دانلود پایان نامه

– نتیجه فرضیه اول
با توجه به نمره F محاسبه شده که برابر با 376/9 است که این نمره در سطح 05/0 معنادار می باشد. فرض یکسان بودن اثر بین سطوح را می توان رد کرد. از این رو فرضیه صفر رد شده و می توان گفت که تاثیرسطوح مختلف سهولت ادراک شده بر گرایش رفتاری به استفاده از خدمات تلفن بانک توسط مشتریان متفاوت است. و این تفاوت با استفاده آزمون دانکن مشخص شد که هرچه قدر سهولت ادراک شده توسط مشتریان بالاتر باشد گرایش آنها به استفاده از خدمات تلفن بانک بیشتر می شود.
– نتیجه فرضیه دوم
با توجه به نمره F محاسبه شده که برابر با 221/34 است که این نمره در سطح 05/0 معنادار می باشد. فرض یکسان بودن اثر بین سطوح را می توان رد کرد. از این رو فرضیه صفر رد شده و می توان گفت که تاثیرسطوح مختلف مفید بودن ادراک شده بر گرایش رفتاری به استفاده از خدمات تلفن بانک توسط مشتریان متفاوت است. و این تفاوت با استفاده آزمون دانکن مشخص شد که هرچه قدر مفید بودن ادراک شده توسط مشتریان بالاتر باشد گرایش آنها به استفاده از خدمات تلفن بانک بیشتر می شود.
– نتیجه فرضیه سوم
با توجه به نمره F محاسبه شده که برابر با 122/16 است که این نمره در سطح 05/0 معنادار می باشد. فرض یکسان بودن اثر بین سطوح را می توان رد کرد.از این رو فرضیه صفر رد شده و می توان گفت که تاثیرسطوح مختلف امنیت ادراک شده بر گرایش رفتاری به استفاده از خدمات تلفن بانک توسط مشتریان متفاوت است. و این تفاوت با استفاده آزمون دانکن مشخص شد که هرچه قدر امنیت ادراک شده توسط مشتریان بالاتر باشد گرایش آنها به استفاده از خدمات تلفن بانک بیشتر می شود.
اولویت بندی عوامل مؤثر برگرایش رفتاری به استفاده از خدمات تلفن بانک
با توجه به سطح معنی داری آزمون فریدمن که کمتر از 05/0 می باشد اولویت بندی عوامل موثر بر گرایش رفتاری به استفاده از خدمات تلفن بانک ، در درجه اول به مفید بودن ادراک شده از طرف مشتریان با میانگین 83/2، در درجه دوم سهولت ادراک شده با میانگین 74/1 و سپس در درجه سوم امنیت ادراک شده با میانگین 43/1 می باشد. بنابراین عوامل مؤثر بر گرایش رفتاری به استفاده از خدمات تلفن بانک در میان مشتریان بانک توسعه تعاون استان اردبیل به ترتیب اولویت زیر می باشد: مفید بودن، سهولت و امنیت ادراک شده.
5-4- پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق
– از آن جا که تاثیرسطوح مختلف سهولت ادراک شده بر گرایش مشتریان بانک توسعه تعاون استان اردبیل در استفاده از خدمات تلفن بانک متفاوت است. بنابراین هر چه قدر سهولت ادراک شده توسط مشتریان بالاتر باشد گرایش آنها به استفاده از خدمات تلفن بانک بیشتر خواهد بود، لذا بانک ها باید در جهت تقویت موارد زیر بکوشند.
1) ساده تر کردن طراحی وب سایت خدمات بانکداری.
2) ساده سازی و کوتاه کردن مراحل و فرایند انجام مبادلات بانکی.
3) دسترسی آسان به ابزارهای بانکداری الکترونیکی نظیر اینترنت.
4) تبلیغات مستمردر جهت آشنا نمودن مشتریان با ابزارها و خدمات تلفن بانک و دریافت
نقطه نظرات آنها در راستای کاربر پسندی سیستم.
_ از آن جا که تاثیر سطوح مختلف مفید بودن ادراک شده بر گرایش مشتریان بانک توسعه تعاون اردبیل در استفاده از خدمات تلفن بانک متفاوت است. بنابراین هر چه قدر مفید بودن ادراک شده توسط مشتریان بالاتر باشد گرایش آنها به استفاده از خدمات تلفن بانک بیشتر خواهد بود، لذا بانک ها باید در جهت تقویت موارد زیر بکوشند تا مشتریان گرایش بیشتری به استفاده از این خدمات داشته باشند.
1) امکان ارائه اکثر خدمات بانکداری قابل ارائه در شعب از طریق سیستم بانکداری الکترونیکی.
2) افزایش سرعت انجام مبادلات از طریق سامانه های الکترونیکی به طوری که واقعاَ در زمان صرفه جویی شده و مشتری متوجه شود که انجام مبادلات از طریق سامانه های الکترونیکی به جای ایستادن در صف های طولانی در شعب مزیت و برتری دارد.
_ از آن جا که تاثیر سطوح مختلف امنیت ادراک شده بر مشتریان بانک توسعه تعاون اردبیل در استفاده از خدمات تلفن بانک متفاوت است. بنابراین هر چقدر امنیت ادراک شده توسط مشتریان بالاتر باشد گرایش آنها به استفاده از خدمات تلفن بانک بیشتر خواهد بود، لذا بانک ها باید در جهت تقویت موارد زیر بکوشند تا مشتریان در استفاده از خدمات تلفن بانک احساس امنیت بیشتری بکنند.
1) آگاه کردن مشتریان از مسائل امنیتی و استانداردهای رعایت شده از سوی بانک برای افزایش سطح آگاهی عمومی آنها از بعد امنیتی(چنان چه بانک از بعد امنیتی قابلیت بالایی دارد مشتری از آن مطلع شود تا یک امنیت عامه پسند در آنها ایجاد شود).
2) بحث بیمه مالی در برابر هر گونه سوء استفاده و اشتباه احتمالی در ا مر پرداخت یا دریافت وجوه جدی گرفته شود تا درآینده با توسعه این سیستم ها و ارتقاء آگاهی مشتریان، تمایل به استفاده از خدمات تلفن بانک در آنها بیشتر شود.
5-5- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی
– بررسی تاثیر اعتماد و اطمینان درحفظ مشتریان
– بررسی تاثیر فرهنگ عمومی بر تمایل مشتریان به استفاده از خدمات تلفن بانک