دانلود پایان نامه

و مطالعه اسناد و سوابق پژوهشی پیشین، مجموعه‌ای از مولفه ها مرتبط با سوالهای اصلی در این بخش طراحی و بر این اساس، گویه هایی پیرامون جوانب مختلف این بخش پژوهش طرح شده است و بدین ترتیب فرم اولیه ابزار پژوهش مخصوص معلمان و مدیران ابتدایی استان خراسان جنوبی تهیه خواهد شد. از این فرم محقق ساخته، جهت دست یابی به دیدگاه های معلمان و مدیران ابتدایی استان خراسان جنوبی پیرامون سوالات پژوهش استفاده شده است.
در این فرم پس از ارائه توضیحات کلی در خصوص چگونگی تکمیل فرم توسط معلمان و مدیران مدارس ابتدایی استان خراسان جنوبی، سوال هایی از پیش ساخته و از نوع بسته پاسخ پیرامون متغیرهای تعدیل کننده مورد بررسی و سپس گویه های اصلی مرتبط با سوال های اصلی پژوهش ارائه شده است.
در این پرسشنامه 11 سوال روش مستقیم نظارت و 19 سوال روش غیر مستقیم نظارت موجود را می سنجد.سوا ل های 1،5،8،10،12،15،17،،18،22،25،28روش مستقیم نظارت را می سنجند و سوالات 2،4،3،6،7،9،11،13،14،16،19،20،21،23،24،26،27،29،30روش های غیر مستقیم نظارت موجود را می سنجد.ضمنا از سوال 30 به بعد سوالات روش های نظارت مطلوب برارزشیابی توصیفی را می سنجد که جزئیات آن به شرح زیر می باشد:
سولات33،32،31 روش نظارت نمایش تدریس ،سوالات36،35،34 روش نظارت کمک به معلمان برای استفاده از ابزار و وسایل کمک آموزشی،سوالات 39،38،37 روش نظارت کمک به معلمان در ارزشیابی صحیح دانش آموزان ،سوالات42-41-40 روش نظارت همتا ،سوالات 45،44،43 روش نظارت مبتنی بر ارزشیابی عملکرد وسوالات50،49،48،47،46 روش نظارت خودارزشیابی را می سنجد.
5-3 ویژگی فنی ابزار
الف)روایی ابزار اندازه گیری
با توجه به روش های هشت گانه سوالهایی که متناسب با آن روش ها مطرح شده و ملاک های مورد نظر باشند طرح شده است.در این رابطه پس از طراحی پرسشنامه برای تعیین روایی آن پرسشنامه در اختیار اساتید مجرب و صاحب نظر و مدیران در زمینه موضوع مورد مطالعه قرار داده شد که پس از بررسی و یا حذف و اصلاح پاره ای از عبارت های نامانوس با50سوال پنج گزینه ای و یک سوال باز پاسخ برای معلمان و مدیران و گروه های آموزشی تهیه و تنظیم شد.
ب)پایایی ابزار اندازه گیری
پس از اجرای آزمایشی پرسشنامه علاوه بر اصلاح برخی عبارات مبهم،ضریب پایایی97درصد برای پرسشنامه معلمان و مدیران به دست آمد.در اندازه گیری پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است.همچنین نسخه ای از پرسشنامه های معلمان و مدیران در بخش پیوست پایان نامه گذاشته شده است.
6-3 شیوه تحلیل داده ها:
در تحلیل توصیفی داده های حاصل از ابزارهای پژوهش، پس از ارائه فراوانی نتایج اظهارات پاسخ گویان با بهره گیری از ارزش های عددی اعطا شده به فراوانی ها (برای هرگز ،عددیک؛بندرت،عدد دو؛گاهی اوقات،عدد سه؛غالبا،عدد چهار و همیشه،عددپنج) میانگین پاسخ به مؤلفه های هر یک از سوال های اصلی ابزارها و هم چنین میانگین کل مؤلفه های مندرج در هر سؤال اصلی پژوهش طی هر ابزار محاسبه شده است. به علاوه از میانگین،انحراف معیار و انواع جداول و نمودارها جهت تبیین توصیفی داده های حاصل از جامعه پژوهش و داده های حاصل طی بررسی سوال های پژوهش استفاده شده است.
در تحلیل استنباطی داده های پژوهش با عنایت به بهره گیری از تبدیل مقیاس مقوله ای طبقه بندی شده داده ها به مقیاس پیوسته و در نتیجه تبدیل شدن فراوانی ها به نمره عددی، از آزمون های پارامتریک استفاده شده است.در تحلیل تفاوت معنادار بین اظهارات پاسخگویان برای تحلیل متغیرهای دو سطحی از آزمون «t» تی تک متغیره ،تحلیل واریانس وآزمون تعقیبی توکی استفاده شده است.
فصل چهارم:
یافته های تحقیق

1-4توصیف آزمودنی ها:
در این بخش با بکارگیری روش های آمار توصیفی سوال های قسمت الف پرسشنامه ویژگی های فرد پاسخ دهنده در ارتباط با جنسیت،سطح تحصیلات، سابقه کار و پایه تدریس مورد تجزیه و تحلیل و توصیف گردیده است و به کمک تشکیل جداول توزیع فراوانی،محاسبه درصد ها ،شاخص های پراکندگی نشان داده شده است.در ضمن شکل توزیع با ترسیم نمودار تشریح شده است.
1-1-4جنسیت
جدول 4-1نشانگر توزیع فراوانی و مشخصه های آماری بر اساس جنسیت معلمان است/بر اساس این جدول از مجموع 265نفر گروه نمونه معلمان بیشترین فراوانی مربوط به افراد با جنسیت زن که با تعداد 214نفر،8/80درصد گروه نمونه معلمان و کمترین فراوانی مربوط به افرادی با جنسیت مرد که با تعداد 50نفر که 9/18درصد نمونه معلمان را به خود اختصاص داده اند.
جدول4-1
جنسیت
فراوانی
درصد
مرد
50
18/9
زن
214
80/8
نامعلوم
1
/4
جمع
265
100
نمودار4-2
جدول4-3نشانگر توزیع فراوانی و مشخصه های آماری بر اساس جنسیت مدیران است.بر اساس این جدول از مجموع 159نفر گروه نمونه مدیران بیشترین فراوانی مربوط به افراد با جنسیت زن که با تعداد 81نفر،9/50درصد گروه نمونه مدیران و کمترین فراوانی مربوط به افرادی با جنسیت مرد که با تعداد 78نفر که 1/49درصد نمونه مدیران را به خود اختصاص داده اند.
جدول4-3
جنسیت
فراوانی
درصد
مرد
78
49/1
زن
81
50/9
جمع
159
100

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد درباره روابط اجتماعی-فایل تمام متن

نمودار4-4
جدول 4-5 نشانگر توزیع فراوانی و مشخصه های آماری بر اساس جنسیت سرگروه های آموزشی است.بر اساس این جدول از مجموع 36نفر گروه نمونه سرگروه های آموزشی بیشترین فراوانی مربوط به افراد با جنسیت مرد که با تعداد 81نفر،8/52درصد گروه نمونه سرگروه های آموزشی و کمترین فراوانی مربوط به افرادی با جنسیت زن که با تعداد 17نفر که 2/47درصد نمونه سرگروه های آموزشی را به خود اختصاص داده اند.
جدول4-5
جنسیت
فراوانی
درصد
مرد
19
52/8
زن
17
47/2
جمع
36
100
نمودار 4 -6
2-1-4تحصیلات
جدول 4-7نشانگر توزیع فراوانی و مشخصه های آماری بر اساس تحصیلات معلمان است.بر اساس این جدول از مجموع 265نفر گروه نمونه معلمان بیشترین فراوانی مربوط به افراد دارای تحصیلات لیسانس که با تعداد 254نفر،8/95درصد نمونه معلمان را به خود اختصاص داده اند.پس از آن به ترتیب 4/3درصد فوق دیپلم با تعداد 9 و8/0درصد دارای تحصیلات فوق لیسانس با تعداد 2نفر هستند.
جدول4-7
تحصیلات
فراوانی
درصد
فوق دیپلم
9
3/4
لیسانس
254
95/8
فوق لیسانس
2
/8
جمع
265
100
نمودار4-8
جدول 4-9نشانگر توزیع فراوانی و مشخصه های آماری بر اساس تحصیلات مدیران است.بر اساس این جدول از مجموع 159نفر گروه نمونه مدیران همه ی فراوانی مربوط به افراد دارای تحصیلات لیسانس که با تعداد 159نفر،100درصد نمونه مدیران را به خود اختصاص داده اند.
جدول4-9
تحصیلات
فراوانی
درصد
لیسانس
159
100
جمع
159
100
نمودار 4-10
جدول4-11 نشانگر توزیع فراوانی و مشخصه های آماری بر اساس تحصیلات سرگروه های آموزشی است.بر اساس این جدول از مجموع 36نفر گروه نمونه سرگروه های آموزشی همه ی فراوانی مربوط به افراد دارای تحصیلات لیسانس که با تعداد 36نفر،100درصد نمونه سرگروه های آموزشی را به خود اختصاص داده اند. جدول4-11
تحصیلات
فراوانی
درصد
لیسانس
36
100
جمع
159
100
نمودار4-12
3-1-4پایه تدریس
جدول 4-13 نشانگر توزیع فراوانی و مشخصه های آماری بر اساس پایه تدریس معلمان است.بر اساس این جدول از مجموع 265نفر گروه نمونه معلمان بیشترین فراوانی مربوط به افراد با پایه تدریس اول که با تعداد 93نفر،1/35درصد نمونه معلمان را به خود اختصاص داده اند.پس از آن به ترتیب 8/32درصد پایه دوم با تعداد 87 و1/32درصد پایه سوم با تعداد 85نفر هستند.
جدول 4-13
پایه تدریس
فراوانی
درصد
اول
93
35/1
دوم
87
32/8
سوم
85
32/1
نمودار4-14
4-1-4سابقه خدمت
جدول4-15 نشانگر توزیع فراوانی و مشخصه های آماری بر اساس سابقه خدمت نمونه معلمان است.بر اساس این جدول از مجموع 265نفر گروه نمونه معلمان بیشترین فراوانی مربوط به افراد دارای سابقه 29سال که با تعداد 32نفر،1/12درصد نمونه معلمان را به خود اختصاص داده اند.پس از آن به ترتیب سابقه های 4سال با تعداد2 نفر،6سال با تعداد 2 نفر،7سال با تعداد 1نفر،9سال باتعداد 2نفر،10سال با تعداد 4نفر،12سال با تعداد 2نفر،13سال با تعداد 7نفر،14سال با تعداد8نفر،15سال با تعداد 6نفر،16سال با تعداد 23 نفر،17 سال با تعداد 16 نفر،18 سال با تعداد 7 نفر،19 سال با تعداد 9نفر،20سال با تعداد 12نفر،21سال با تعداد 24نفر،22سال با تعداد 10 نفر،23 سال با تعداد 28 نفر،24سال با تعداد 13نفر،25سال با تعداد 8نفر،26سال با تعداد 28 نفر،27 سال با تعداد 10 نفرو28 سال باتعداد 9 نفراز نمونه معلمان بوده اند.
جدول4-15
سابقه خدمت
فراوانی
درصد
4
2
/8
6
2
/8
7
1
/4
9
2
/8
10
4
1/5
12
2
/8
13
7
2/6
14
8
3/0
15
6
2/3
16
23
8/7
17
16
6/0
18
7
2/6
19
9
3/4
20
12
4/5
21
24
9/1
22
10
3/8
23
28
10/6
24
13
4/9
25
8
3/0
26
28
10/6
27
10
3/8
28
9
3/4
29
32
12/1
30
2
/8
نمودار4-16
جدول4-17 نشانگر توزیع فراوانی و مشخصه های آماری بر اساس سابقه خدمت نمونه مدیران است.بر اساس این جدول از مجموع 159نفر گروه نمونه مدیران بیشترین فراوانی مربوط به افراد دارای سابقه 16سال که با تعداد 16نفر،1/10درصد نمونه مدیران را به خود اختصاص داده اند.پس از آن به ترتیب سابقه های 4سال با تعداد1 نفر،6سال با تعداد 1 نفر،10سال با تعداد 8نفر،11سال با تعداد1نفر،12سال با تعداد 3نفر،13سال با تعداد 4نفر،14سال با تعداد5نفر،15سال با تعداد 7نفر ،17 سال با تعداد 12 نفر،18 سال با تعداد 2 نفر،19 سال با تعداد 5نفر،20سال با تعداد 9نفر،21سال با تعداد 15نفر،22سال با تعداد 5 نفر،23 سال با تعداد 13 نفر،24سال با تعداد 12نفر،25سال با تعداد 3نفر،26سال با تعداد 10 نفر،27 سال با تعداد 5 نفر،28 سال باتعداد 9 نفر و 29 سال باتعداد 13 نفراز نمونه مدیران بوده اند.
جدول4-17
سابقه خدمت
فراوانی
درصد
4
1
/6
6
1
/6
10
8
5/0
11
1
/6
12
3
1/9
13
4
2/5
14
5
3/1
15
7
4/4
16
16
10/1
17
12
7/5
18
2
1/3
19
5
3/1
20
9
5/7
21
15
9/4
22
5
3/1
23
13
8/2
24
12
7/5
25
3
1/9
26
10
6/3
27
5
3/1
28
9
5/7
29
13
8/2
نمودار4-18
جدول4-19نشانگر توزیع فراوانی و مشخصه های آماری بر اساس سابقه خدمت نمونه سرگروه های آموزشی است.بر اساس این جدول از مجموع 36نفر نمونه سرگروه های آموزشی به ترتیب سابقه های 4سال با تعداد1 نفر،6سال با تعداد 1 نفر،9سال با تعداد1نفر ،10سال با تعداد 1نفر،13سال با تعداد 1نفر،14سال با تعداد1نفر،15سال با تعداد 1نفر،16سال با تعداد4نفر ،17 سال با تعداد 2 نفر ،19 سال با تعداد 1نفر،20سال با تعداد 2نفر،21سال با تعداد 4نفر،22سال با تعداد 1 نفر،23 سال با تعداد 3 نفر،24سال با تعداد 2نفر،25سال با تعداد 1نفر،26سال با تعداد 4 نفر،27 سال با تعداد 1 نفر،28 سال باتعداد 1 نفر و 29 سال باتعداد 3 نفراز نمونه سرگروه های آموزشی بوده اند.
جدول4-19
سابقه خدمت
فراوانی
درصد
4
1
2/8
6
1
2/8
9
1
2/8
10
1
2/8
13
1
2/8
14
1
2/8
15
1
2/8
16
4
11/1
17
2
5/6
19
1
2/8
20
2
5/6
21
4
11/1
22
1
2/8
23
3
8/3
24
2
5/6
25
1
2/8
26
4
11/1
27
1
2/8
28
1
2/8
29
3
8/3
نمودار4-20
2-4توصیف داده ها:
الف)در جداول زیر فراوانی پاسخ های داده شده پاسخ دهندگان به پرسشنامه به تفکیک سه گروه سرگروه های آموزشی،مدیران و معلمان رائه شده است.
جدول 4-21 طبقه بندی گزینه های سوالات روش های نظارت بر فرایند اجرای ارزشیابی توصیفی در نمونه سر گروه های آموزشی
شماره سوال
هرگز
بندرت
گاهی اوقات
غالبا
همیشه
میانگین
انحراف معیار
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
1


11
30/9
15
41/7
8
22/2
2
5/6
3/03
/878
2
2
5/6
10
27/8
24
66/7
4/61
/599
3


4
11/1
5
13/9
13
36/1
14
38/9
4/03
1/000
4


6
16/7
6
16/7
15
41/7
9
25
3/75
1/025
5


4
11/1
11
30/6
13
36/1
8
22/2
3/69
/951
6


1
2/8
11
30/6
11
30/6
13
36/1
4/00
/894
7


1
2/9
15
42/9
15
42/9
4
11/4
3/63
/731
8


2
5/7
12
34/3
17
48/6
4
11/4
3/66
/765
9


3
8/3
16
44/4
12
33/3
5
13/9
3/53
/845
10


4
11/8
15
44/1
9
25
6
17/6
3/50
/929
11


3
8/3
8
22/2
14
38/9
11
30/6
3/92
/937
12
5
13/9
10
27/8
5
13/9
9
25
7
19/4
3/08
1/381
13
2
5/6
5
13/9
13
36/1
8
22/2
8
22/2
3/42
1/156
14


10
27/8
12
33/3
8
22/2
6
16/7
3/28
1/059
15
7
19/4
14
38/9
6
16/7
8
22/2
1
2/8
2/50
1/134
16
8
22/2
16
44/4
8
22/2
4
11/1


2/22
/929
17
20
57/1
7
20
7
20
1
2/9


1/69
/900
18
19
54/3
11
31/4
4
11/4
1
2/9


1/63
/808
19
12
33/3
13
36/1
7
19/4
3
8/3
1
2/8
2/11
1/063
20
7
20
9
25/7
9
25/7
8
22/9
2
5/7
2/69
1/207
21


5
13/9
26
72/2
4
11/1
1
2/8
3/03
/609
22


1
2/9
10
28/6
18
51/4
6
17/1
3/83
/747
23


2
5/6
16
44/4
11
30/6
7
19/4
3/64
/867
24
4
12/9
3
9/7
12
38/7
9
29
3
9/7
3/13
1/147
25
3
8/6
11
31/4
12
34/3
6
17/1
3
8/6
2/86
1/089
26


5
13/9
12
33/3
13
36/1
6
16/7
3/56
/939
27
10
27/8
13
36/1
5
13/9
7
19/4
1
2/8
2/33
1/171
28
2
5/6
1
2/8
17
47/2
10
27/8
6
16/7
3/47
1/000
29
3
8/3
13
36/1
20
55/6
4/47
/654
30
2
5/6
17
47/2
17
47/2
4/42
/604
31
3
8/3
6
16/7
14
38/9
11
30/6
2
5/6
3/08
1/025
32
4
11/1
4
11/1
21
58/3
5
13/9
2
5/6
2/92
/967
33
4
11/1
5
13/9
17
47/2
6
16/7
4
11/1
3/03
1/108
34


1
2/8
7
19/4
9
25
19
52/8
4/28
/882
35


2
5/6
5
13/9
12
33/3
17
47/2
4/22
/898
36
1
2/8
2
5/6
3
8/3
9
25
21
58/3
4/31
1/037
37
2
5/6
1
2/8
4
11/1
17
47/2
12
33/3
4/00
1/042
38
1
2/9
3
8/6
7
20
14
40
10
28/6
3/83
1/043
39
1
2/8
3
8/3
6