دانلود پایان نامه

های عملکرد ،تکالیف،فعالیت های خارج از کلاس در جریان یادگیری و در کنار ارائه نمرات امتحانات پایانی آشکار گردید.این آیین نامه از سال تحصیلی 81-1380در کلیه مدارس دوره ابتدایی و راهنمایی به صورت قطعی به مرحله اجرا در آمده است(صالحی،1388).

5-1-2 ارزشیابی از دیدگاه سنتی و دیدگاه جدید
روش های سنتی در سنجش،صرفا مهارت های پایه را مورد اندازه گیری قرار می دهند.به عبارت دیگر آن ابزار ها که غالبا به صورت چند گزینه،صحیح-غلط و همچنین تشریحی تدوین می شوند،مهارت های پایه را به صورت جدا از یکدیگر مورد سنجش قرار داده و در آن ها به ندرت دانش آموز ترغیب می شود تا از آموخته های خود در موقعیت های واقعی زندگی استفاده کنند(خوش خلق،1383 : 136-135).در این دیدگاه ارزشیابی آخرین حلقه فرایند یاددهی یادگیری است.در روش های سنتی ،اندازه گیری ماهیت متفاوتی دارد و در پی آن است که دانش آموز را در جهت پاسخ های صحیح تصنعی و از پیش تعیین شده به کار وا دارد.این فرایند باعث ایجاد فاصله بین آموخته ها و واقعیت های زندگی دانش آموز می شود.به دلیل ساختار خود به خواست و نیاز افرادی غیر از آزمون شونده پاسخ می دهد.روش آن ها بر نقاط ضعف آزمون شونده تاکید دارد و در مورد پیشرفت دانش آموز حساس نیست(صالحی،1388).
ویژگی اصلی ارزشیابی های سنتی این است که منحصرا به سنجش دانش آموز متوسل می شوند و به آزمون شونده (دانش آموز)فرصت ارزشیابی خود و دریافت بازخورد های موثر از معلم داده نمی شود(رستگار،1383 :22).
در ارزشیابی جدید بر ارزشیابی دانش،مهارت و نگرش توجه دارد.فراگیرنده در حین فعالیت ها ارزشیابی می شود.دانش آموز در گروه نیز ارزشیابی می شود و در فهم مسئله تا رسیدن به پاسخ ارزشیابی می شود.در دیدگاه جدید و کنونی سنجش و ارزشیابی بخش جدایی ناپذیر و مهمترین عنصر فرایند آموزش است(صالحی،1388).
امروزه اعتقاد بر این است که آموزش و ارزشیابی دو فرایند در هم تنیده است.سنجش و ارزشیابی معتبر دانش اموز را بر می انگیزد تا بیاموزد که چگونه یاد بگیرد.در چنین دیدگاهی یادگیرنده تبدیل به فردی فعال ریسک پذیر و محقق می شود که به طور دائم از تدریس بهره می گیرد.به بیان دیگر،در آموزش ارزشیابی مرتب تکرار می شود.در این دیدگاه ارزشیابی جزءلاینفک آموزش به شمار می رودکه در جایگاه واقعی خود یعنی در خدمت آموزش قرار می گیرد(رستگار،13:1383).
6-1-2 ارزشیابی کمی و ارزشیابی کیفی
هر چند ارزشیابی به خودی خود که با ارزش و فایده سروکار دارد امری کیفی است اما با مرور بر ادبیات ارزشیابی با اصطلاحات ارزشیابی کمی و کیفی مواجه می شویم.متغیر کمی قابل اندازه گیری در سطوح بالاست و اعداد ریاضی برای آن بکار می رود.اما متغیر کیفی در حد مقیاس اسمی،طبقه ای یا رتبه ای عدد می پذیرد.به تبع داده های گردآوری شده به مقوله کمی و کیفی اختصاص می یابد.داده های کمی مقیاس فاصله ای یا نسبی را می پذیرد اما داده های کیفی کمتر مبتنی بر اندازه گیری دقیق است و از طریق توضیح و تشریح موضوع اطلاعات را در اختیار می گذارد.حجم اطلاعات نهفته در داده ها کمی و کیفی متفاوت است،داده های کمی حجم بیشتری از اطلاعات را در قالب عدد و رقم فشرده و تلخیص می سازد.اما داده های کیفی اطلاعات فراوانی را به صورت کمتر دستخورده و کمتر عددی در اختیار می گذارد.داده های کمی آماده تر برای تصمیم گیری و استفاده است،اما داده های کیفی قدرت مانور و دخالت بیشتری را به کاربر اطلاعات می دهد.داده های کیفی در قالب مفاهیم و واژه ها ارائه می شود وتحلیل آنها کمتر بر عدد متکی است و بیشتر از مفاهیم کلیدی ارزشگذاری و قضاوت برخوردار است.ابزار جمع آوری داده ها کمی معمولا آزمون های عینی یا استاندارد با پاسخ های از قبل تعیین شده است اما داده های کیفی از طریق ابزار های مثل پرسشنامه،نگرش سنجش ها،روش مصاحبه ای،مشاهده ای،واقعه نگری و گزارش های روزانه گردآوری می شود(فراهانی،45:1383).
7-1-2 ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
پیشرفت تحصیلی به طور کلی بر میزان موفقیت دانش آموزان در دروس مختلف دلالت دارد.گرانلاند(1971)ارزشیابی پیشرفت تحصیلی را عبارت از فرایند منظم برای تعیین و تشخیص میزان پیشرفت یادگیرندگان در رسیدن به هدف های آموزشی می داند.در این تعریف منظور از فرایند منظم این است که ارزشیابی باید بر طبق برنامه انجام گیرد.لذا مشاهدات منظم از رفتار دانش آموزان را نمی توان ارزشیابی نامید و همچنین کاربرد هدف های آموزشی حاکی از آن است که در ارزشیابی پیشرفت تحصیلی،اهداف آموزشی از قبل تعیین شده باشند و ارزشیابی بر اساس این اهداف انجام گیرد(سیف،128:1376).
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی که بخش جدایی ناپذیر فرایند آموزش و پرورش و تدریس محسوب می شود،ابزاری است که با اجرای آن میزان تحقق اهداف آموزشی قابل اندازه گیری است و عین حال حدود تاثیر هر یک از عوامل آموزشی در رشد یا افت تحصیلی دانش آموزان نیز ازاین طریق قابل بررسی می باشد.ابزاری که کاربرد آن،ماحصل فعالیت های عناصر و مولفه های نظام تعلیم و تربیت را نمایان می سازد از اهمیت فوق العاده برخوردار است(حشمتی و همکاران،1384، به نقل از صالحی،1388).
سیف در تعریف ارزشیابی پیشرفت تحصیلی می نویسد ، ارزشیابی پیشرفت تحصیلی عبارت است از سنجش عملکرد یادگیرندگان و مقایسه ی نتایج حاصل با هدف های آموزشی از پیش تعیین شده به منظور تصمیم گیری در این باره که آیا فعالیت های آموزشی معلم و کوشش های یادگیری دانش آموزان به نتایج مطلوب انجامیده اند و به چه میزانی.در این تعریف،ارزشیابی تحصیلی با توجه به نتایج و اطلاعات بدست آمده از اندازه گیری از طریق آزمون صورت می گیرد و بر این اساس میزان تحقق یا عدم تحقق اهداف آموزشی سنجیده می شود و به منظور تصمیم گیری برای فعالیت های بعدی آموزش به قضاوت در مورد چگونگی فعالیت های معلمان و دانش آموزان می پردازد(سیف،121:1375).
8-1-2اصول زیر تحت عنوان «اصول حاکم بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی» تعیین می شود:

ارزشیابی از فرایند یاددهی – یادگیری نباید جدا شود. ارزشیابی دانش آموزان باید به عنوان بخش جدایی ناپذیر فرآیند یاددهی – یادگیری و نه به عنوان نقطه پایانی آن تلقی شود . از نتایج ارزشیابی در اصلاح برنامه ها و روشها ، اصلاح و بهبود فرآیند یاددهی – یادگیری استفاده شود. هماهنگی میان هدف ها، محتوا، روش های یاددهی – یادگیری و فرآیند ارزشیابی. درارزشیابی باید تناسب و هماهنگی بین هدف ها، محتوا و روش های یاددهی – یادگیری مربوط به هر درس مورد توجه قرار گیرد.توجه به آمادگی دانش آموزان. در طراحی و اجرای انواع برنامه های ارزشیابی باید به آمادگی های جسمی، عقلی، عاطفی و روانی دانش آموزان توجه شود. توجه به رشد همه جانبه دانش آموزان. در ارزشیابی باید به جنبه های مختلف رشد بدنی، عقلی، عاطفی، اجتماعی، اخلاقی و حرکتی دانش آموزان توجه شود. توجه همه جانبه به دانش ها، نگرش ها و مهارتها. در ارزشیابی، متناسب با محتوای آموزش و پرورش باید به حیطه دانش ها، نگرش ها و مهارت های دانش آموزان توجه شود. توجه به ارزشیابی دانش آموز از یادگیری های خود ( خود ارزشیابی). در ارزشیابی باید شرایطی فراهم شود که دانش آموز نیز بتواند از یادگیری ها و عملکردهای خود و دیگر دانش آموزان ارزشیابی کند. ارزشیابی از فعالیتهای گروهی. در نظام ارزشیابی، علاوه بر ارزشیابی فردی، باید از فعالیتهای گروهی نیز ارزشیابی به عمل آید. توجه به فرآیندهای فکری منتهی به تولید پاسخ.در ارزشیابی باید علاوه بر پاسخ نهایی، به فرآیندی که منجر به تولید پاسخ شده است توجه کرد. تأکید بر نوآوری و خلاقیت.در ارزشیابی باید با تأکید بر ورش حل مسأله، زمینه رشد و شکوفایی دانش آموزان را فراهم کرد. تنوع روش ها و ابزارهای اندازه گیری و سنجش پیشرفت تحصیلی. با توجه به اهداف، ماهیت و نوع موارد ارزشیابی، از انواع مختلف روش ها و ابزارهای ارزشیابی ( مانند پرسشهای شفاهی، آزمون های عملی، انواع پرسشهای عینی و انشایی، روش های مشاهده رفتار، پوشه های مجموعه کار، ارائه مقالات و طرح ها، گزارش مربوط به فعالیت های تحقیقاتی، ارزشیابی عملکردی، ارزشیابی مستمر، انواع دست ساخته ها، روش خودسنجی و .. ) استفاده شود. استفاده از انواع ارزشیابی. در فرآیند یاددهی – یادگیری لازم است با توجه به هدف ها، محتوا و روش های تدریس از انواع ارزشیابی ها ( از قبیل تشخیصی ، تکوینی، مجموعی، هنجار مرجع، درونی، بیرونی ، و … ) استفاده شود. استقلال مدرسه و معلم در فرآیند ارزشیابی. در فرآیند ارزشیابی باید استقلال مدرسه و معلم در چارچوب سیاستهای کلی آموزش و پرورش حفظ شود. رعایت قواعد اخلاقی و انسانی در ارزشیابی.به موجب این اصل، ارزشیابی باید به گونه ای ساماندهی و اجرا شود که موجب خدشه دار شدن حقوق، تعاملات انسانی، اعتماد به نفس و سلامت روانی دانش آموز یا معلم نگردد.توجه به تفاوت های فردی. در انجام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی می بایست به تفاوت های فردی دانش آموزان توجه شود . هماهنگی در تحقق اصول ارزشیابی.
در به کارگیری اصول فوق الذکر باید میان سازمان ها، مراکز، ادارات، واحدها و سایر بخش های مسئول ارزشیابی در مورد روشها، ابزارها، معیارها و برنامه های اندازه گیری و سنجش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، تعهد و هماهنگی کامل وجود داشته باشد(حسنی،1387: 174-172).
9-1-2 عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی
عوامل موثر بر پبشرفت تحصیلی عبارتند از :
موقعیت اجتماعی و اقتصادی،جنسیت،قضاوت و ارزشها،سبک زندگی و فرهنگ جامعه و خانواده،تحصیلات والدین،ساخت ذهنی،جسمی،نژاد،گروه همسالان،شخصیت،سن و رشد علائق تاثیر بسزا دارد.هدفدار بودن دانش آموز:دانش آموزی که دارای هدف است برنامه های درسی و مدرسه را جدی گرفته ،در نتیجه انگیزه پیشرفت تحصیلی در او بیشتر می شود و برای رسیدن به آن تلاش می کند و از خود پشتکار نشان می دهد.آگاهی از نتیجه تحصیل: دانش آموزی که از نتیجه تحصیل آگاهی داشته باشد،بعد از پایان تحصیلات و گرفتن مدرک تحصیلی مناسب و مورد علاقه خودش می تواند شغل مناسب و درآمد کافی کسب کند و پیشرفت تحصیلی او بیشتر شود.میزان هوش: افراد از نظر میزان هوش هم فرق می کنند.هوش در واقع وراثتی است که در طول زندگی با تجربیات و کسب معلومات تغییراتی در آن ایجاد می کند(صالحی،1388).
10-1-2 تقسیمات ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
ارزشیابی در یک تقسیم بندی کلی دو صورت دارد:مستمر و مقطعی.
ارزشیابی مستمر به آن نوع ارزشیابی اطلاق می شود که معلم و استاد به طور مستمر در کلاس انجام می دهد.ارزشیابی مستمر که در طول سال تحصیلی انجام می گیرد،با نام ارزشیابی تکوینی نیز شناخته شده است(شعبانی،25:1384). ارزشیابی مقطعی عکس آن است و به هنگام امتحانات نهایی(پایانی)و کنکور انجام می گیرد(گنجی،94:1384).
ارزشیابی مستمر خود دارای تقسیماتی است که عبارتند از:
ارزشیابی تشخیصی.ارزشیابی مرحله ای.
ارزشیابی مقطعی نیز دو صورت مشخص دارد:ارزشیابی تعینی.ارزشیابی پایانی(مجموعی یا تراکمی)
روشن است که ارزشیابی مقطعی نتایج مقطعی خواهد داشت.منظور از نتایج مقطعی آن است که یادگیری در سرتاسر جریان،مورد استفاده و بهره وری نیست و فقط در مقطع پایانی تحصیل،یا در مقطعی که تحصیل در رشته جدید آغاز می شود،مورد استفاده است.از این رو در آموزش بر ارزشیابی مستمر تاکید فراوان شده است.ارزشیابی پایانی بدون ارزشیابی مرحله ای(ویا حتی تشخیصی)سودمند نیست.زیرا هدف ارزش سنجی،اصلاح کاستی ها،وتغییر و تکمیل روش های تدریس و شیوه های کنترل و اصلاح رفتار است.لذا ارزشیابی باید به صورت مستمر ودائمی انجام پذیرد(خرازی،413:1381).
دسته بندی ارزشیابی های پیشرفت تحصیلی با توجه به زمان و هدف استفاده از آنها
ارزشیابی آغازین یا سنجش آغازین
ارزشیابی آغازین به منظور قرار دادن فراگیر در مناسب ترین نقطه آغاز درس و کشف نارسایی های فراگیر در امر یادگیری می باشد.
نخستین ارزشیابی معلم که پیش از انجام فعالیت های آموزشی او به اجرا در می آیدسنجش آغازین نامیده می شود.این نوع ارزشیابی به دو منظور یعنی برای پاسخ دادن به دو پرسش زیر مورد استفاده قرار می گیرد؟
آیا یادگیرندگان بر دانش ها و مهارت های پیش نیاز درس تازه از قبل مسلط اند؟یادگیرندگان چه مقدار از هدف ها و محتوای درس تازه را قبلا یاد گرفته اند؟

 

مطلب مرتبط :   خودناتوانسازی تحصیلی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ارزشیابی تکوینی:
آنچه عمدتا به منظور کمک به اصلاح موضوع مورد ارزشیابی ،یعنی برنامه یا روش آموزشی،مورد استفاده قرار می گیرد ارزشیابی تکوینی نام دارد.هدف از کاربرد ارزشیابی تکوینی در رابطه با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان آگاهی یافتن از میزان و نحوه ی یادگیری آنان برای تعیین نقاط ضعف و قوت یادگیری و نیز تشخیص مشکلات روش آموزشی معلم در رابطه با هدف های آموزشی است(سیف،1375 :95-94).
باستود(2002)می گوید:معلمان وقتی بدانند دانش آموزان چطور پیشرفت می کنند.در چه جاهایی با دشواری مواجه اند می توانند از این اطلاعات برای ایجاد تغییرو اصلاحات لازم در آموزش استفاده کنند.لفرانسو(1991)می گوید:در بیشتر مدارس بر استفاده از آزمون برای نمره دادن بیش از نقش آنها در شناسایی نقاط و ضعف یادگیری دانش آموزان وفرآیند آموزش تاکید می شود(یادگارزاده،31:1384-30).
ارزشیابی تشخیصی:
نوع دیگر ارزشیابی که می توان آن را گونه ای از ارزشیابی تکوینی به حساب آورد ارزشیابی تشخیصی نام دارد.علت این نام گذاری آن است که این ارزشیابی با هدف تشخیص مشکلات یادگیری دانش آموزان در یک موضوع درسی به کار می رود.ارزشیابی تشخیصی که معمولا در جریان آموزش انجام می گیرد،علاوه بر تشخیص دادن مشکلات یادگیری دانش آموزان،باید بتواند روش های مناسب رفع مشکلات را نیز به معلمان نشان دهد(سیف،1375 :97-96).
ارزشیابی تراکمی:
در ارزشیابی تراکمی،تمامی آموخته های دانش آموزان در طول یک دوره ی آموزشی تعیین می شوند و هدف آن نمره دادن به دانش آموزان و قضاوت درباره ی اثربخشی کار معلم و برنامه ی درسی،یا مقایسه ی برنامه های مختلف درسی با یکدیگر است(سیف،98:1375-92).
11-1-2 علل رویگردانی از ارزشیابی سنتی
به راستی در امتحان گرفتن از بچه ها چه هدفی را دنبال می کنیم.چه کسی را ارزیابی می کنیم؛معلم،دانش آموز،نظام آموزشی را یا هرسه را؟آیابراستی آنکه در جریان یک آزمون کتبی دو ساعته بالاترین امتیاز را می آورد همان است که هدف های آموزشی در مورد او بیشتر تحقق پیدا کرده است؟
بسیاری از دانش آموزان خیلی خوب احساس می کنند و باور دارند که بسیاری از ارزشهای خوب و موارد مهمی از یادگیری همان هایی هستند که قابل اندازه گیری نیست.ما در میدان مسابقه کجا ایستاده ایم؟در حقیقت مربی باید عمیقا باور داشته باشد که هر دانش آموز قابلیت رشد و یادگیری دارد،به دانش آموز اعتماد به نفس بخشد و براساس این باور عمل کند که آموزش و ارزشیابی فرایندهای درهم تنیده است که نمی توان وظیفه ارزشیابی را به پایان دوره آموزشی و زمان چند ساعته محدود کرد.زیرا اضطراب و ترس از ندانستن و نتوانستن تمام توان دانش آموز را از او سلب می کند و این حاصلی جزو یاد آوری نقاط ضعف او ندارد(رستگار،1383: 10-9).ما نیازمند سیستم هایی از سنجش و ارزشیابی هستیم که به هر دانش آموز به دیده احترام نگریسته شود،موهبت های طبیعی او را بسیار بیشتر از آزمون های سنتی در نظر بگیرد،بازخوردی مثبت و تکالیفی رشددهنده به او ارائه دهد و باور داشته باشد که هر دانش آموز قابلیت رشد و پیشرفت مداوم را دارد(رستگار،13:1383).روش های سنتی سنجش و ارزشیابی،دانش آموز را در جهت ارائه پاسخ های صحیح و از پیش تعیین شده به کار وا می دارد.در این فرایند به رابطه ی سنجش و یادگیری توجه نمی شود.آزمون های سنتی باعث ایجاد فاصله بین آموخته ها و واقعیت های زندگی دانش آموز می شود.آزمون های سنتی به مجموعه ای تصنعی،غیر مستقیم و سوالات روشن رفتاری روی می آورند که به سهولت قابل اندازه گیری