دانلود پایان نامه

H 1: تاثیر سطوح مختلف امنیت ادراک شده بر گرایش رفتاری به استفاده از خدمات تلفن بانک توسط مشتریان متفاوت است.
داده‏های آماری با توجه به جدول ( 10-4) مشاهده می شود که نمره F محاسبه شده برابر با 122/16 است که این نمره در سطح 05/0 معنادار می باشد. بنابراین، فرض یکسان بودن اثر بین سطوح را می توان رد کرد. از این رو فرضیه صفر رد می‏شود و فرضیه تحقیق مورد تأیید قرار می‏گیرد. بنابراین تاثیرسطوح مختلف امنیت ادراک شده بر گرایش رفتاری به استفاده از خدمات تلفن بانک توسط مشتریان متفاوت است.
جدول (4- 10 ): آنالیز واریانس یک راهه تاثیر سطوح مختلف امنیت ادراک شده
sig F میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات منبع تغییرات
000/0 122/16 396/230 2 792/460 بین گروهها
291/14 381 698/5444 درون گروهها
383 490/5905 کل
در مواقعی که F معنی دار شد ما بایستی ازآزمونهای تعقیبی استفاده کنیم تا میزان اختلاف بین میانگین ها را بدست آوریم و آزمون تعقیبی دانکن کمترین تفاضل تفاوت معنی داری بین میانگین ها را نشان می دهد.
جدول(4-11): آزمون دانکن امنیت ادراک شده
مفید بودن ادراک شده N Subset for alpha = .05
1 2
پایین 46 2174/31
متوسط 152 2632/32
بالا 186
1184/34
Sig.
066/0 000/1
با توجه به جدول(4-11) آزمون دانکن مشخص می شود هرچه قدر امنیت ادراک شده توسط مشتریان بالاتر باشد گرایش آنها به استفاده از خدمات تلفن بانک بیشتر می شود.
4-3-3- یافته جانبی پژوهش:
سوال تحقیق: اولویت بندی عوامل مؤثر برگرایش رفتاری به استفاده از خدمات تلفن بانک در میان مشتریان بانک توسعه تعاون استان اردبیل چگونه است؟
جهت پاسخ به این سئوال تحقیق، که اولویت بندی عوامل مؤثر بر برگرایش رفتاری به استفاده از خدمات تلفن بانک در میان مشتریان بانک توسعه تعاون را سوال می کند، پس از آزمون فرضیات، عوامل مؤثر بر گرایش رفتاری به استفاده از خدمات تلفن بانک در میان مشتریان با استفاده از میانگین رتبه ای به ترتیب ذیل اولویت بندی شدند.
بنا بر جدول 4-11 آزمون فریدمن می توان نتیجه گرفت با توجه به سطح معنی داری این آزمون که کمتر از 05/0 می باشد اولویت بندی آن در درجه ی اول به مفید بودن ادراک شده از طرف مشتریان با میانگین 83/2، در درجه دوم سهولت ادراک شده با میانگین 74/1 و سپس در درجه سوم امنیت ادراک شده با میانگین 43/1 می باشد. بنابراین عوامل مؤثر بر گرایش رفتاری به استفاده از خدمات تلفن بانک در میان مشتریان بانک توسعه تعاون استان اردبیل به ترتیب اولویت: مفید بودن، سهولت و امنیت ادراک شده از طرف مشتریان می باشد.
جدول(4-11) : آزمون فریدمن جهت رتبه بندی سطوح ادراک شده مشتریان
sig درجه آزادی کای اسکویر میانگین رتبه ها عوامل موثر بر گرایش رفتاری