دانلود پایان نامه

عقل گاهی «باید» عموم یا اطلاق برخی نصوص را تقیید کند یا در مفاد آنها توسعه بدهد؛ زیرا احکام که زمام آنها به دست عقل و عقلاست، حدود و قیود و گستره آنها نیز به دست عقل و عقلاست499. در نهایت، در مواجهه با نصوص شرعیِ معارضِ مصلحت قطعی، در مرحله نخست در صورت امکان، نص قطعی با توجه به هدف حکم و اقتضائات اجتماعی تفسیر میشود و از ابتدا محدود و تفسیر خواهد شد. در غیر‌این صورت، با استناد به درک قطعی عقل نوبت به دلیل لبّی میرسد که صلاحیت تعارض با دلیل نقلی و غلبه بر آن را داراست.
در مقابل نظام اسلامی، تفکر غربی بر مبنای اصالت انسان و آثار آن، مصلحت را که نتیجه حکم در نظام پراگماتیستی است معیار حق و باطل میداند، و در واقع مصلحت در نظر‌ایشان همان سودی است که برای زندگی انسان وجود دارد. همین نگاه، مصلحت را عین حقیقت میداند500. هرچند ممکن است در تعریفهای ارائه شده برای مصلحت به ویژه مصالح عمومی ضوابط مختلفی از سوی اندیشمندان غربی طرح باشد اما فصل مشترک همه تعاریف در قرن اخیر، نگاه سکولار به مصلحت است، که‌این خیر فقط در فضای زیستی و عینی انسان خلاصه میشود501. ادعای انطباق مصلحت با حقیقت در نگرش سکولار غربی، نتیجه عملگراییِ افراطی و گرایش به نیازهای عینی و زیستی انسان است. اما از دیدگاه حقوق اسلامی، مصلحت به خیر و منافع دنیوی و اخروی تعبیر شده است502؛ اگرچه در روش بین مذاهب تفاوت وجود. غربیان راجع به مصلحت عموتاً به مصالح فردی و مصالح عمومی به عنوان تقسیمبندی کلی اکتفا نمودهاند. در اندیشه غرب تا پیش از عصر پسامدرن کنونی، بحث از مصلحت محدود به فردی و اجتماعی دانستنِ آن بوده و همواره از مصالح اجتماعی دفاع شده است؛ هرچند امروزه امروزه‌این بحث در مقولههای کلانِ مربوط به مهندسی اجتماعی حقوق وسعتی بیش از گذشته یافته و مبانی آن دستخوش تغییر شده است.
همچنین در خصوص نگرش فریقین به موضوع مصلحت میتوان گفت مالک بن انس از ائمه فقه اهل سنت آن را حجت میدانند503؛ حنبلیها نیز مصلحت را حجت میدانند ولی گاه در‌این خصوص اغراقهایی نیز داشتهاند، ولی شافعی آن را حجت نمیداند و میگوید: «عمل به مصالح مرسله مانند عمل به استحسان، تشریع و بدعت است». به حنفیها نیز دیدگاههای متفاوتی نسبت داده شده است504. در بین علمای شیعه نیز هستند کسانی که مصالح مرسله را پذیرفته و معتقدند: «شریعت مقدسه اسلام وضع نشده مگر برای آن که مصالح بندگان را محقق سازد. چیزی که‌این امر را اثبات میکند نصوص وارده در شرع و احکام مختلف آن میباشد. بنابراین، اخذ به مصلحت مرسله با طبیعت و روح شریعت هماهنگ است و با اساس و اهداف آن سازگار میباشد»505.‌این در حالی است که از سوی دیگر در رد حجیت مصالح مرسله و سایر طرق ابتکاری اهل تسنن در استنباط احکام شرعی گفته شده که اهل سنت به دلیل فاصله گرفتن از امامان معصوم(ع) و مواجه شدن با فقر سند در اجتهاد و درگیر شدن در مسائل حکومتی و ضعف حاکم بر اصول فقهشان به اموری مراجعه میکنند که از مقاصد کلی شریعت یا از علل و حکمتهای خُرد احکام و یا از استحسان و ذوق شخصی بوده که بر آن لباس دلیل پوشانده شده است. به نظر میرسد دیدگاهآیت الله تسخیری506، اندیشمند مسلط به اقتضائات و ابعاد بینالمللی تصویر اسلام در جهان معاصر – قابل قبول است و با مبانی و رویکردها و اقتضائات و دغدغههای مورد تأکید رسالهی حاضر همسو است. از نظر‌ایشان اگر در مصلحت از نصوص و قواعد عمومی معتبر استفاده شده باشد، پذیرفتی است؛ مشروط بر‌این که استنباط عقلی مصلحت، مقرون به درک کامل آن با همه متعلقات و آثار آن، و وجود تمام شرایط و نبود همه موانع است و از‌این رو، مصلحت قطعی بنا بر حجیت قطع و به عنوان دلیل عقل ملاک عمل خواهد بود.
و اما ضوابط و ملاکهای مصلحت کدامند؟ در بین امامیه و اهل سنت اتفاق نظر وجود دارد که مصاحتاندیشی در شرع اسلام میباید بر اساس ملاکها و ضوابط مشخصی صورت پذیرد نه بر اساس خواستها و مصالح شخصی. ضوابطی که برای نمونه شاطبی آنها را‌اینچنین معرفی مینماید: مطلق و کلی بودن مصالح در مقابل نسبی و ذهنی بودن آنها507. در همه مذاهب اسلامی ضابطه اصلی مصالح هماهنگی با اصول و مبانی شرع است. ضوابطی چون کلیت و مطلق بودن، انطباق با خیر عمومی به عنوان مفهومی بعضاً متغیر (به اقتضاء زمان و مکان) و منطبق نبودن با خیر شخصی از عمدهترین ضوابط مصلحت و تشخیص آن در حقوق اسلامی است که همگی‌این ضوابط با ویژگی کلیِ «هماهنگی با مقاصد شریعت» انصباق داده میشود. اهل سنت به واسطه عدم اعتقاد به امامت، منابع اصلی قابل مراجعه برای استخراج احکام را کتاب و سنت رسول الله (ص) قرار دادند، و در‌این راستا طبق روایت معاذ بن جبل، «اجتهاد به رأی» را از طریق قیاس، استحسان، مصالح مرسله و سد ذرائع به عنوان منابع احکام شهرت یافت.‌این قول شهرستانی در الملل و النحل و قول شیخ طوسی در العده فی اصول الفقه است508. بنابراین، علمای اهل سنت ابتدا اجتهاد به رأی را به فراخور امور نوظهور پذیرفتند. در حالی که شیعه اجتهاد را بر اساس منابع – کتاب، سنت، اجماع و عقل – پذیرفت. اجتهاد در مکتب شیعه به معنای تلاش برای استنباط و کشف حکم شرعی از منابع موجود است. بنابراین اجتهاد به رأی از همان ابتدا توسط شیعه انکار شد.509
با‌این حال، وجوه مشترک مصلحت در فقه امامیه و عامه، امکان نظریِ استفادهی ما از فقه مقاصدیِ اهل تسنن (و خصوصاً رایج میان اخوان المسلمین) را فراهم میکند. توجه داشته باشیم یکی از وجوه مشترک نگاه عامه و امامیه به مصلحت، مسأله عقلانیت است. حسن و قبح عقلی به عنوان ملاک تشخیص مصلحت از‌این جهت اهمیت مییابد که هر دو مذهب، عقل را پذیرفتهاند و اعتقاد به مصلحت – صرفنظر از طریقه إعمال – مستلزم پذیرفتن عقل به عنوان منبعی قابل اعتنا برای ادراک مصالح و مفاسد است. دومین وجه مشترک، تبعیت مصلحت از مقاصد شرع است و مصادیق مقاصد نزد شیعه و سنّی، یکسان است510؛ ضمن آن که مصالح در هر دو دیدگاه – شیعه و سنّی – در خدمت مقاصد شریعت هستند و خروج از اغراض شریعت، خط قرمز احکامی است که بر پایه مصلحت، توجیه میشوند. یکی دیگر از اشتراکات، اختصاص و انحصار مصالح به حوزه عادات و غیر از عبادات است.
برخی بر‌این باورند که نهادهای پذیرفتهشدهای چون احکام ثانویه، امور حسبیه و نظریه منطقه الفراغ ارتباط نزدیکی با بحث مصالحِ رهاشده – مرسله – دارند511. رها و مرسل بودن پارهای امور به معنای آزادی بی قید و شرط و جعل حکم شرعی توسط عرف نیست؛ چه در‌این حوزه نیز لزوماً باید فقها و در چارچوب مقاصد شرع و از طرق هماهنگ با آن اظهارنظر کنند. از جمله در‌این خصوص، سبک اجتهادی رد فروع بر اصول و مسائل مستحدثه به اصول ثابت اسلامی که در فقه شیعه پذیرفته شده میتواند راهکاری مفید به موازات مصالح مرسله در فقه عامه باشد. در‌این مقوله، نکته مهمی از سوی یکی از دینپژوهان کشور به درستی مورد تأکید واقع شده و آن‌این که انتساب مصالح مرسله به اجتهاد به رأی و پارهای مصادیق افراطی منتسب به خلیفه دوم و سوم نباید ما را از انطباق روشی که تجربهای مفید در فقه عامه بوده است بر روش پیشینی پذیرفته شده در فقه شیعه بازدارد. همچنان که در خودِ فقه شیعه نیز احکام حکومتیِ فقها و ولی فقیه کنونی (دامت برکاته) و قوانینِ وضع شده در مجمع تشخیص مصلحت نظام و سبک اجتهادیِ به شدت عقلگرای فقهای حاضر – که به نظر نگارنده، در رأس آنهاآیت الله سید مصطفی محقق داماد است – همه و همه نشانگر جریان رود پرخروش و پرتوان عقلانیتِ مصلحتمحورِ غیرسکولارِ مبتنی بر مقاصد الشریعه در اندیشه دینی شیعه است. بر ماست که بر خروشِ‌این زندهرود بیفزاییم !