.
در مقاله ای به قلم یک عضو اسلوونیایی کمیسیون فوق به نام الکساندرا کرنهاوزر آمده است. آموزش و پرورش در ساخت توسعه پـایدار انسانی چون سیمان عمل می کند. این تشبیه اگرچه از زوایای مختلف ضعیف و ناکارآمد به نظر می رسد، لیکن درواقع مراد نشان دادن نقش این مؤلفه در قوام و دوام مفهوم توسعه پایدار است. او در این مقاله که مضمون آن در توصیه های کمیسیون و نیز در پاره ای مقالات دیگر نیز تایید شده آورده است، توسعه باید بر تعهدی خوش بینانه برای زندگی بهتر همه مردم استوار باشد و در مسیر نیل به استانداردهای زندگی بهتر باید وزن بسیار بیشتری به دارایی های غیرمادی، همبستگی انسانها و محیط زیست داده شود و این همه تحقق نخواهدیافت مگر با کسب بهتر دانش و فرهنگ. کرنهاوزر سرانجام به این نتیجه دست پیدا می کند که توسعه پایدار با درهم آمیختن کسب دانش با ارزش ها، مالاً حکمت را خلق خواهدکرد ( مولدان ، سوزان ، 1381 ). در چشم انداز پایداری، مهمترین سرمایه کشورها سرمایه های انسانی است. بدیهی است که بالندگی سرمایه های عظیم درگرو آموزش خواهد بود. آموزش و پرورش پلی است که از گذشته به حال و از حال به آینده می رسد، لذا برای رسیدن به آینده های پایدار درکی عمیق تر از اهمیت این موضوع و نگاهی دوباره بر نظام آموزش کشورها در نخستین گام ضرورت خواهد داشت . در نمودار زیر اجزای توسعه پایدار به همراه مؤلفه های هر کدام را مشاهده می نماییم :
نمودار 2-2 توسعه پایدار و مؤلفه های سه گانه آن به همراه اجزای مرتبط با آن

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه معیارهای اخلاقی، مسائل اخلاقی

منبع : ( www.takbook.com/Content/980 )

: (Urban Sustainable development Theory ) 2-7 نظریه توسعه پایدار شهری
مقدمه :
در راستای تحقق توسعه پایدار شهری می بایست شرایطی فراهم شود تا امکان بستر سازی توسعه پایدار انسانی و بهبود رفاه طراحی اقلیمی – اجتماعی شهروندی، فراهم گردد که در این بستر می توان به برقراری عدالت اجتماعی هماهنگ با محیط زیست انسانی تقویت ساختارهای همبستگی اجتماعی همچون تعهد و مسئولیت پذیری ، تقویت بنیانهای اجتماعی و خانوادگی و احیای محیط زیست همگانی و ایجاد انتظام ساختاری در فضای شهری برای و بهبود بهره گیری از فضاهای شهری و افزایش رضایت – ادراک زیباشناختی و خوانایی شهری و بهبود بهره گیری از فضاهای شهری و افزایش رضایت شهروندی و یکپارچگی بخشی به ساختار بصری محیط و منظر شهری اشاره کرد ( به نقل از سایت مرجع مدیریت شهری ) .
2-7-1 نظریه توسعه پایدار شهری :
“نظریه توسعه پایدار شهری، حاصل بحث های طرفداران محیط زیست درباره مسائل زیست محیطی به خصوص محیط زیست برای حمایت از منابع محیطی عرضه شد. توسعه پایدار شهری نیازمند شناسایی توسعه پایدار شهری است که به دنبال نظریه محدودیت های محیطی برای فعالیت های انسانی در ارتباط با شهرها و تطبیق روش های طراحی در این محدودیت هاست . در این نظریه موضوع نگهداری منابع برای حال و آینده از راه استفاده بهینه از زمین و وارد کردن ضایعات به منابع تجدید ناپذیر مطرح است . نظریه توسعه پایدار شهری موضوع های جلوگیری از آلودگی های محیط شهری و ناحیه ای ، کاهش ظرفیت های تولید محلی ، ناحیه ای و ملی ، حمایت از بازیافت ها ، عدم حمایت از توسعه های زیانبار و از بین بردن شکاف میان فقیر و غنی را مطرح می کند همچنین راه رسیدن به این اهداف را با برنامه ریزی شهری ، روستایی ، ناحیه ای ، ملی که برابر قانون ، کنترل کاربری ها و کنترل بیشتر در شهر و روستاست ، می داند.این نظریه به مثابه دیدگاهی راهبردی ، به نقش دولت در این برنامه ریزی ها اهمیت بسیار می دهد و معتقد است دولت ها باید از محیط زیست حمایت همه جانبه ای کنند . این نظریه ، پایداری شکل شهر ، الگوی پایدار سکونتگاهی ، الگوی موثر حمل و نقل در زمینه مصرف سوخت و نیز شهر را در سلسله مراتب ناحیه شهری بررسی می کند . شاخص های توسعه پایدار شهری را در نمودار زیر مشاهده می نماییم : ” ( زرآبادی ، توکلی ، 1388 ) .
نمودار 3-2 چارچوب شاخص های توسعه پایدار شهری ( تفکیک شاخص های کاربردی در شهر )

مطلب مرتبط :   مقاله با موضوع سیاست گذاری عمومی، دیدگاه تصمیم گیری

منبع : ( زرآبادی ، توکلی ، 1388 ) .

2-7-1-1 عوامل پایداری شهری در مقیاس شهر :
توجه به فشردگی بافت ) بایستی متناسب با وضعیت شیب زمین ،پوشش گیاهی و اقلیم در نظر گرفته شود )
افزایش تراکم در اطراف شهر به منظور مصرف بهینه انرزی و جلوگیری از اتلاف آن و تخریب محیط زیست .
طراحی مناسب شریان ها و به حداقل رساندن سه راهی ها ،چهار راه ها و تقاطع ها برای کاهش ترافیک و آمد و رفت ها ،کاهش مصرف انرزی و آلودگی هوا .
افزایش کاربری های چند عملکردی و جلوگیری از قطبی شدن131 عملکردها و نزدیکی محل کار به زندگی .
بهینه سازی ارتفاع ساختمان ها تا چهار طبقه به منظور کاهش اتلاف انرزی در طبقه های بالاتر .
افزایش مراکز فعالیت در شهر و ایجاد تمرکز مورد نیاز در آنها .
افزایش جذابیت و خوانایی شهر .
انجام مطالعات تفضیلی برای تعریف و معرفی شاخص های پایداری شهری به عنوان برای سنجش میزان حرکت به سوی پایداری در فرآیند توسعه شهری .
استفاده از سیستم یکپارچه حمل و نقل عمومی .
برنامه ریزی و طراحی برای افزایش و کارایی هر چه بیشتر فضاهای سودمند از نظر بیولوزیکی .
توزیع نظام یافته شهرها در فضا بر اساس سلسه مراتب و متناسب با ظرفیت حمل بستر اکولوزیک هر شهر ) آمایش سرزمین ) .
مکان یابی دقیق و طراحی و برنامه ریزی بهینه برای شهرهای جدید .
تعیین ضوابط برنامه ریزی و طراحی شهری برای کاهش آلودگی هوا ، صدا و آلودگی های بصری ( زرآبادی ، توکلی ، 1388 ) .
2-7-1-2 عوامل پایداری شهری در مقیاس محله :
تطابق طراحی محله با طبیعت و همگام با محیط پیرامونش ) اعم از توپوگرافی ،اقلیم ،پوشش گیاهی و… ( .
استفاده از زمین های خالی و بناهای متروک .
استفاده از کمربند سبز در اطراف محله ها و تقویت پوشش گیاهی .
طراحی کاربری زمین در محله و مرکز محله به کونه ای که افراد بتوانند بدون نیاز به خودرو و از راه پیاده روی ،نیازهای خود را تامین کنند ( همان 1388، ص 115 ) .

2-7-1-3 عوامل پایداری شهری در مقیاس واحد همسایگی :
افزایش کاربری ها متنوع در واحد همسایگی؛
زیبا سازی خیابان ها و شریان ها؛
ایمن سازی خیابان ها و مسیرها برای استفاده پیاده؛
طراحی مسیرهای دوچرخه؛
باز زنده سازی و حفظ بناهای تاریخی؛
جلوگیری از تخریب بناها تا حد امکان؛
تامین انرزی مصرفی واحد همسایگی از منابع محلی ( همان ، 1385 ، ص 115 ) .
2-7-1-4 عوامل پایداری شهری در مقیاس بنا :
طراحی بنا به گونه ای که تاثیر نامطلوب به محیط اطراف نگذارد) جلوگیری از تاثیر ساخت بنا بر محیط زیست و گیاهان(
طراحی ساختمان های با کیفیت و استحکام لازم و با طول عمر بالا .
قابلیت استفاده مجدد از ساختمان ها و قابلیت تغییر عملکرد آنها ) انعطاف پذیری132( .
حداکثر استفاده از انرژی های تجدید پذیر در بنا .
طراحی سازگار با اقلیم در ساختمان ها .
مشارکت در مدیریت انرژی توسط استفاده کنندگان .
طراحی در جهت سلامت مردم .
استفاده از مصالح بوم آورد در طراحی بناها ) بکارگیری تجربه های گذشتگان در طراحی های بومی)
توجه به حجم بنا و سایه اندازی با استفاده از خورشید و نوع اقلیم در مکان های مختلف .
طراحی ساختمان های دلپذیر ،زیبا و با حداقل هزینه نگهداری .
بهبود روشهای ساخت و ساز صنعتی که باعث کاهش هدر رفت مصالح می شود ( همان ، 1385، ص 116 ) .

2-7-2 دیدگاه پرنشیب و آزاردهنده133 توسعه پایدار شهری :
به منابع طبیعی به عنوان یک سرمایه نگاه می شود و حداکثر استفاده کردن از آن مورد نظر است .
بر اساس این نظریه هیچ محدودیتی در زمینه ظرفیت درک انسان وجود ندارد و این قدرت انسان می تواند هرگونه سیستم محیطی را تحت نفوذ خود درآورد .
ابزار سیاست گذاری به صورت مداوم به حداکثر سازی محصول رشد آن می پردازد .
محدودیت این دیدگاه در متن توسعه پایدار عبارت از این است که این دیدگاه با معیار پول نگاه متمرکزی بر سیستم فعالیت اقتصادی دارد و از نتایج محیطی این گونه فعلا کاملا چشم می پوشد .
روشی از توسعه است که طی آن به هر قیمت باید سرمایه ها افزایش یابند و به حداکثر برسند ، این امر در زمینه کارهای بزرگ ویا درباره کارهای کوچک تولیدی یکسان است .
در جهان سوم مشکلات شهری به این دیدگاه مربوط می شود ( بیات زاده، مهری – بیدادی، امیر – رحمانی ، سعید ؛ 1390 ص 6 ) .
2-7-3 دیدگاه توسع