دانلود پایان نامه

ارزشیابی توصیفی در 10 استان کشور را مورد بررسی قرار داد.در این پژوهش اطلاعات ،‌با بهره گرفتن از روش ها و ابزارهای مختلف اندازه گیری از نمونه ای به حجم 9651 دانش آموز،‌77 نمونه مدیر،‌294 معلم و 965 اولیای دانش آموزان مدارس مشمول (‌مطالعه)‌و غیر مشمول (‌مقایسه)‌گردآوری شده است.نتایج ارزشیابی نشان داد که طرح ارزشیابی توصیفی در تحقق برخی از اهداف پیش بینی شده از سوی شورای عالی و معاونت آموزش عمومی و تحصیلی موفق در بسیاری از موارد ناموفق بوده است . به نظر او هدف ارتقای سطح بهداشت روانی از طریق افزایش بهداشت روانی محیط آموزش – یادگیری کاملا تحقق یافته است.همچنین فراهم آوردن زمینه ی تاکید بر نتایج آموزش و پرورش تا حد نشبتا قابل قبولی تحقق یافته است . خوش خلق ،‌طرح ارزشیابی توصیفی را در رسیدن به هدفهای زیر ناموفق می داند : بهبود نگرش دانش آموزان نسبت به یادگیری.توجه به اهداف سطوح بالاتر حیطه شناختی.کاهش حساسیت والدین نسبت به نمره. ارائه بازخواهی در مورد فرایند یادگیری.به کارگیری ابزارهای متفاوت سنجش توصیفی.
عبدلی(1381)نیز به مقایسه و بررسی موجود و مطلوب روش های نظارت و راهنمایی آموزشی در مدارس متوسطه شهر اصفهان پرداخته که نتایج نشان دهنده ی آن است که فرایند نظارت و راهنمایی آموزشی در بهبود فرایند تدریس و یادگیری نقش مهم و ارزنده ایفا می نماید.نتایج کلی بدست آمده از تحقیق نشان دهنده تفاوت معنادار بین وضعیت موجود روش های نظارت و راهنمایی آموزشی با وضعیت مطلوب است.همچنین وضعیت موجود روش‏های غیر مستقیم نظارت و راهنمایی آموزشی‏ در دبیرستان‏های دخترانه و پسرانه،از وضعیت موجود روش‏های مستقیم نظارت‏ و راهنمایی بهتر است و وضعیت موجود روش‏های مستقیم و غیر مستقیم نظارت‏ و راهنمایی آموزشی،در مدارس دخترانه، بالاتر از وضعیت موجود روش‏های مستقیم‏ و غیر مستقیم و نظارت و راهنمایی آموزشی‏ در مدارس پسرانه است.
در پژوهشی دیگر احمدی(1381)در بررسی نیاز های آموزشی مدیران مدارس ابتدایی شهر اصفهان در زمینه نقش های نظارتی به این نتیجه رسیده است که مدیران در هریک از نقش های نظارتی دچار مشکل هستند و بیش از حد متوسط در تمامی زمینه ها نیاز به آموزش دارند.
پژوهش اسدی جمنانی نیز(1381) در بررسی ناظران و راهنمایان تعلیماتی بر افزایش کارایی معلمان مدارس ابتدایی شهرستان قائم شهر،اثربخشی خدمات نظارت و راهنمایی تعلیماتی را مورد تایید قرار داد و نقش آن را در مدارس ابتدایی ضروری و در پیشبرد امور آموزشی،امری لازم دانست.به عبارت دقیق تر،هدایت های آموزشی ارائه شده از سوی ناظران و راهنمایان تعلیماتی بر افزایش کارایی معلمان پایه ی پنجم ابتدایی شهرستان قائم شهر موثر واقع شده است.
صفی خانی(1381)در یک پژوهش دیگر عوامل مرتبط با اثربخشی نظارت و راهنمایی تعلیماتی در مدارس ابتدایی منطقه میانه را مورد بررسی قرار داد.هدف تحقیق وی شناسایی عواملی است که با اثربخشی نظارت و راهنمایی تعلیماتی مرتبط هستند.جامعه آماری وی کلیه ی معلمان و مدیران ابتدایی،معلمان راهنمای منطقه میانه بود.نتایج نشان داد که بین میزان آشنایی و استفاده معلمان از شیوه های جدید نظارت و راهنمایی،حجم کار،ویژگی های معلمان راهنما از نظر تجربه و تخصص،نوع نگرش معلمان و مدیران نسبت به معلمان راهنما،نحوه اجرای آیین نامه و دستورالعمل های مربوط به نظارت و راهنمایی و نظرات معلمان،مدیران و معلمان راهنما در خصوص عوامل موثر بر اثربخشی نظارت و راهنمایی تعلیماتی با اطمینان %95اختلاف وجود دارد.که میزان این اختلاف در بین دوگروه معلمان و معلمان راهنما بیشتراز سایرگروه ها می باشد.
جعفری هرندی(1382)در بررسی «عوامل موثر بر افزایش اثربخشی وظایف نظارتی مدیران مدارس ابتدایی از دیدگاه مدیران و معلمان شرق اصفهان» به این نتیجه رسیده است که برای دستیابی به اهداف آموزشی،مدیران و معلمان باید از شایستگی ها و آمادگی های لازم برخوردار باشند.رشد سریع تکنولوژی و جمعیت درحال افزایش از عوامل بکارگیری معلمان فاقد تجربه و آمادگی لازم در زمینه تدریس واداره کلاس است که امکان تحقق اهداف آموزشی را تحت تاثیر قرار می دهد.بنابراین جهت رفع مشکلات مزبور نقش معلمان راهنما برای رشد،هدایت و هماهنگی معلمان کم تجربه و فاقد اطلاعات علمی جدید درخور توجه است.از آن جا که نظارت و راهنمایی به صورت یک مسئله علمی مطرح می باشد و کمتر به تجارب شخصی بستگی دارد،نیاز به مطالعه و بررسی دقیق تری است.در این راستا وی عوامل اصلی افزایش اثربخشی در نظارت و راهنمایی را به صورت چهار سوال تحقیق در زمینه عوامل آموزشی،اداری،ارزشیابی و عوامل انگیزشی بر اثربخشی وظایف نظارتی مدیران مدارس ابتدایی مطرح کرد.وی با بهره گرفتن از شیوه توصیفی-پیمایشی و پرسشنامه32 سوال بسته پاسخ و نمونه 120 نفری از معلمان و مدیران مدارس ابتدایی شرق اصفهان اطلاعات لازم را جمع آوری نمود.نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل آماری پژوهش وی نشان دهنده آن است که بین مقایسه نظرات معلمین و مدیران در خصوص عوامل موثر بر اثربخشی وظایف نظارتی مدیران با توجه به سابقه خدمت و مدرک تحصیلی آنان در خصوص عوامل اداری،آموزشی،ارزشیابی وانگیزشی تفاوت معناداری وجود دارد.
پادار(1383)نیز در پژوهشی به «مقایسه تاثیر شیوه های نظارت و کنترل رسمی و غیر رسمی مدیران آموزشی بر عملکرد معلمان مدارس ابتدایی شهرستان رودهن» پرداخت.هدف محقق از این پژوهش مشخص کردن میزان تاثیر شیوه های نظارت و کنترل رسمی و غیر رسمی مدیران بر عملکرد معلمان مدارس و این که کدام شیوه نظارت تاثیر بهتری بر عملکرد معلمان دارد.روش تحقیق وی علی مقایسه ای بود که با بهره گرفتن از ابزار پرسشنامه 20سوال پاسخ بسته اطلاعات لازم را جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.وی به این نتیجه کلی رسید که نوع نظارت بر عملکرد معلمان تاثیر دارد اما عامل جنسیت بر عملکرد معلمان تاثیر ندارد.
کاظمی(1383)در یک پژوهش در شهرستان رفسنجان نظرات معلمان را درباره ی شیوه های نظارت و کنترل توسط مدیران آموزشی کارآمد مورد بررسی قرار داد.وی با بهره گرفتن از پرسشنامه،196 مدیر مدرسه را مورد نظرسنجی قرار داد.نتیجه بدست آمده از این پژوهش نشان داد که مدیران آموزشی کارآمد در شهرستان رفسنجان فرایند نظارت را به طریق اقتضایی اعمال می کنند.
بابایی احمدآباد(1383)پژوهشی را در زمینه «تاثیر شیوه های نظارت بر فرایند تدریس دبیران به منظور توسعه مدرسه یادگیرنده از دیدگاه دبیران مدارس متوسطه در شهرستان کرج» انجام داد.این پژوهش با توجه به شیوه های نظارت و ارتباط آنها با یادگیری دانش آموزان با روش توصیفی و توزیع پرسشنامه 29سوال بسته پاسخ با حجم نمونه 146زن و152مرد اجرا گردید.هدف محقق از این مطالعه،آشنایی با شیوه های نظارت بر فرایند تدریس دبیران و مدرسه یادگیرنده و شناخت وضعیت فعلی و مطلوب شیوه های نظارت بر فرایند تدریس دبیران بود.نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که بین نظرات معلمان بر اساس جنسیت،سابقه تدریس گوناگون و گذراندن دوره دبیری در مورد تاثیر شیوه نظارت بالینی ،همتا و مربیگری تفاوت معنادار وجود دارد.
عزیزی(1386) پژوهشی را در زمینه علل ناموفق بودن برنامه نظارت و راهنمایی تعلیماتی در مدارس ابتدایی مناطق شهری و روستایی استان کردستان انجام داد . روش مطالعه از نوع غیرآزمایشی وتوصیفی و جامعه آماری مورد مطالعه کلیه معلمان شاغل به تدریس در مدارس ابتدایی مناطق شهری وروستایی استان کردستان بالغ بر 9914 نفر و 15 نفر از کارشناسان آموزش ابتدایی سازمان و ادارات تابعه آموزش و پرورش می باشد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که نظارت و راهنمایی آموزشی در مدارس ابتدایی استان کردستان به دلایل ساختاری و نگرشی فراوانی در دستیابی به اهداف مورد نظر موفق نبوده است.
شیران(1384)در بررسی رابطه بین شیوه های نظارت مدیران با کیفیت زندگی کاری کارکنان به این نتیجه رسیده است که بین روش های نظارت(مستقیم و غیر مستقیم و تلفیقی)با کیفیت زندگی کاری کارکنان،آموزش ضمن خدمت و امنیت شغلی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.
پژوهشی نیز توسط قورچیان و خدیوی(1385)با عنوان نظارت حمایتی،نظارت کلاس های درس هزاره سوم صورت گرفت.سوالات پژوهشگران با توجه به هدف پژوهش عبارت بود از :مولفه های نظارت حمایتی کدام است؟براساس مولفه های مذکور چه مدلی را می توان برای آموزش و پرورش کشور ارائه داد؟ودرجه تناسب مدل پیشنهادی از نظر اساتید،کارشناسان و ناظران آموزشی به چه میزان است؟روش آنها توصیفی-پیمایشی و اطلاعات لازم با بهره گرفتن از پرسشنامه 121سوالی و نمونه 500 نفری از بین اعضای هیئت علمی رشته های علوم تربیتی،معلمان راهنما،ارزشیابان آموزشی و کارشناسان و مسئولان آموزشی مناطق و نواحی آموزش و پرورش کل کشور جمع آوری شد.نتایج یافته های پژوهش آنها با توجه به مبانی نظری و مطالعات جهانی نشان داد که مولفه های مدل نظارت حمایتی در شش مقوله ارزشیابی پایانی،مشاهده،توسعه حرفه ای،تعهد حرفه ای،تعیین اهداف،طرح درس شناسایی و استخراج شد و با ضریب پایایی %93 ومیانگین کل 9/8از 10 و با توافق %88مورد تایید قرار گرفت.
آقابیگی روزبهانی(1386)پژوهشی را با عنوان بررسی عملکرد ناظران از دیدگاه مدیران و آموزگاران دوره ابتدایی و راهنمایی آموزش و پرورش شهرستان پاکدشت و ارائه الگوی مناسب جهت بهینه سازی نظارت و راهنمایی آموزشی ارائه داد.روش تحقیق وی پیمایشی و با بهره گرفتن از پرسشنامه 27سوال بسته پاسخ با طیف لیکرت اطلاعات لازم راجمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار داد.خلاصه نتایج بدست آماده بر حسب سوالات تحقیق در چهار شاخه اصلی به شرح ذیل قرار داشت:بین نظرات مدیران و معلمان در خصوص شاخص های اداری،آموزشی و خدماتی تفاوت معناداری وجود دارد.
تحقیقات خارجی
بلوم برگ و آمیدون(1965)واکنش گروه زیادی از معلمان ضمن خدمت را نسبت به جلسات نظارتی تبادل نظر با مدیرانشان مطالعه کرده اند.به خصوص آنها علاقه مند به نحوه ی درک معلمان از رفتار مستقیم و رفتار غیر مستقیم ناظران بودند. آنان نتیجه می گیرند که ناظرانی که به طور غیر مستقیم رفتار می کنند از نظر معلمان در رتبه بندی سودمندی جلسات تبادل نظر رتبه ی بالایی دارند.این معلمان جلسات نظارتی تبادل نظر غیر مستقیم را ارزشیابی کردند.از آنجا که مبادله ی پیام غیر مستقیم یک عنصر اساسی در نظارت است معلمان نیز دارای نظر خوبی نسبت به این الگوی نظارتی می باشند.
شین(1976)در تحقیق خود از یک نمونه بزرگ از معلمان ضمن خدمت می خواهند تا به رتبه بندی فراوانی(تعداد دفعاتی)که دوست دارند مدیران مدرسه از فنون مختلف نظارت معلم محور استفاده کنند و فراوانی که مدیران ازاین فنون در حال حاضر استفاده می کنند بپردازند.یافته های شین بیان می دارد که معلمان معتقدند استفاده از تمام فنون نظارت معلم محور خوب است.همچنین چندین فن از فنون برخوردار از بالاترین درجه بندی مربوط به رفتارهای غیر مستقیم نظارتی هستند.
مارتین(1975)در تحقیق خود یک گروه از معلمان ضمن خدمت و ناظرانی را که فنون منظم مشاهده ای را آموخته اند مورد بررسی قرار می دهد.گروه مقایسه معلمان و ناظرانی بودند که این آموزش را دریافت نمی کنند. مارتین در پژوهش خود به این نتیجه می رسد که معلمان آموزش دیده در مقایسه با معلمان آموزش ندیده معتقدند که ارزشیابی سالیانه برای آنان مفید می باشد.همچنین معلمان آموزش دیده در مقایسه با معلمان آموزش ندیده بیشتر مایلند ارزشیابی را به عنوان اساسی برای تصمیمات درباره ی استخدام و ارتقاءرسمی بپذیرند.
وکوویچ(1976)در تحقیق خود با عنوان اثر سه روش نظارت بر توسعه مهارت های خود ارزیابی معلمان قبل از خدمت به این نتیجه رسید روش نظارت غیرمستقیم نسبت به روش نظارت مستقیم از ارزیابی بالای معلمان برخوردار است و در ارزیابی نهایی خود ارزیابی معلمان در روش غیر مستقیم دقیق تر است.
اکپونوئی و همکارانش(1984) در تحقیق خود با عنوان روش های نظارت بهبود برنامه در نیجریه به این نتیجه رسیدند معلم به عنوان نیروی اصلی در بهبود برنامه های آموزشی به رسمیت شناخته شده است و نظارت باید فراتر از تمرکز بر معلمان در جهت تمرکز بر روی تمامی برنامه های آموزشی که شامل موضوع،مواد،امکانات و تجهیزات،دانش آموزان،معلمان و مشاوران باشد.همچنین راه های متعددی که از طریق آن نظارت می تواند انجام شود شامل:استفاده از نظر معلمان با تجربه، وزارت آموزش و پرورش،خود ارزشیابی معلم،ارزشیابی از طریق دانشجویان و گروه نظارت می باشد.فعالیت های عمده نظارتی قبل از مشاهده،درطول مشاهده وپس از مشاهده صورت می گیرد.مهارت و نگرش لازم برای نظارت موثر عبارتند از: پذیرش،صداقت،تفاهم ساختمان، گوش دادن، انتقادات سازنده، و تقویت. نظارت منجر به بهبود جنبه ای از برنامه های آموزشی منجر می شود.
فیوکز و همکارانش( 1999 ) با بررسی ارزشیابی عملکرد ریاضی در کلاس درس دریافتند، کلاس های آموزشی که با سنجش عملکرد ی هدایت می شوند، در مقا یسه با گروه های که با سنجش عملکردی هدایت نمی شوند ،مهارت های بیشتری در حل مسئله دارند. علاوه براین، تاثیری که سنجش عملکرد ی برعلاقه و نگرش دانش آموزان نسبت به مدرسه و فعالیت های آموزشی دارد، قابل تامل است.
کیس و لیچ (2002)درتحقیق خود در ارتباط با کاربرد تکنیک های مشاوره گروهی به این نتیجه رسیدند که بهره گیری از نظارت و راهنمایی گروهی سبب افزایش یادگیری و مدلسازی استفاده مؤثر از آن تکنیک ها می شود.
یامینابوچاما(2007)در کانادا پژوهشی را به انجام رساند،به نام«معلمان کانادایی کدام الگوی نظارتی را ترجیح می دهند؟».تحقیق حاضر به بررسی و توصیف الگوهای ترجیحی معلمان برای نظارت از هفت مرکز بزرگ شهری در کانادا گردآوری شده است:ارزیابی توسط ناظران مدارس،مشاوران و مدیران مدارس،همکاران،دانش آموزان،خود ارزیابی معلمان و یا ارزیابی نکردن.نتایج نشان داد که معلمان هفت ناحیه مورد مطالعه ونکور،ساسکاتون،ونیپگ،تورنتو،مونترئال نظارت توسط ناظران مدرسه را ترجیح دادند.معلمان مونترئال بیشتر از نواحی دیگربه عدم وجود نظارت متمایل بودند،در حالی که معلمان ونیپگ نظارت مشاوران مدرسه و خود ارزیابی رابیشتر ترجیح می دهند.بررسی های بیشتر نشان داد که معلمان ونیپگ و تورنتو نظارت مدیران مدرسه را ترجیح می دهند.
ون اورا(2004)اثربخشی بازخورد سنجش تکوینی در عملکرد و انگیزش دانش آموزان در کلاس علوم دوره راهنمایی را مورد بررسی قرار داد.در این پژوهش دانش آموزان گروه آزمایش در سنجش تکوینی تکالیف خانگی و کلاسی بازخورد نوشتاری دریافت کردند در حالی که گروه کنترل تنها برای انجام کارهایشان نمره دریافت کردند.نتایج نشان داد که بازخورد سنجش تکوینی باعث افزایش معنی داری کارامدی شخصی دانش آموزان دوره راهنمایی شده است.
تئو،کارلسون و ماتیئو(2000)در پژوهشی نشان دادند که در سال های ابتدایی و دبستان ،متغیر هایی همچون محیط اجتماعی و عاطفی حاکم بر کلاس درس و نیز نبودن تنش در کلاس،در پیشرفت تحصیلی و نیز حفظ بهداشت روانی دانش آموزان بیشتر از عوامل دیگر اثر گذارند.
استفینو و پارکز(2003)تاثیر سنجش کلاسی را بر انگیزش دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی درس علوم را مورد پژوهش قرار دادند.در این پژوهش دانش آموزان در سه گروه سنجش کلاسی متفاوتی قرار داده شدند:گروه مداد و کاغذ سنتی،گروه تکالیف آزمایشگاهی.اندازه های وابسته نگرش درباره علوم ،هدف گزینی و در گیری شناختی از طریق پرسشنامه بدست آمد.تحلیل داده ها اثر معناداری بر انواع سنجش در هدف گزینی از نظر آماری و گروه مداد و کاغذی سنتی و سنجش عملکرد بالاتر از گروه تکالیف آزمایشگاهی بود،اگر چه از نظر آماری بین گروه های مدادی و کاغذ سنتی و سنجش عملکردی تفاوت معناداری مشاهده نشد.در این پژوهش همچنین تحلیل ها نشان داد که نوع سنجش بر نگرش درباره علوم و دیگر