دانلود پایان نامه

سبکهای والدگری که برای اولین بار توسط بامریند(1976)توسعه یافت این پیچیدگی را برای هدفهای تحقیقاتی مور بررسی قرار می دهد.این دو یافته خصوصا به عنوان یک اساس برای کاوش ارتباط بین باورهای شناخت شناسی وسبکهای والدگری میباشد.شومر(1990)دریافت که هرچه والدین بیشتر بچه ها رابه مسئولیت پذیری در خانه و فکر کردن تشویق کنند،این دانش آموزان باورهای شناخت شناسی پیچیده تری خواهند داشت.شومر(1993)،دریافت که هرچه بیشتر والدین بچه ها را به تصمیم گیری مستقل تشویق کنند این احتمال وجود خواهد داشت که آنان به دانش به دید پیچیده نگاه کنند.این رفتارهای والدگری آنهایی هستند که در مدلهای والدگری مفهوم سازی می شوند.
یکی از حوزه هایی که در تحقیقات رشد باورهای شناخت شناسی مورد بررسی قرار گرفته است،خانواده می باشد(اندرسون،1994،شومر،1990،شومر-ایکینز،2004).در یک مطالعه بچه های سال سوم کالج با دانشجویان دانشگاه مورد مقایسه قرار گرفتند(شومر،1990).بچه های سال سوم کالج دارای باورهای شناخت شناسی ساده تری در هر چهار بعد در مقایسه با دانشجویان دانشگاه بودند.بعضی از تفاوتها میان گروه ها به وسیله خانواده های آنان مورد بررسی قرار گرفت.نتایج نشان داد که هر چه میزان تحصیلات والدین بالاتر باشد و هر چه آنها برای تصمیم گیریهای مستقل تشویق شوند،این دانشجویان کمتر تمایل دارند تا به دانش سریع اعتقاد داشته باشند.همچنین هر چه میزان تحصیلات والدین بالاتر باشد،آنان کمتر تمایل دارند تا به دانش سریع همه یا هیچ در یادگیری اعتقاد داشته باشند.
حتی با این شواهد عینی که خانواده نقش مهمی را در رشد باورهای شناخت شناسی دارد،دوران کودکی زندگی به دقت مورد بررسی قرار نگرفته است(شومر،1998).یکی از این مشکلات در کشف رابطه میان خانواده و باورهای شناخت شناسی این است که چگونه تصمیم بگیریم تا خانواده را بسنجیم.رفتارهای والد گری پیچیده است و واحد خانواده متغیرهای زیادی دارد.تحقیقات نشان داده است که خانواده هایی که دارای تحصیلات بالاتری هستند دارای باورهای شناخت شناسی پیچیده تری می باشند(شومر،1993)اما این آشکار نمی سازد که چگونه یا چرا باورهای شناخت شناسی آنها رشد می یابد.
در تئوری سبکهای والد گری بامریند که از تحقیق او در سال 1967 بدست آمد چهارچوبی برای ارجاع این مشکل وجود دارد.”سبکهای والدگری،مجموعه ای از رفتارهای والدگری،تمرین ها و احساسات غیر زبانی می باشد که در تعاملات والد-فرزندی طبیعی در موقعیتهای متعدد شرح داده می شود(گلاسگو ،دورن باش ،ترویر ،استینبرگ و ریتر ،1997)که این متفاوت از تلاش برای اندازه گیری رفتار والدگری خاص می باشد.در مقابل یک پنجره فراهم می کند که چگونه یک والد به طور معمول در فعالیتهای روز به روز با فرزندش رفتار می کند.این به طور موثری رفتارهای والدگری را در سطح گسترده می سنجد،همچنین رفتارهای والد گری خاصی را شکل می دهد.
2-4-سؤالات تحقیق
2-4-1-سؤال اصلی تحقیق
1-آیا انگیزش پیشرفت تحصیلی توسط ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده با واسطهگری باورهای شناختشناسی پیشبینی میشود؟

مطلب مرتبط :   تحقیق درمورد تحلیل آماری، اندازه گیری

2-4-2-سؤالات فرعی تحقیق
1-آیا باورهای شناختشناسی انگیزش پیشرفت تحصیلی را پیشبینی میکند؟
2-آیا ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده، انگیزش پیشرفت را پیشبینی میکند؟
3-آیا ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده باورهای شناختشناسی را پیشبینی میکند؟
2-5-تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش
در این بخش به منظور آشنایی بهتر با متغیرهای مورد مطالعه در این پژوهش، تعاریف متغیرها به صورت عملیاتی ارائه شده است.
2-5-1-باورهای شناختشناسی
باورهای شناختشناسی در این پژوهش عبارت است از نمرهای که فرد در آزمون باورهای شناخت شناسی شومر (1990) بدست میآورد. این متغیر شامل چهار عامل توانایی ثابت، دانش ساده، یادگیری سریع و دانش قطعی میشود.
2-5-2- الگوهای ارتباطی خانواده
ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده یعنی بعد جهتگیری گفت و شنود و بعد جهت گیری همنوایی که توسط ابزار تجدیدنظر شدهی الگوی ارتباطات خانواده (ریچی و فیتزپاتریک، 1994) سنجیده خواهد شد.
2-5-3- انگیزه پیشرفت
انگیزه پیشرفت در این تحقیق عبارت است از نمرهای که هر فرد بر اساس مقیاس انگیزه پیشرفت مشتق از فهرست ارجحیت شخصی ادواردز (1973) کسب میکند.

فصل سوم

روش