دانلود پایان نامه

“تأخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در بررسی سند ملّی” و مفهوم “اهمیت سند ملّی محیط زیست” قرار می‏گیرد.
جدول 4-2: شکل‏گیری مفاهیم از کدهای مطالعه مورد A
ردیف
مفاهیم
نشانگر کدها
1
بحران در مسائل زیست‌محیطی
PA1, PA2, PA81, PA69
2
استعدادهای طبیعی کشور
PA68, PA70, PA71, PA75, PA93, PA94, PA99
3
مطلوبیت جایگاه معاونتی سازمان147
PA25, PA26, PA27, PA31, PA47
4
دانش زیست‌محیطی شهروندان
PA92, PA109, PA77
5
گرایش زیست‌محیطی شهروندان
PA63, PA64, PA111, PA57, PA58, PA77
6
دانش زیست‌محیطی دولتمردان
PA4, PA5, PA6, PA7, PA8, PA9, PA30, PA72, PA73, PA100, PA89, PA92
7
گرایش زیست‌محیطی دولتمردان
PA46, PA97, PA98, PA89
8
دانش زیست‌محیطی بوروکرات‌ها
PA106, PA116
9
گرایش زیست‌محیطی بوروکرات‌ها
PA106, PA107
10
ضعف بودجه‌ای سازمان حفاظت محیط زیست
PA48, PA49, PA54, PA55
11
ناهمخوانی قدرت رسمی با اختیارات واقعی
PA47, PA54
12
باور عدم کارآیی مکانیسم‌های بازارگرا
PA8, PA9, PA47, PA102, PA103
13
تسامح در تصمیم‌گیری زیست‌محیطی
PA77, PA80, PA89, PA123, PA125, PA98, PA135
14
عدم اثربخشی هشدار‌های زیست‌محیطی
PA32, PA51, PA52, PA53
15
اهمیت تخصص‌گرایی NGOs
PA29, PA34, PA35, PA36, PA37, PA130
16
ضمانت اجرایی ضعیف تعهدات بین‌المللی
PA40, PA41, PA45
17
آسیب فناوری‌ سنتی در بهره‌بردرای
PA16, PA69, PA74
18
ضرورت همگامی با فناوری روز
PA91, PA74
19
حساسیت ملی زیست‌محیطی
PA112, PA120
20
سیاست‌زدگی در تصمیم‌گیری زیست‌محیطی
PA90, PA110, PA124, PA133
21
هزینه- منفعت کمّی منابع طبیعی کشور
PA95
22
ظرفیت‌های جذب توریسم سبز
PA99
23
اهمیت نظارت قضایی دادگاه‌ها
PA28, PA29, PA96
24
خودخواهی نهادی سازمان‌های بهره‌بردار
PA50, PA51, PA53, PA78, PA84, PA86, PA103
25
تأثیر رفاه بر کنش زیست‌محیطی
PA62, PA65, PA66
26
بی‌تفاوتی رسانه‌ای زیست‌محیطی در کشور
PA76, PA96, PA113, PA114, PA115, PA116, PA117, PA118, PA119, PA121, PA122, PA13
27
اهمیت جایگاه خبرنگاران زیست‌محیطی
PA114, PA115, PA117, PA118, PA116
28
پرهیز از کنش‌های احساسی
PA34, PA36
29
نظارت ضعیف سازمان ملل متحد
PA40, PA41, PA42, PA45
30
کارکرد وحدت‌بخشی سیاستی شورا
PA33, PA83, PA85, PA104
31
اهمیت رویکرد فرابخشی دولتمردان
PA79, PA82, PA83, PA86
32
ضرورت ریشه‌یابی مسائل زیست‌محیطی
PA108
33
اهمیت اقتدار شخصیتی رئیس سازمان
PA135
34
تأخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در بررسی سند ملّی
PA12, PA15, PA16, PA18, PA39
35
تأثیر توسعه دیپلماسی زیست‌محیطی
PA43
36
نقش کلیدی سند چشم‌انداز در تدوین
PA3
37
محوریت اصل 50 قانون اساسی در تدوین
PA134
38
جامعیت سند ملی محیط زیست
PA20, PA21, PA24
39
مترقّی بودن سند ملی محیط زیست
PA11, PA12, PA13, PA15, PA16, PA17, PA18, PA19, PA22, PA24, PA14, PA20, PA21
40
ضرورت ترجمه اهداف و اسناد بالادستی به عملیاتی
PA14, PA24
41
تدوین موفق، پیش‌شرط اجرای موفق
PA10, PA17
42
ارزش‌محوری نظام تدوین خط مشی زیست‌محیطی
PA23, PA60, PA66
43
اهمیت نظارت قضایی سازمان بازرسی کلّ کشور
PA105
44
تأثیر مطلوب آموزش زیست‌محیطی قضات
PA30
45
ضرورت مشروعیت‌بخشی تقنینی تعهدات بین‌المللی
PA38
46
انفعال نهاد بین‌المللی زیست‌محیطی
PA42, PA44
47
تفاوت ملیتی در نگرش عمومی زیست‌محیطی
PA56, PA57, PA58, PA59, PA60, PA61, PA62, PA65, PA66 PA67
48
اهمیت ارزیابی‌ها و پیوست های زیست‌محیطی
PA88, PA101, PA136
49
اهمیت مشارکت مردمی سبز
PA126, PA127, PA128, PA129, PA130, PA131, PA132
50
ضعف بدنه مدیریتی در بوروکراسی محیط زیست
PA134, PA136
51
نقش انفعالی فراکسیون محیط زیست
PA109

مطلب مرتبط :   مواد غذایی، کارکنان

پس از تحلیل مفاهیم آنها را در قالب مقوله (مفاهیم انتزاعی‏تر) دسته‏بندی نمودیم. در نتیجه مصاحبه نخست، در مجموع 28 مقوله از میان 51 مفهوم ظهور یافته، به شرح زیر شکل گرفت.

جدول4-3: شکل‌گیری مقولات از مفاهیم مصاحبه A
عنوان مقوله ظهور یافته اول
عنوان مفهوم زیرمجموعه
نظام ارزشی عمومی محیط زیست
ارزش‌محوری نظام تدوین خط مشی زیست‌محیطی

عنوان مقوله ظهور یافته دوم
عنوان مفهوم زیرمجموعه
کنش زیست‌محیطی شهروندان
دانش زیست‌محیطی شهروندان

گرایش زیست‌محیطی شهروندان

عنوان مقوله ظهور یافته سوم
عنوان مفهوم زیرمجموعه
منابع مالی زیست‌محیطی
ضعف بودجه‌ای سازمان حفاظت محیط زیست

عنوان مقوله ظهور یافته چهارم
عنوان مفهوم زیرمجموعه
انعکاس مسئله زیست‌محیطی به سازمان عمومی
حساسیت ملی زیست‌محیطی

بی‌تفاوتی رسانه‌ای زیست‌محیطی در کشور

اهمیت جایگاه خبرنگاران زیست‌محیطی

عنوان مقوله ظهور یافته پنجم
عنوان مفهوم زیرمجموعه
سازمان ملل متّحد
نظارت ضعیف سازمان ملل متّحد

انفعال نهاد بین‌المللی زیست‌محیطی

تأثیر توسعه دیپلماسی زیست‌محیطی

عنوان مقوله ظهور یافته ششم
عنوان مفهوم زیرمجموعه
کنش زیست‌محیطی بوروکرات‌ها
دانش زیست‌محیطی بوروکرات‌ها

گرایش زیست‌محیطی بوروکرات‌ها

عنوان مقوله ظهور یافته هفتم
عنوان مفهوم زیرمجموعه
فناوری و امکانات زیست‌محیطی
آسیب فناوری سنتی در بهره‌برداری

ضرورت همگامی با فناوری روز

عنوان مقوله ظهور یافته هشتم
عنوان مفهوم زیرمجموعه
شورای عالی انقلاب فرهنگی
تأخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در بررسی سند ملّی

عنوان مقوله ظهور یافته نهم
عنوان مفهوم زیرمجموعه
شورای عالی محیط زیست
کارکرد وحدت‌بخشی سیاستی شورا

عنوان مقوله ظهور یافته دهم
عنوان مفهوم زیرمجموعه
سازمان حفاظت محیط زیست
مطلوبیت جایگاه معاونتی سازمان

ناهمخوانی قدرت رسمی با اختیارات واقعی

اهمیت اقتدار شخصیتی رئیس سازمان

ضعف بدنه مدیریتی در بوروکراسی محیط زیست

مطلب مرتبط :   تحقیق درمورد معیارهای ارزیابی، الزامات قانونی

عنوان مقوله ظهور یافته یازدهم
عنوان مفهوم زیرمجموعه
سازمان‌های اجرایی بهره‌بردار زیست‌محیطی
خودخواهی نهادی سازمان‌های بهره‌بردار

عنوان مقوله ظهور یافته دوازدهم
عنوان مفهوم زیرمجموعه
وزارت امور خارجه
تأثیر توسعه دیپلماسی زیست‌محیطی

ضمانت اجرایی ضعیف تعهدات بین‌المللی

عنوان مقوله ظهور یافته سیزدهم
عنوان مفهوم زیرمجموعه
تصمیم‌گیری زیست‌محیطی
سیاست‌زدگی در تصمیم‌گیری زیست‌محیطی

تسامح در تصمیم‌گیری زیست‌محیطی

تدوین موفق، پیش‌شرط اجرای موفق

اهمیت ارزیابی‌ها و پیوست‌های زیست‌محیطی

عنوان مقوله ظهور یافته چهاردهم
عنوان مفهوم زیرمجموعه
فراکسیون محیط زیست قوه مقنّنه
نقش انفعالی فراکسیون محیط زیست

عنوان مقوله ظهور یافته پانزدهم
عنوان مفهوم زیرمجموعه
قضات و دادگاه‌های زیست‌محیطی
اهمیت نظارت قضایی دادگاه‌ها

تأثیر مطلوب آموزش زیست‌محیطی قضات

عنوان مقوله ظهور یافته شانزدهم
عنوان مفهوم زیرمجموعه
سازمان بازرسی کلّ کشور
اهمیت نظارت قضایی سازمان بازرسی کلّ کشور

عنوان مقوله ظهور یافته هفدهم
عنوان مفهوم زیرمجموعه
تشکل‌های مردم‌نهاد سبز
اهمیت تخصص‌گرایی NGOs

پرهیز از کنش‌های احساسی

اهمیت مشارکت مردمی سبز

عنوان مقوله ظهور یافته هیجدهم
عنوان مفهوم زیرمجموعه
توافقنامه‌ها و تعهدات بین‌المللی
ضمانت اجرایی ضعیف تعهدات بین‌المللی