دانلود پایان نامه

تأهل: منظور این است که آیا فرد ازدواج کرده است یا نه، که در سطح سنجش اسمی و در دو گروه متأهل و مجرد جای می گیرد.
درآمد پاسخگو: مقدار پولی است که به صورت ماهانه توسط پاسخگو کسب می شود، که در سطح سنجش ترتیبی و دوگروه با درآمد و بی درآمد پرسیده میشود.
درآمد خانواده: مقدار پولی است که به صورت ماهانه توسط اعضای خانواده اعم از پدر، مادر یا همسر کسب می شود، که در سطح سنجش ترتیبی و به صورت گزینه های 400 هزار تومان و کمتر، 401 تا 800 هزار تومان، 801 تا 5/1 میلیون تومان، بالای 5/1 میلیون تومان می باشد.
طبقه اجتماعی: گروه بندی وسیعی از افراد است که دارای منابع اقتصادی مشترکی هستند که در سطح سنجش ترتیبی و به صورت طبقه ی بالا، طبقه ی متوسط و طبقه ی پایین مطرح شده است.
تحصیلات پاسخگو: تعداد سال هایی که فرد پاسخگو به طور رسمی به تحصیل مشغول بوده است، که در سطح سنجش ترتیبی و به صورت زیر دیپلم، دیپلم، لیسانس و بالاتر مطرح شده است.
تحصیلات همسر: تعداد سال هایی که همسر پاسخگو به طور رسمی به تحصیل مشغول بوده است، که در سطح سنجش ترتیبی و به صورت زیر دیپلم، دیپلم، لیسانس و بالاتر مطرح شده است.
سرپرست خانوار: منظور فردی است که مسئولیت اداره ی خانوار را به عهده دارد، که در سطح اسمی و به صورت گزینه های پدر یا همسرخانواده، مادر خانواده و پاسخگو مطرح شده است.
وضعیت شغلی: منظور موقعیت پاسخگو از نظر مشغول بودن به کار است که در سطح سنجش اسمی و به صورت گزینه های خانه دار، شاغل، دانش آموز و دانشجو مطرح شده است.
نوع شغل: منظور اینکه پاسخگو شغلش چیست، در این متغیر پاسخگو عیناً شغل خود را بیان می کند، که در نهایت شغل ها در سه طبقه ی بالای شغلی، طبقه ی متوسط شغلی و طبقه ی پایین شغلی دسته بندی می شوند.
فناوری: شکاف بین کسانی که به فناوری دسترسی دارند و کسانی که به فناوری دسترسی ندارند (گبرمایکل و جیسن، 2006: 269). پاسخگویی به سؤالات به صورت بلی/خیر و تعداد آن ها 2 سؤال می باشد.
سواد اطلاعاتی: این بعد دربرگیرنده ی مجموعه ای از حداقل مهارت ها برای استفاده از ابزارهای جستجوی اطلاعات برای تعیین منابع مناسب و بازیابی اطلاعات مفید برای ارزیابی و دسترسی به رابط اطلاعاتی و ترکیب این اطلاعات در مکانیزمی است که قابلیت حل مشکل اطلاعاتی را داشته باشد (همان)، این متغیر با استفاده از طیف لیکرت 5گزینه ای و با 14 گویه سنجیده می شود.
دسترسی به اطلاعات: اعتقاد بر این است که برخی از از انواع شکاف بین کسانی است که به ابزارها و حمایت های اجتماعی مورد نیاز برای دسترسی و تبادل اطلاعات دسترسی دارند و آن ها که از این حقوق برخوردار نیستند (شیرمحمدی و شامی، 1382: 338). پاسخگویی به سؤالات به صورت بلی/خیر و تعداد آن ها 3 سؤال می باشد.
4-6-1-2- تعریف عملی و نظری متغیر وابسته
توانمندی: افزایش امتیازها و توانایی های افراد و گروه های مخنلف، به منظور درگیر شدن، نفوذ یافتن در، و پاسخ گو کردن نهادهایی است که بر آنان تأثیرگذار است (کبیر و همکاران، 1389: 155). این متغیر با استفاده از طیف لیکرت 5گزینه ای و با 44 گویه سنجیده می شود.
4-7- روایی و پایایی ابزارهای اندازه گیری
روایی بیان گر آن است که آیا ابزار ما قادر به سنجش و اندازه گیری متغیر یا سازه ای که برای آن ساخته شده است، می باشد یا خیر؟ در واقع، روایی با این مسأله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه گیری می کند که ما فکر می کنیم (بیابانگرد، 1384: 336).
برای بررسی میزان دقت شاخص ها و گویه های مربوط به هر متغیر و سنجش روایی کل پرسشنامه، از روایی صوری استفاده گردید. به این صورت که نحوه ی تعریف مفاهیم و متغیرها به کارشناسان مورد نظر که اساتید جامعه شناسی می باشند عرضه شد که نظر آنان مبنی بر تأیید اعتبار پرسشنامه بود.
پایایی به معنای آن است که آیا روش انتخاب شده، موضوع مورد نظر را به طور دقیق می سنجد یا خیر؟ در واقع، ابزار اندازه گیری تا چه حد قابلیت تکرار دارد و اگر با همان واحد تحلیل مکرر به کار رود، نتایج یکسانی به دست می آید یا خیر؟ (کارماین و زلر، 1979: 16).
در این تحقیق برای اطمینان از پایایی پرسشنامه، از 10 % جامعه ی آماری، پیش آزمون به عمل آمد که با استفاده از روش اندازه گیری آلفای کرونباخ محاسبه شد. پس از بررسی پایایی در مرحله اولیه و اصلاح ابزار سنجش، پرسشنامه نهایی تهیه و داده ها جمع آوری گردید. مقدار آماری آلفای کرونباخ برای مقیاس ها در جدول 4-3 نشان داده شده است.
4-3- آلفای کرونباخ مقیاس ها
متغیر
تعداد گویه
آلفای کرونباخ
شکاف سواد اطلاعاتی