دانلود پایان نامه
دانشآموزان انتقال دهد. همچنین با اصلاح شیوههای آموزشی سنتی و استفاده از یادگیری مشارکتی، موقعیتی را برای مبادله اندیشهها، آزادانه پرسیدن سؤالها، توضیح مطالب برای یکدیگر و نیز بیان احساسات فردی در مورد یادگیریها فراهم شود.
5-4- پیشنهادات پژوهش
با توجه به یافتهها و نتایجی که پژوهش حاضر بدست آورده است، موارد زیر به عنوان
توصیههای پژوهشی به پژوهشگران علاقمند به حوزهی پژوهش مربوط ارائه میگردد:
1-با انتخاب جامعه آماری در سالهای اول و آخر دانشگاه میتوان اثر سن و ترم تحصیلی را بر باورها و انگیزش پیشرفت آنان مورد بررسی قرار داد.
2-تکرار پژوهشهای مشابه در مدارس با حجم نمونه بیشتر، زیرا برای تعمیم و استفاده از نتایج به تحقیقات زیادی احتیاج میباشد.
3-توصیه میشود از فرم خلاصهشدهی پرسشنامهی شومر استفاده شود. زیرا تعداد
گویههای این پرسشنامه بسیار طولانی و استفاده از فرم خلاصهشدهی آن میتواند در
جمعآوری اطلاعات خصوصاً در مقاطع پایینتر کمک شایانی نماید.
5-5- محدودیتهای پژوهش
به علت زیاد بودن تعداد گویهها و گرفتن زمان زیادی از وقت کلاسی دانشجویان، تعدادی از اساتید و دانشجویان مایل به همکاری با پژوهشگر نبودند.

منابع
منابع فارسی
رضویه، اصغر، لطیفیان، مرتضی، و سیف، دیبا (1385). رابطه باورهای معرفتشناختی و انگیزش دانشآموزان تیزهوش درباره فرآیند یادگیری و دانش ریاضی. مجله روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.
رحیمی، مهدی (1386). تأثیر ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده بر کیفیت زندگی.
پایاننامه کارشناسی ارشد، بخش روانشناسی تربیتی، دانشگاه شیراز.
زمانی، بی بی عشرت ،لیاقت دار، محمد جواد(1381).بررسی نوآوریها وراهبردهای جدید تدریس در مقطع ابتدایی چهار کشور پیشرفته جهان.مجله علوم انسانی دانشگاه تهران.
سپهری، صفورا (1385). تأثیر رشتههای تحصیلی بر اهداف پیشرفت با تأکید بر باورهای شناختشناسی. پایاننامه کارشناسی ارشد، بخش روانشناسی تربیتی، دانشگاه شیراز.
سیف، دیبا(1385). رابطه هوش،باورهای شناخت شناسی،باورهای انگیزشی،راهبردهای خودنظم دهی انگیزش و یادگیری با پیشرفت تحصیلی و بررسی این عوامل در سطوح متفاوت هوش.پایان نامه دکتری رشته روانشناسی تربیتی،دانشگاه شیراز.
شعبانی ورکی، بختیار، حسین قلیزاده، رضوان (1386). تحول باورهای معرفتشناختی دانشجویان، ماهنامه علمی- پژوهشی شاهد، سال چهارم ، دوره جدید شماره 24.
عابدی، احمد (1386). درماندگی آموخته شده عاملی در شکست تحصیلی
دانشآموزان، اصفهان: فصلنامه آموزه
عریضی، حمیدرضا، عابدی احمد (1384). بررسی رابطه انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دوره متوسطه شهر اصفهان با ویژگیهای خانوادگی آنان، فصلنامه خانواده پژوهشی، سال اول. شماره 2.