دانلود پایان نامه
هزینه
داسکی و همکاران، 2001؛ داسکین و همکاران، 2005؛ دیاس و همکاران، 2007؛ اسکیگان و همکاران، 2000; ارلباچر و همکاران، 2000؛ فلیشن و همکاران، 2006؛ گاناراسون و همکاران، 2004؛ هینوجوسا و همکاران، 2000؛2008؛ هوانگ، 2002؛ ژانگ و همکاران، 2002؛ جایارامن و همکاران، 2001؛2003؛ کسکین و همکاران، 2007؛ کو و همکاران، 2007؛ لاوال و همکاران، 2005؛ لی و همکاران، 2008؛ لون و همکاران، 2004؛ لین و همکاران، 2006؛ لیستس، 2007؛ لوو و همکاران، 2002؛ لو وهمکاران، 2007؛ شن و همکاران
سود
کانل و همکاران، 2001؛ چاکراوارتی، 2005؛ گوه و همکاران، 2007؛ کوولیس همکاران، 2002; لیکنز و همکاران، 2007; لیستس و همکاران، 2005; ما و همکاران، 2005; شن، 2006; شو، 2003; اسریواستاوا، 2008; اولستین و همکاران 2006; ویا، 2006
چندهدفه
آلتیپارماک و همکاران، 2006; دو و همکاران، 2008; فراهانی و همکاران، 2007; هوگو و همکاران، 2005; ملاچرینودیس و همکاران، 2005; پاتی و همکاران، 2008; صبری و همکاران،2000
مرور ادبیات حوزه‏ی پژوهش نشان می‏دهد که درگذشته، اکثر مقالات زنجیره‏ی تأمین دارای مدل‏های تک هدفه بوده‏اند. برخی از اهدافی که در آن پژوهش ها به عنوان تابع هدف زنجیره‏ی تأمین در نظر گرفته شده اند عبارت اند از: حداقل کردن هزینه‏ی کل راه‏اندازی، حداقل کردن طولانی‏ترین مسافت میان تسهیلات، حداکثر کردن خدمت‏دهی به مشتریان، حداقل کردن میانگین زمان/مسافت طی شده، حداقل کردن تعداد تسهیلات استقراریافته و حداکثر کردن پاسخگویی به مشتریان.
اما اخیراً به موضوعات و مسائل اجتماعی و محیطی نیز در زنجیره ی تأمین مانند هزینه‏ی انرژی، هزینه‏ی ساخت و استفاده از زمین‏های دست‏نخورده، هزینه‏ی آلودگی صوتی، کیفیت زندگی، آلودگی هوا، بحران سوخت فسیل و توریسم توجه می شود. (گاناراسون و همکاران، 2004) در نظر گرفتن این عوامل مختلف در کنار یکدیگر و رسیدن به شرایطی که بتواند این عوامل را در کنار یکدیگر بهینه سازد، توسط مدل‏های چندهدفه امکان‏پذیر است. (فراهانی و همکاران، 2007) [6]
مرور بر ادبیات هزینه کیفیت
کاهش هزینه‏ی کل که هدف هر زنجیره‏ی تأمینی می‏باشد می‏تواند شامل هزینه‏ی تولید، هزینه‏ی حمل ونقل، هزینه‏ی موجودی، هزینه‏ی خرید مواد اولیه و غیره می‏باشد. در اکثر پژوهش‏هایی که کمینه کردن هزینه‏ی کل مدنظر قرارگرفته است، می‏توان انواع مختلفی از هزینه‏هایی را مشاهده کرد که به صورت آشکار و ملموس در کل زنجیره قابل درک هستند. یکی از انواع هزینه‏هایی که در زنجیره‏ی تأمین وجود دارد و بسیاری از محققان از آن چشم پوشی نموده‏اند، هزینه کیفیت است که به گونه ای هزینه پنهان زنجیره می‏باشد که در صورت توجه به آن می‏توان هزینه‏ی زنجیره را به صورت واقعی‏تر تخمین زد. درحالی که ریشه سیستم هزینه کیفیت به دهه‏ی 1930 برمی‏گردد. سیستم هزینه کیفیت مدرن از اقدامات و تلاش‏های جوران (1951)، فیگنباوم (1956)، کرزابی (1979) و فریمن (1995) حاصل شده است. کرزابی در دهه‏های 1970 و 1980 به پیدایش مفهوم هزینه کیفیت کمک فراوانی کرد. کرزابی بر این عقیده استوار بود که هزینه کیفیت، تنها مقیاس سنجش عملکرد است و هزینه‏ای است که درنتیجه‏ی عدم انطباق رخ می‏دهد یعنی عامل ایجاد هزینه درست انجام ندادن کارها برای اول می‏باشد. در ادبیات موضوع 4 گروه برای هزینه کیفیت در نظر گرفته شده است: (اسریواستاوا، 2008)[11]
1. هزینه‏ی پیشگیری: این گروه، شامل کلیه هزینه‏هایی هستند که برای ایجاد سیستم، فرهنگ و مدیریت کیفیت جهت پیشگیری از وقوع ایرادت در محصولات و خدمات نهایی صرف می‏شوند. هزینه‏های طراحی سیستم کیفیت، هزینه‏های آموزش و هزینه‏های گزارش‏گیری در این گروه قابل دسته‏بندی هستند.
2. هزینه‏های بازرسی: شامل کلیه هزینه‏های کنترلی از قبیل بازرسی و آزمون مواد ورودی به خط تولید، مواد حین تولید و محصولات نهایی، ارزیابی و ممیزی سیستم کیفیت و ارزیابی پیمانکاران می‏گردد. فعالیت‏های ارزیابی برای حصول اطمینان از اجرای طرح های مشخص شده در بخش طرح‏ریزی صورت می‏گیرند.
3. هزینه‏های شکست:
الف) هزینه‏های شکست داخلی: هزینه‏های شکست داخل درواقع هزینه‏های نرسیدن به کیفیت در فرایندهای پیشگیرانه است. این هزینه‏ها در دو گروه زیر دسته‏بندی می‏شوند: اول هزینه‏هایی که در داخل سازمان ایجاد می‏شوند از قبیل هزینه‏های ضایعات و دورریز، هزینه‏های اصلاح مواد و قطعات فاقد کیفیت، هزینه‏های فروش محصول باقیمت کمتر، هزینه‏های متروک شدن اقلام انبارشده، هزینه‏های تورم نیروی کار، کنترل و ارزیابی کیفیت و سپس هزینه‏های مشابه که در داخل سازمان به صورت مستقیم پرداخته می‏شوند.
ب) هزینه‏های شکست خارجی: هزینه‏های شکست خارجی شامل آن دسته از هزینه‏هایی هستند که پس از خروج محصول از شرکت به دلیل برآورده نشدن انتظارات مشتریان به شرکت وارد می‏آید. برخی از هزینه‏ها عبارت اند از هزینه‏های قطعات و مواد تضمین یا ضمانت کیفیت کالا، هزینه‏های بازگرداندن محصول، هزینه‏های تعمیر محصول در دست مشتریان، هزینه‏های از دست دادن اعتبار در بین مشتریان.
مدل‏های مدیریت هزینه کیفیت از دهه‏ی 1950 وجود دارند (فیبنگاوم، 1983) و در 4 گروه ذیل توسعه یافته اند: [11]
1. مدل PAF (پیشگیری، ارزیابی و شکست)
2. مدل هزینه فرایند
3. مدل هزینه-فایده
4. مدل تابع زیان تاگوچی
هرکدام از این مدل‏ها برحسب مورداستفاده و محیطی که در آن به کار می‏روند، نقاط ضعف و قوت خاص خود رادارند (هوانگ و آسپیوال، 1996). [16]
PAF، در شناسایی دلایل مشکلات کیفیتی و مدل هزینه فرایند در مرتبط ساختن هزینه‏های کیفیت به برنامه‏ریزی استراتژیک مدیریت ارشد در یک سطح سازمانی، ضعیف عمل می‏کنند. موسگرو و فاکس (1991) بدین نتیجه رسیدند که مشکلات کیفیتی و دلایل آن ها می‏توانند توسط همه مدل‏ها به جز PAF تعیین گردند.
پلانکت و دیل (1988) به نقد مدل‏های هزینه کیفیت پرداختند. مدل PAF که در شکل (2-1) نشان داده شده است از قدیمی ترین مدل‏های هزینه کیفیت است که توسط فیبنگاوم (1956) توسعه یافته است. هزینه‏های شکست به دو گروه هزینه‏های شکست داخلی و خارجی تقسیم شده اند. این مدل یکی از بهترین مدل‏هایی است که در صنایع خدماتی و تولیدی کاربرد فراوان دارد. در یک مقاله (بمفرد و لند، 2006) از مدل هزینه‏هایی کیفیت PAF در یک کارخانه تولیدکننده کفش استفاده شده است و توضیح داده شده است که چگونه شرکت از هزینه کیفیت، جهت ایجاد داده برای تصمیم گیری استفاده می‏کند و در انتها این نتیجه گرفته شده است که هزینه کیفیت بر روی بهبود عملکرد کسب وکار تأثیر فراوانی می‏گذارد. [11]
شکل ‏21-مدل PAF برای دسته‏بندی هزینه‏ها [11]
ارزیابی
ارزیابی