دانلود پایان نامه
کنترل رفتار و هیجانات خود حین حل مسأله پیش آزمون 1918.695 1 1918.695 889.406 .080 .433
گروه 84.361 1 84.361 39.105 .0001 .379
خطا 138.066 64 2.157

مقدمه فصل پنجم: در این فصل به بحث و نتیجه گیری در مورد یافته های تحقیق پرداخته می شود. به این منظور در ابتدا فرضیه های پژوهش و نتایج مربوط به هر یک ارائه می گردد و در نهایت نتایج بدست آمده با پژوهش های قبلی مقایسه می شود. در پایان فصل نیز پیشنهادهایی برخاسته از تحقیق و پیشنهادهایی جهت پژوهش های بعدی بیان می شود.
5-1- خلاصه پژوهش:
این پژوهش جزء طرح های شبه آزمایشی می باشد، که از طرح پیش آزمون و پس آزمون با دو گروه استفاده می شود؛ متغیر وابسته قبل و بعد از اجرای متغیر مستقل اندازه گیری می شود. در این شرایط امکان کنترل همه متغیرهایی موجود در حوزه آموزش وجود ندارد. محقق فقط می تواند بعضی از آن ها را کنترل کند. در این تحقیق سعی شده است که تا حد امکان استثناها و محدودیت ها و عوامل عدم کنترل در تحقیق شناسایی و مورد ارزیابی کمی و کیفی قرار گیرد تا بتوان نتایج تحقیق را عینی تر کرد. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر آموزش شیبه سازی در درس علوم بر مهارت حل مسأله دانش آموزان ششم ابتدایی می پردازد. در این روش پس از انتخاب گروه آزمودنی، پیش آزمون برای فراگیران اعمال می شود و پس از اجرای متغیر وابسته پس آزمون اجرا می شود. از روش تدریس شبیه سازی به عنوان متغیر مستقل استفاده می شود که تأثیر آن بر مهارت حل مسأله بررسی می شود. جامعه مورد بررسی در این پژوهش شامل کلیه دانشآموزان دختر پایه ششم ابتدایی در سطح شهر سنندج که حجم آن 2710 نفر بودند و در سال تحصیلی 93-92 در این پایه ثبت نام نموده و مشغول به تحصیل بودند . برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی در دسترس استفاده گردید به این صورت که، ابتدا از بین 2 ناحیه شهر سنندج یکی از نواحی به صورت تصادفی ساده انتخاب شد (ناحیه1)، لیستی از مدارس ابتدایی ناحیه 1 انتخاب شده تهیه گردید و سپس 10 دبستان در ناحیه 1 به صورت تصادفی ساده انتخاب گردید و در نهایت 1 دبستان انتخاب شده و 67 دانش آموز پایه ششم مدرسه مذکور به صورت تصادفی ساده در دو گروه آزمایش(35=(nوگروه کنترل)32=n)جایگزین شدند .
برای جمع آوری داده های مورد نیاز و سنجش مهارت حل مسأله دانش آموزان از پرسشنامه هپنر که در سال 1988 تهیه شده است، استفاده شد. این پرسشنامه از سه مؤلفه تشکیل شده است: اعتماد به حل مسأله، سبک اجتناب- اشتیاق ، و کنترل شخصی. این پرسشنامه حاوی 35 سؤال براساس مقیاس 6 گزینه ای لیکرت است . در این پرسشنامه افراد براساس مقیاس لیکرت به پرسش ها پاسخ می دادند که نمرات پایین نشاندهنده بالاترین سطح آگاهی از توانایی های حل مسأله است که درجه بندی آن عبارتند از: کاملاً موافقم- تاحدی موافقم- کمی موافقم- کمی مخالفم- تاحدی مخالفم- کاملاً مخالفم.
شیوه اجرای تدریس به شیوه شبیه سازی در 10 جلسه و به این صورت می باشد:
گام اول ( جهت دهی) تدریس به شیوه شبیه سازی، ارایه عنوان کلی شبیه سازی و مفاهیمی که باید در فعالیت شبیه سازی موجود وارد شود، توضیح شبیه سازی و بازی آن و ارایه مروری بر شبیه سازی است.
گام دوم ( آموزش به شرکت کنندگان)، برقراری صحنه کار ( قواعد، نقش ها، روال کار، نمره دادن، نوع تصمیمات مورد نظر و اهداف) و جلسه تمرین مختصر است.
گام سوم ( عملیات شبیه سازی)، اجرای فعالیت، بازخورد و ارزیابی از عملکرد تصمیمات، روشن ساختن سوءتفاهمات و ادامه دادن به روش شبیه سازی است.
گام چهارم ( توضیح مختصر شرکت کننده)، خلاصه کردن رویدادها و ادراکات، خلاصه کردن دشواری ها و بینش ها، تجزیه و تحلیل فرآیند، مقایسه شبیه سازی با جهان واقعی، ارتباط فعالیت شبیه سازی با محتوای درس و ارزیابی و تدوین شبیه سازی است.
در تدریس به شیوه شبیه سازی باید به نکات زیر توجه داشت: حصول اطمینان از درک شرکت کنندگان نسبت به اصل یادگیری مورد نظر، فهرست نمودن جزئیات موقعیتی که در سناریو مورد نظر است، کنترل طرح آزمون توسط مجری یا مدرس قبل از شروع برنامه، توضیح قواعد و نحوه اجرا و چگونگی فعالیت شرکت کنندگان، حضور فعال اعضای گروه، دریافت نتیجه گزارشی از شرکت کنندگان برای اطمینان از توجه بیشتر دانش آموزان به اصل مورد نظر تا نتایج، تکمیل این روش آموزشی با روش های دیگر، تشویق دانش آموزان به افزودن جنبه های دیگر به فرآیند شبیه سازی، به پایان رساندن شبیه سازی در قالب زمانی که به آن اختصاص داده شده است، ارائه فرصت به شرکت کنندگان بعد از تجربه شبیه سازی برای مقایسه نتایج با زندگی واقعی، در حین شبیه سازی تشویق یادگیرندگان به صحبت درباره باورها و احساس هایشان، تشویق یادگیرندگان به صحبت درباره شباهت تجربه با واقعیت و بحث درباره فعالیت های آینده که می تواند بر پایه تجربه شبیه سازی و نتیجه گیری از مطالب و با پایان یافتن، تجربه، اشاره به فعالیت های جدیدی که می توان شروع کرد. در این پژوهش برای آزمودن فرضیهها از تحلیل کوواریانس استفاده میشود و نتایج زیر به دست آمد:
فرضیه اصلی: طراحی مبتنی بر شبیه سازی بر مهارت حل مسأله دانش آموزان در درس علوم پایه ششم ابتدایی در سطح ( sig=0.0001) تأثیر دارد.
فرضیه فرعی اول: طراحی مبتنی بر شبیه سازی بر اعتماد به حل مسأله دانش آموزان در درس علوم پایه ششم ابتدایی در سطح ( sig=0.0001) تأثیر دارد.
فرضیه فرعی دوم: طراحی مبتنی بر شبیه سازی بر گرایش یا اجتناب از فعالیت های حل مسأله دانش آموزان در درس علوم پایه ششم ابتدایی در سطح ( sig=0.0001) تأثیر دارد.
فرضیه فرعی سوم:
طراحی مبتنی بر شبیه سازی برکنترل رفتار و هیجانات خود حین حل مسأله دانش آموزان در درس علوم پایه ششم ابتدایی در سطح ( sig=0.0001) تأثیر دارد.
5-2- یافته های پژوهش:
5-2-1- فرضیه اصلی پژوهش:
طراحی مبتنی بر شبیه سازی بر مهارت حل مسأله دانش آموزان در درس علوم پایه ششم ابتدایی تأثیر دارد.
به منظور بررسی این فرضیه که طراحی مبتنی بر شبیه سازی بر مهارت حل مسأله دانش آموزان در درس علوم پایه ششم ابتدایی تأثیر دارد، نمرات مهارت حل مسأله دانش آموزان در مراحل پیش آزمون و پس آزمون در گروه های آزمایش و کنترل با هم مقایسه شد. همان طور که جدول3-4 نشان می دهد F مربوط به پیش آزمون (1.033F= ) از نظر آماری معنی دار نمی باشد که این عدم معناداری در پیش آزمون نشانه تعدیل نمرات پیش آزمون و عدم وجود اختلاف در این نمرات می باشد. هم چنین مقدار F در گروه (60.92F= ) از نظر آماری معنادار است. بنابراین نتایج بدست آمده حاکی از تأثیر طراحی مبتنی بر شبیه سازی بر مهارت حل مسأله دانش آموزان می باشد. به عبارتی طراحی مبتنی بر شبیه سازی توانسته است مهارت حل مسأله را در دانش آموزان گروه آزمایش افزایش دهد.