دانلود پایان نامه
فرآیند تخمیر و افزایش تولید اتانول ارتباط مستقیمی وجود دارد (Van unden , 1984).<br/” title=”br”>br />در یک بررسی توسط Osho در سال 2005، هفده مخمر از محصول تخمیری جداسازی و در سنجش مقاومت آنها 4 سویه ی مخمر با حداکثر مقاومت به 9 درصد به اتانول و 25 درصد به قند انتخاب و شناسایی شدند که 3 سویه به گونه ی ساکارومایسس سرویزیه و 1 سویه به S.uvarum تعلق داشتند ( Osho&Afr , 2005).
Nwachukwa و همکارانش در سال 2006 نیز با روش مشابهی از محصول تخمیر یافته از خرما، 13 سویه¬ی مخمر مقاوم به اتانول با محدوده¬ی مقاومتی بین 10 تا 20 درصد گزارش کردند که 9 سویه به گونه-ی ساکارومایسس رویزیه و 2 سویه به S.globosus و 1 سویه به Hanseniaspora avarum تعلق داشتند (Nwachukwa et all,2006).
در هر دو بررسی مذکور، سویه¬های منتخب بعنوان سویه¬های مقاوم به اتانول و قند و مناسب جهت کاربرد صنعتی معرفی شدند. در تطابق با این مطالعه، Odunfa و Ekunsanmi در سال 1990 اظهار داشتند که در انتخاب یک مخمر برای بکارگیری در صنعت، بویژه در تولید اتانول، مقاومت به قند و اتانول یک برتری فیزیولوژیکی محسوب می¬شود (Campbell et all, 1998).

مطلب مرتبط :   فقه، احکام، نظامهای، فقهی، تمدن، حقوقی