دانلود پایان نامه

روش اجرای تحقیق

3-1- روش شناسی تحقیق
3-1-1 تعیین روش و تکنیکهای مورد استفاده
پژوهش حاضر از لحاظ روش شناسی، پژوهشی کمی است و روش اصلی مورد استفاده پیمایش میباشد.
مشخصهی پیمایش، مجموعهی ساختمند یا منظمی از دادههاست یا به عبارتی ماتریس متغیر بر حسب دادههای موردی میباشد(دواس 1389، 13-14). ویژگی بارز پیمایش عبارتند از شیوهی گردآوری دادهها و روش تحلیل آنها (دواس 1389، 13).
تحقیق پیمایشی روشی است برای گردآوری دادهها، که در آن از گروههای معینی از افراد خواسته میشود به تعدادی پرسش مشخص (که برای همه اشخاص یکسان است) پاسخ بدهند. این پاسخها مجموعه اطلاعات تحقیق را تشکیل میدهند. تحقیق پیمایشی عامترین نوع تحقیقات اجتماعی است(بیکر 1386، 179).
تعمیم پذیری نتایج یکی از خصوصیات اصلی و عمدهی تحقیقات پیمایشی است. درواقع هدف اصلی محقق در این قبیل تحقیقات، تعمیم نتایج نمونه کوچکتر به جامعهی بزرگتر میباشد (حبیب پور و صفری 1388، 25).
ابزار اصلی در این پژوهش پرسشنامه میباشد که عموماً حاوی سوالات بسته و باز میباشد و با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر اصلاح بدن، رفتارهایی چون کنترل وزن، خدمات زیبایی، استفاده از داروها، کرمها و خدمات پزشکی و آرایشی را مورد بررسی قرار داده است.
در پژوهش حاضر، برای جمعآوری اطلاعات و مباحث نظری و تحقیقاتی قبلی انجام شدهی مرتبط با موضوع تحقیق، از کتابها، مقالات، نشریات، پایان نامهها و اینترنت جهت جستجوی منابع، استفاده شده است.
دواس در کتاب پیمایش در تحقیقات اجتماعی پرسشنامه را سادهترین راه تهیهی ساختمند میداند که رایجترین مورد استفاده در تحقیقات پیمایش میباشد (دواس 1389، 14).
3-2- جامعه آماری
جامعهی آماری در این پژوهش کلیه زنان مناطق 22 گانهی شهر تهران که در محدودهی سنی 20 تا 44 سال قرار دارند میباشد. که تعداد آنها 1838455N= است.
بدین منظور ده منطقه از سه طبقهی بالا، متوسط و پایین به طور تصادفی انتخاب گردید.
3-3- روش نمونه گیری
از آن جا که چارچوب نمونه گیری مشخص نیست و جامعهی آماری تا حدی ناهمگن است از روش نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای استفاده شد.
3-4- تعیین حجم نمونه
حجم نمونه بر اساس جدول لین (1976، Lin) به لحاظ پارامتر 50 درصد، سطح اطمینان 95 درصد و پذیرش خطای 5 درصد برابر 384n= نفر برآورد گردید.
3-5- اعتبار و روایی
منظور از اعتبار میزان دقت شاخصها و معیارهایی میباشد که در راه سنجش پدیدهی مورد نظر تهیه شدهاند (صدفی 1382،120). مفهوم اعتبار به این سوال پاسخ میدهد که ابزار اندازهگیری تا چه حد خصیصهی مورد نظر را میسنجد، بدون آگاهی از اعتبار نمیتوان به دقت دادههای حاصل از آن اطمینان داشت (سرمد و دیگران 1382، 170) برای همین منظور درطراحی پرسشنامه، مطالعات نظری وسیعی صورت گرفته است و از نظر متخصصان و کارشناسان استفاده گردید تا اعتبار صوری حاصل شود.
اما منظور از پایایی هم ثبات نتایج تحقیق در اجرای دو نوبت پرسشنامه، و هم انسجام درونی آیتمهای مربوط به طیفها میباشد به این معنا که اگر تحقیق به دفعات مختلف تکرار شود نتایج به دست آمده یکسان باشد (سرمد و دیگران 1382، 130).