دانلود پایان نامه

آخر سدۀ هیجدهم میلادی، مواجه با آگاهی انسان نسبت به حقوق بشر، کرامت انسان، اشتیاق وافر به آزادی و دوستی یکدیگر، اذعان به اصولی از قبیل: حکومت مردم برای مردم و بوسیله مردم و نگرانی نسبت به آزادیهای مدنی و عدالت اجتماعی و همچنین تصدیق به افزایش قدرت و سلطه انسان بر طبیعت بودهایم و از طرف دیگر، هم زمان مواجه هستیم با در معرض قرار گرفتن شهروندان به خدمت در ارتش، جنگهای خانمانسوز و ویرانگر، رشد مادیگری تجاری و همچنین رشد عواطف ملیگرایی و پس از آن کمونیسم و فاشیسم و نژادپرستی. همچنین با سالهایی مواجهیم که همیشه در خاطر ما باقی خواهند ماند، سالهایی که در آنها شش میلیون یهودی توسط هیتلر قتل عام شدند و نیز نیمۀ اول قرن نوزده که شاهد شرایط مشابه بردهداری از سوی پرولتاریای صنعتی بوده و زمان حاضر که مواجه با تهدیداتی نسبت به آزادی انسانی از سوی نظام تمامیت خواه کمونیستی هستیم».571
ملاحظۀ دیگر ماریتن توجه به نیروی الهی همچون راهنمای تاریخ است. از دیدگاه ملحدین قدیمی و جدید، وقایع تاریخی و حوادث، چه بسا محصول قوای کور و ناشناخته میباشند، اما از نظر ماریتن برای یک شخص مسیحی «تاریخ دارای معنی و جهت است»572 و با همه تغییراتی که در آن صورت میگیرد تاریخ تحت امر مشیت الهی است و غایتی معین دارد. وی در این باره مینویسد:
«این یک حقیقت متفقعلیه نزد همۀ مسیحیان است که تاریخ تحت امر خداوند قرار دارد و علی رغم همۀ موانع، خداوند در خلال زمان طرحی را برای آن در نظرگرفته است که نهایتا برای رسیدن به غایتی الهی در حرکت باشد».573
ماریتن معتقد است که کتاب عظیم تاریخ، تحت ارادۀ الهی نوشته شده است و چه بسا شیطان هم با رخصت الهی قلم به دست گرفته باشد. ماریتن میگوید که شیطان همچون جانواران خون آشام در کنار تاریخ آویزان است. با اینهمه تاریخ به سمت جلو حرکت میکند.574

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان درمورد مصرف کنندگان، توزیع کالا

مبحث چهارم: اعمال اصول ثابت برای تأسیس جهان مسیحی جدید
اکنون ببینیم ماریتن چگونه اصول پیشگفته را در تأسیس جهان مسیحی جدید به کار میبندد؟ بدین منظور نخست ویژگیهای جهان مسیحی جدید را که ماریتن بر تأسیس آن اصرار میورزد، شرح میدهیم.(گفتار اول) پس از آن به نحوۀ چگونگی اعمال اصول ثابت پیشنهادی ماریتن بر این جامعه در زمینۀ تنظیم رابطۀ آن با دولت میپردازیم (گفتار دوم).

گفتار اول: جهان مسیحی جدید و ویژگیهای آن
هنگامی که به کتاب مقدس عهد جدید برای مفهوم دنیا و جهان مراجعه میکنیم، با دو تصویر متفاوت و چه بسا متضاد روبرو میشویم: